Keresés

Stefan Wyszyński bíboros a Fekete Madonna előtt Stefan Wyszyński bíboros a Fekete Madonna előtt  

A „Millennium prímása” - Stefan Wyszyński bíboros közelgő boldoggá avatása elé

A 2021-es évet Lengyelországban az országgyűlés mindkét kamarája – az alsóház és a szenátus – döntése értelmében Tiszteletreméltó Stefan Wyszyński bíboros emlékének szentelték, akit szeptember 12-én ünnepélyes boldoggá avatási szertartás keretében az oltár dicsőségére emelnek. A lengyel parlament mindkét határozata hangsúlyozza, hogy az „Évezred Prímása” rendkívüli módon járult hozzá Isten és a haza szolgálatához.

Vertse Márta – Vatikán

Most összefoglaljuk Włodzimierz Redzioch lengyel újságíró, Vatikán szakértő cikkeit, amelyek a közelmúltban az olasz katolikus sajtóban jelentek meg az 1901-ben, 120 évvel ezelőtt született és 40 évvel ezelőtt, 1981-ben elhunyt leendő Boldog bíborosról.

A „Wyszyński bíboros megvédte az egyházat és Lengyelországot a kommunizmustól” c. cikke interjú Lengyelország szentszéki nagykövetével, Janusz Kotański történésszel, aki szerzője egy Wyszyński bíborosról írt kötetnek. A beszélgetésben a nagykövet felidézi Stefan Wyszyński bíboros Lengyelország életében betöltött történelmi szerepét. A leendő boldog Karol Wojtyłához hasonlóan átélte és megtapasztalta mind a nácizmust, mind a kommunizmust. Karizmatikus főpásztor és illusztris államférfi volt, aki megvédte az egyházat és a lengyel nemzetet, ezért illették a „Millenium Prímása” elnevezéssel. Átvezette a lengyel népet a kommunizmus tragikus évein, betöltve az „interrex” – az ideiglenes államfő szerepét. A Gondviselés embere volt Lengyelország számára – hangsúlyozta a lengyel szentszéki nagykövet. A vörös rezsim bebörtönözte, de ő mindent hősiesen elviselt. Fej fej mellett dolgozott Karl Wojtyłával és amikor munkatársát megválasztották Péter székébe, kijelentette: „A Szűzanya műve volt!”  - nyilatkozta Janusz Kotański. Emlékeztetett rá, hogy az „Évezred Prímása” már 1920-ban személyesen megtapasztalta a szovjet kommunizmust. Szerencsére a „Visztulai csoda”, vagyis a (Jézus Szent Szívének tett felajánlás és Mária közbenjárásának tulajdonított) lengyel győzelem a varsói csatában 1920-ban megóvta Európát a bolsevizmustól az elkövetkező húsz évre. Wyszyński bíboros tanúja volt és átélte szellemi dimenzióját annak a kereszténységet a bolsevizmussal szembeállító összecsapásnak, amelynek Lengyelország volt az első frontvonala, újból betöltve a történelemben az antemurale Christianitatis, vagyis a kereszténység védőpajzsa szerepét.

A lengyel főpásztor rendkívüli népszerűsége Rómában az ötvenes években

A Bíboros prímás negyven évvel ezelőtti halálára emlékezve Włodzimierz Redzioch lengyel újságíró az olasz katolikus sajtó hasábjain felidézi Silvio Negro olasz író és Vatikán szakértő 1958-ban írt sorait: „A lengyel Wyszyński az egyetlen bíboros, akit, amikor Rómába érkezik, az állomáson nem néhány barát, hanem egy tömeg fogadja és tisztelettel adózik neki. Az egyetlen, akit tapssal köszöntenek az utcákon, ha történetesen megáll valahol és felismerik” - írta róla. A „Vaticano minore” c. könyv szerzője azt is megállapította, hogy Wyszyński bíborosban a rómaiak vértanút és győztest, ugyanakkor egy jó harcost látnak, aki mindig lövészárokban és veszélyben van. Fiatalos alakja is hozzájárul ahhoz, hogy megértéssel és szimpátiával vegyék körül. Silvio Negro író, a Bagutta olasz irodalmi díj nyertesének szavai kiválóan tükrözik a több mint hat évtizeddel ezelőtti rómaiak érzelmeit Lengyelország prímásával szemben, aki az „Évezred Prímása” néven vonult be a történelembe, amiért a lengyel egyházat védelmezte a kommunista rezsim viharos időszakában.

A leendő boldog és a szent pápa mély barátsága

Stefan Wyszyński bíboros 1981. május 28-án halt meg, mindössze 15 nappal a II. János Pál ellen elkövetett merénylet után. A bíborost mély barátság szálai fűzték Karol Wojtyła pápához. Temetése az egész nemzet nagy eseménye volt, amelyen a pápa nem tudott részt venni, mert még a Gemelli-kórházban ápolták. Küldött azonban egy szentszéki delegációt, amelyet az akkori államtitkár, Agostino Casaroli bíboros vezetett. Szent II. János Pál levélben fordult honfitársaihoz, amelyben ezt írta: „Mindnyájatokhoz intézem ezt a rövid üzenetet. A szív és a hit legmélyebb érzése késztet rá. Nem tudok úgy tanúságot tenni, mint ahogyan szeretnék. Bízom benne, hogy Isten visszaadja erőmet és megfelelő alkalmat ad rá, hogy úgy tegyek, ahogy érzek. Szeretném, ha tudnátok, hogy a gyásznak ebben az órájában, a bánat és a részvét órájában, de a még nagyobb remény és hit órájában, szerettem volna veletek lenni és személyesen leróni végső tiszteletemet a Prímás előtt. Isten másként döntött”.

