Keresés

Vatican News
2018-05-03-Ambasciata di Ungheria presso la Santa Sede 2018-05-03-Ambasciata di Ungheria presso la Santa Sede 

Mindszenty bíboros hősies erényeinek elismerése a világsajtó tükrében

Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros hősies erényeinek kihirdetése nem csak a magyar hívek körében keltett óriási örömet, hanem percek alatt bejárta a világsajtót. A híradások természetesen Boldog Newman bíboros szentté avatásával foglalkoztak első helyen, de a cikkek szinte kivétel nélkül már címeikben is utaltak a magyar hercegprímásról szóló dekrétumra, boldoggá avatási eljárásának fontos állomására. Nem csak vallásos hírforrások tették közzé a hírt, hanem a világi sajtó is kiemelt helyen foglalkozott a témával. Most ezek közül a híradások közül ismertetünk néhányat.

Vertse Márta - Vatikán

Rendhagyónak mondható, hogy az “Il Foglio” c. baloldali napilap február 14-i számának első oldalán, legelső hírként olvashatjuk Matteo Matzuzzi cikkét a következő címmel: „John Henry Newman és Mindszenty József az oltár dicsőségére kerülnek az igazság és a világgal való bármiféle kompromisszum visszautasítása nevében”.

https://www.ilfoglio.it/chiesa/2019/02/14/news/newman-e-mindszenty-agli-onori-degli-altari-in-nome-del-rifiuto-di-ogni-compromesso-col-mondo-237952/

A cikk párhuzamot von „a modern egyház két óriása”, az anglikán vallásból katolikussá lett Boldog Newman bíboros és Mindszenty bíboros életszentsége között. A fiatal, 1986-os születésű cikkíró kiemeli, hogy Boldog Newman szerint a lelkiismeret mindig az egyház felé irányítja az embert, míg Mindszenty bíboros, magyar püspök már életében a kommunista ideológia vértanújává vált. A két óriás különböző korban élt, de egyesíti őket az igazság szüntelen keresése. A cikk felidézi Mindszenty bíboros életútjának fontos állomásait, kiemelve, hogy „1948-ban letartóztatták és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a „szovjet dogma őrzői”. Megkínozták, megtiltották neki, hogy a szent szövegeket olvassa, hogy imádkozzon, még azt is, hogy letérdeljen. Külön őrt bíztak meg azzal, hogy állandóan figyelje és azonnal szakítsa félbe, ha látja, hogy keresztény imákat mond”.

Hűség Krisztushoz, az egyházhoz, a hazához

Az életrajz rövid összefoglalása után a cikkíró emlékeztet Szent II. János Pál 1991-es történelmi magyarországi apostoli látogatására. „1991-ben, a Berlini Fal összeomlását követően II. János Pál, amint Magyarország földjére érkezett, azonnal elment a vértanú püspök sírjához, hogy ott imádkozzon. „Esztergomban, magyarországi látogatásom kezdetén tisztelettel adózom a szeretett Mindszenty József bíboros tiszteletre méltó emlékének. Ő ragyogó tanúságot tett a Krisztushoz és az Egyházhoz való hűségről, valamint a hazaszeretetről. Neve és emléke örökre áldott” – mondta Karol Wojtyła. Mindszenty, ugyanazzal az igazság iránti szeretettel, mint ami John Henry Newmant is jellemezte, lelki örökséget hagyott az utódoknak, amely kevés szóval jól elbeszéli a (történészek által „rövidnek” nevezett) századot, amely olyan sok sebet hagyott az egyház testén is. Ennek a lelki örökségnek egyik központi gondolata, hogy ha újból kellene kezdenie életét, ugyanígy cselekedne, akkor is, ha előre látná tettei következményét. Tehát semmiféle kompromisszum, még akkor sem, ha saját életét kell feláldoznia. Nem hajlandó rá, hogy átölelje a világot, amelyik azt kéri tőle, hogy töltse be a közvetítő szerepét és legyen kissé engedékenyebb, cserébe a hamis szabadság némely reménysugaráért és néhány nyugodt Duna-parti sétáért – fejezi be cikkét az „Il Foglio” újságírója.

Az 1878-as alapítású „Il Messaggero”, a Rómában legolvasottabb napilap a következő címmel tudósított a pápai dekrétumokról: „A boldogok sorába iktatják Mindszenty magyar bíborost, a kommunizmus büszke ellenzőjét”.

https://www.ilmessaggero.it/vaticano/papa_francesco_santi_comunismo_mindszenty_beati_ostpolitik-4297246.html

A kommunista rezsimek nagy ellenzője folytatja útját a boldoggá avatás felé, miután Ferenc pápa elismerte hősies erényeit. A cikket a Mindszenty bíboros 1956-os kiszabadulásakor készült kép kíséri.

