Keresés

Vatican News
Ferenc pápa fiatalokkal a vasárnapi Úrangyalakor Ferenc pápa fiatalokkal a vasárnapi Úrangyalakor  (Vatican Media)

Jézus tanítványai Isten logikáját követik – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

A keresztények legyenek „próféták” környezetükben, vagyis olyan bátor személyek, akik kitartóan hirdetik a reményt és az üdvösséget mindenki számára – hangsúlyozta Ferenc pápa vasárnap délben, a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez intézett beszédében. Az Úrangyala elimádkozása után felhívást intézett a jemeni humanitárius válság beszüntetésére, illetve bejelentette, hogy hamarosan elindul az Egyesült Arab Emírségekbe.

Vertse Márta – Vatikán

Múlt vasárnap az evangéliumi szakasz azt az epizódot beszélte el, amikor Jézus a názáreti zsinagógában Izajás próféta könyvéből olvas fel egy részletet, és a végén kinyilatkoztatja, hogy azok a szavak “ma”, vagyis akkor Őbenne beteljesültek. Jézus  fellépése meghökkenti, csodálattal tölti a názáretieket, hiszen jól ismerték  „József, az ács” fiát, aki most úgy mutatkozik be, mint akire rászállt az Úr Szent Lelke, aki megszentelte és elküldte, hogy beteljesítse az emberiség javára üdvözítő küldetését. A most vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Lk 4,21-30) folytatása az elbeszélésnek. Bemutatja Jézus földijeinek csodálkozását, amikor látják, hogy valaki közülük, “József fia”, Krisztusnak, az Atya küldöttjének mondja magát – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

Jézus nem fogadja el a názáretiek logikáját

Jézus, mivel képes behatolni az emberek elméjébe és szívébe, azonnal megérti, hogy mit gondolnak róla a názáretiek. Úgy vélik, hogy mivel Jézus egy közülük, csodatételekkel kell igazolnia ezt a furcsa “állítását” ott Názáretben, mint ahogy ezt tette a közeli településeken. De Jézus nem akarja, nem tudja elfogadni ezt a logikát, mert nem felel meg Isten tervének: Isten a hitet akarja, ők pedig csodákat, jeleket akarnak. Isten mindenkit üdvözíteni akar, ők pedig olyan Messiást akarnak, aki a saját előnyüket  szolgálja. Jézus, két ősi próféta példájával magyarázza meg Isten logikáját: Illést és Elizeust Isten azért küldte el, hogy meggyógyítsák és üdvözítsék a nem zsidókat, más népeket, akik bíztak szavában.

Az üdvösség ingyenes és egyetemes

Erre a felhívásra, hogy nyissák meg szívüket az üdvösség ingyenességének és egyetemességének, Názáret lakosai fellázadnak, sőt agresszív magatartást öltenek magukra, amely olyannyira elfajult, hogy „fölugráltak és kiűzték a városból. Fölvitték a hegy tetejére, ahol a városuk épült, hogy onnan letaszítsák”. Az első percek csodálata agresszióvá, Jézus elleni lázadássá változott.

A hiteles próféciának ma is számolnia kell a visszautasítással

Ez az evangéliumi szakasz azt mutatja be, hogy Jézus nyilvános működése visszautasítással, halálos fenyegetéssel kezdődik, paradox módon éppen názáreti polgártársai részéről. Jézus, az Atya által rábízott küldetést teljesítve tudja jól, hogy szembe kell néznie fáradtsággal, visszautasítással, üldöztetéssel és vereséggel. Ez az ára, tegnap is és ma is a hiteles próféciának. A kemény visszautasítás azonban nem bátortalanítja el Jézust, és nem is tartóztatja fel útját, termékeny prófétai működését. Jézus tovább halad a megkezdett úton, bízva az Atya szeretetében.

A világnak ma is szüksége van az Úr hűséges tanúságtevőire

A világnak ma is szüksége van rá, hogy az Úr tanítványaiban prófétákat lásson, vagyis bátor személyeket, akik kitartóan válaszolnak keresztény elhivatottságukra. Olyan személyek, akik követik a Szentlélek „ösztönzését”, aki elküldi őket, hogy hirdessék a reményt és az üdvösséget a szegényeknek és a kirekesztetteknek; személyek, akik a hit és nem a csodatevés logikáját követik; akik mindenki szolgálatának szentelik életüket, kiváltságok és kirekesztések nélkül. Röviden: olyan személyek, akik megnyílnak, hogy befogadják az Atya akaratát és elkötelezik magukat, hogy akaratáról hűséges tanúságot tesznek a többieknek – mutatott rá a pápa, majd így buzdította a híveket: „Imádkozzunk Máriához, hogy növekedhessünk ugyanabban az apostoli buzgóságban Isten országáért, amely Jézus küldetését hatotta át”.

A pápa felhívása a jemeni humanitárius válság megszüntetése érdekében

A Szentatya nagy aggodalommal követi a jemeni humanitárius válságot, amelynek következtében nagyon sok gyermek éhezik és nem jut élelmiszerhez. „Ezeknek a gyermekeknek és szüleiknek a kiáltása felszáll Istenhez” – mondta a pápa, majd felhívást intézett az érdekelt felekhez és a nemzetközi közösséghez: sürgősen segítsék elő a már meghozott egyezmények megtartását, biztosítsák az élelmiszer szétosztását és munkálkodjanak a lakosság javán.

Ferenc pápa egy Üdvözlégy Máriát imádkozott el a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel a régóta tartó konfliktustól szenvedő jemeni lakosságért, különös tekintettel az éhező gyermekekre. „Imádkozzunk buzgón, mert a gyermekek éheznek, szomjaznak, nincs gyógyszerük, és életveszélyben vannak. Vigyük haza magunkkal ezt a gondolatot” – kérte a híveket a Szentatya.

 

04 február 2019, 13:00