Wyszyński bíboros a lengyel helyi egyház sarokköve volt, erejét Máriától kapta

A gyászszertartás alkalmából írt levelében a pápa emlékeztetett Wyszyński bíboros alakjára, felidézve szavait, amelyeket 1979-es, hazájában tett első zarándoklata során mondott a varsói székesegyházban: „A Bíboros prímás sarokkővé vált. A sarokkő, (vagyis az ék alakúra faragott kő a boltív csúcsán, ami az íveket összefogja) az, ami ívet formál, ami az épület alapjának az erejét tükrözi. A Bíboros prímás kinyilvánítja az egyház alapjának az erejét, aki Jézus Krisztus. Ebben áll az ereje. A Bíboros prímás több mint harminc éve azt tanítja, hogy ezt az erőt Máriának, Krisztus Anyjának köszönheti. Mindnyájan tudjuk jól, hogy Máriának köszönhetően felragyogtathatjuk ennek az alapnak az erejét, aki Krisztus és hatékonyan az egyház sarokkövévé válhatunk. Ezt tanítja Lengyelország prímásának élete és misztériuma. Ő a varsói egyház sarokköve és az egész egyház sarokköve Lengyelországban. Ebben áll gondviselésszerű küldetése, amelyet több mint harminc éve teljesít”.

Karol Wojtyła erőt merített Wyszyński bíboros rendíthetetlen hitéből

II. János Pál pápa péteri szolgálatának már első napján levelet intézett honfitársaihoz, amelyben köszönetét fejezte ki a bíborosnak rendíthetetlen hite tanúságtételéért. „Péter székében nem lenne ez a lengyel pápa, aki ma telve istenfélelemmel de egyben bizalommal is, megkezdi az új pápaságot, ha nem lett volna a te hited, amely nem hajlott meg a börtön és a szenvedés előtt, ha nem lett volna a te hősies reményed, végsőkig kitartó bizalmad az egyház Anyjában”. II. János Pál pápának ezek a szavai, amelyeket Stefan Wyszyński bíboroshoz, Lengyelország prímásához címzett a Levél a Lengyelekhez írásában 1978. október 23-án, jól megértetik, hogy mennyire fontos volt a bíboros személye Karol Wojtyła életében. A kettejük közötti kapcsolatot hangsúlyozta XVI. Benedek pápa is 2006. május 26-án, a varsói Piłsudski téren bemutatott szentmisén. Homíliájában a következő szavakkal méltatta egyházi szolgálatukat és történelmi szerepüket: „Isten egyesítette ezt a két személyt nem pusztán ugyanazon hit, remény és szeretet révén, hanem az élet eseményein keresztül is, amelyek mindkettőjüket olyan erősen ennek a népnek a történetéhez és a benne élő egyházhoz kapcsolták”.

Boldoggá avatását II. János Pál pápa kezdeményezte

Az „Évezred Prímásának” szentté avatási eljárását II. János Pál akaratából indították el 1989. május 29-én. 2010. február 6-án fejeződött be az eljárás egyházmegyei szakasza és kezdődött el vatikáni szakasza a Szentté avatási Kongregációban. 2017. december 18-án hirdették ki, hogy Wyszyński bíborost megilleti a tiszteletreméltó cím, miután Ferenc pápa elismerte, hogy hősies fokon gyakorolta a keresztény erényeket. 2019. október 2-án a pápa engedélyt adott a Szentté avatási Kongregációnak, hogy kihirdesse a dekrétumot, amely egy csodát tulajdonít tiszteletreméltó Stefan Wyszyński bíboros közbenjárásának, megnyitva ezzel a boldoggá avatás felé vezető utat. Eredetileg az ünnepélyes boldoggá avatási szertartást 2020. június 7-re tervezték, de a világjárvány miatt idén szeptember 12-én emelik az oltár dicsőségére az „Évezred Prímását”.

Polonia semper fidelis - Lengyelország mindig hűséges 

Ma, Rómában nem ismerik a bíboros alakját, mint annak idején, az ötvenes években – jegyzi meg cikkében Włodzimierz Redzioch lengyel újságíró, majd arról számol be, hogy Wyszyński bíboros halálának negyvenedik évfordulóján pusztán egy egyszerű szertartással emlékeztek meg róla a trasteverei Szűz Mária bazilikában, amely egykor a címtemploma volt. Halálának évfordulóján, május 28-án délelőtt 11 órakor Janusz Kotański, Lengyelország szentszéki nagykövete felkereste a templomot, hogy egy rövid imát mondjon el a bíboros emléktáblája előtt, ahol egy csokor virágot helyezett el a katolikus Lengyelország, az egyházhoz mindig hűséges „Polonia semper fidelis” e nagy alakja emlékére.

21 augusztus 2021, 22:05