XII. Piusz tiltakozása az 1949-es ítélet ellen

Az olasz püspöki konferencia TV csatornája, a TV2000 február 13-i híradója már a címben kiemeli: „Az új tiszteletreméltók között van a magyar Mindszenty bíboros is, a kommunizmus üldözöttje”.

https://www.tv2000.it/tg2000/video/papa-card-newman-sara-santo-l-ungherese-mindszenty-venerabile/

A másfél perces híradás 0’40” másodpercétől kezdve a képsorok Mindszenty bíborost mutatják: pillanatkép az 1956. november 3-án mondott rádióbeszédből, érkezése a római repülőtérre 1971-ben, majd a vatikáni archívum felvételein XII. Piusz pápát láthatjuk. XII. Piusz, aki Mindszenty József érseket bíborossá kreálta, néhány nappal az életfogytiglani börtönbüntetés kihirdetése után, 1949. február 20-án, vasárnap délben a Szent Péter bazilika középső loggiájáról, ahonnan a pápák Urbi et orbi áldásukat adják, így szólt a Szent Péter teret színültig megtöltő hívősereghez: „A római Anyaszentegyház eminenciás bíborosát sújtó ítélet a Tevere partjain a felháborodás kiáltását váltotta ki”. Szavait a tömeg egyetértéssel, kendők lobogtatásával fogadja, miközben a Katolikus Akció tagjai a magasba emelik  tábláikat a felirattal: „Éljen Mindszenty, éljen Magyarország”.

Az „Il Timone” (Hajókormány) c. apologetikai havilap február 13-i online száma Mindszenty bíboros tiszteletreméltó c. cikke beszámol róla, hogy Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása a pápai dekrétum kihirdetését követően hálaadó imát vezetett a római Santo Stefano Rotondo bazilikában, előde egykori címtemplomában.

http://www.iltimone.org/news-timone/cardinale-mindszenty-venerabile/

A cikk arról is tájékoztat – megjelölve a forrást, Magyarország Vatikáni Nagykövetségének olasz nyelvű blogját – hogy Budapesten a pápai dekrétum hírét Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke jelentette be a „Mindszenty-per hetven év távlatából. Főpapi sorsok Kelet-Közép-Európában” című nemzetközi konferencián, amelyet február 13-án és 14-én tartottak a Parlament Főrendházi üléstermében. A konferenciát az Alapítvány rendezte az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságával, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjával és a Nemzeti Emlékezet Bizottságával karöltve. Az üléstermet megtöltő 300 személy, közöttük a magyar egyházi és kulturális élet kiemelkedő képviselői, egy emberként álltak fel, hogy meghatott tapssal köszöntsék a (régóta várt) hírt.  http://ungheriasantasede.blogspot.com/2019/02/mindszenty-venerabile-comunicato-e.html

A hitvédő havilap, amely többek között eljut Olaszország számos plébániájára, a cikk végén felidézi a 2017-ben elhunyt Carlo Caffarra bolognai bíboros érsek Mindszenty bíborosról mondott személyes emlékeit. Erre 2012. május 5-én került sor, amikor Erdő Péter bíboros, magyar prímás meghívására az olasz főpásztor koncelebrált azon a szentmisén, amelyet Mindszenty József bíboros születésének 120. évfordulóján mutattak be az esztergomi bazilikában a hercegprímás sírja felett. 

Mindszenty bíboros, az igazság „jelzőlámpája”

„Isten Szolgája, Mindszenty bíboros, aki magában hordozta Jézus tanúságtételét, olyan hatalommal kényszerült szembesülni, amely a dialektikus és történelmi materializmus rendszerében öltött testet, amely tagadta az ember bármiféle földöntúli elrendeltetését; radikálisan kizárta Isten jelenlétét és működését a világban és főleg az emberben. Isten Szolgája ezzel a hatalommal pusztán Jézus tanúságát helyezte szembe, amelynek birtokában volt: tanúság Isten elsőbbségéről és az emberről szóló igazságról. Az igazság „jelzőlámpája” volt. Emlékirataiban írta: „Még ha meg is kellett ismernem a gyűlölet borzalmas voltát, még ha arcába is kellett néznem az ördögnek, éppen a börtön mutatta meg a számomra, hogy a szeretet legyen az életem vezérlő elve”.

A Krisztus iránti hűség XX. századi példaképe

Caffarra bíboros esztergomi homíliáját személyes emlékeivel zárta: „Még gyermekkoromban ismertem meg Mindszenty bíboros nevét. Ma is tökéletesen emlékszem rá, hogy édesapám folyton róla beszélt otthon, és úgy tartotta őt számon, mint a Krisztus iránti hűség példáját, és így állította őt elénk. Természetes tehát, hogy most mélyen meg vagyok hatódva. A ti Eminenciás Prímásotoktól nagy ajándékot kaptam: itt imádkozhatok a XX. századi Egyház hite e vértanújának és tanúságtevőjének a sírja fölött, aki a papság felé vezette első lépéseimet”.

Az „Il Timone” c. havilap weboldalán három perces videó összeállítást láthatunk Caffarra bíboros esztergomi beszédéből, illetve értékes archív felvételek idézik fel Mindszenty bíboros életútjának kiemelkedő állomásait, esztergomi székfoglaló miséjét, 1956-os rádióbeszédét, 1971-es vatikáni tartózkodásának egy-két pillanatát, koncelebrációját Szent VI. Pál pápával.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=Q9TjdTn4b7M

Az olasz nyelvű sajtószemle sorát a „La Verità”, az „Igazság” c. napilap cikkével zárjuk. A február 14-én megjelent hír alcíme: „elismerték a kommunisták által megkínzott püspök érdemeit”.

 A cikk elsőként Boldog Newman bíborost méltatja, mint az objektív igazság szilárd védelmezőjét, majd így folytatja: „Ennek az igazságnak szentelte életét Mindszenty József bíboros is, aki 1975. május 6-án hunyt el, miután börtönt és üldöztetést szenvedett a háború utáni kommunista Magyarországon”. Története különösen példamutató arra, hogy melyek a történelem kommunista bűnei, amelyekre a „La Verità” szeretne emlékeztetni abból a célból is, hogy jelöljék ki hivatalosan a kommunizmus áldozatainak Emléknapját.

Itt jegyezzük meg, hogy az újság idén február elsején indított kampányt az emléknap itáliai létrehozására. Augusztus 26-át javasolják, mint lehetséges időpontot, mivel 1953-ban ezen a napon derült fény a Gulág rémtetteire.

https://www.laverita.info/firmate-per-una-giornata-che-ricordi-le-vittime-delle-mattanze-comuniste-2627641922.html

Lorenzo Bertocchi Vatikán-szakértő, emlékeztetve a bíboros ellen lefolytatott kirakatperre, felidézi: „testében a végsőkig meggyötörve, lelkében elbágyasztva a bíboros aláírt egy bűnbevallást is, de neve alá két betűt illesztett: „C.F”, coactus fecit, vagyis „kényszerből tettem”. A cikk utal Szent Pio bilokációjára is, amikor a délolasz kapucinus atya a budapesti börtön cellájában koncelebrált Mindszenty bíborossal. (Az eseményt megörökítő mozaik, Marko Rupnik jezsuita atya alkotása, a Pio atya síremlékéhez vezető folyosón látható a San Giovanni Rotondo-i kegyhely templomában. Pio atya boldoggá avatási eljárásának Positio-ja a második kötet 1638. oldalán számol be az eseményről, Angelo Battisti, Pio atya közvetlen munkatársa vallomásában).

A cikk egy tanulságos történettel zárul. Giovannino Guareschi, a „Don Camillo és a tiszteletreméltó Peppone” c., Olaszországban rendkívül népszerű filmsorozat írója nagy tisztelője volt Mindszenty bíborosnak. Az egyik epizódban Chichì atya, egy fiatal pap felteszi a kérdést Don Camillónak a hercegprímásra utalva: „Mire való ez az őrült vágy a vértanúság iránt? Nem találhatott volna ő is egyfajta modus vivendit hazája hatóságaival?” Guareschi ezt a választ adja a padániai síkság papjának szájába: „Sajnálni kell őt. Az a másik valaki térítette le őt az útról, aki hagyta, hogy felszögezzék a keresztre. A szokásos szélsőségesek”.

Mindszenty bíboros a boldoggá avatás felé 

A Vatican News honlapjának francia nyelvű oldalán megjelent cikket, amely részletesen felidézi a magyar hercegprímás életútját, pillanatokon belül megsokszorozták a francia plébániák,  katolikus szervezetek internetes oldalai. A világ minden részébe eljutott a hír: „A szerdán közzétett dekrétumok közül, amelyek elismerik több személyiség hősies erényeit, kiemelkedik Mindszenty József magyar bíboros alakja. Ez a püspök volt a XX. századi Közép-Európában a totalitarizmusok elleni küzdelem egyik legaktívabb személyisége, legyen bár szó a fasizmusról vagy a kommunizmusról”.

Az életút ismertetése után a cikk felidézi a „Csönd Egyházának” fájdalmas időszakát, amely jelentős nyomokat hagyott a magyar katolikusok életében. Szent II. János Pál, aki pápasága egyik központi tartóoszlopának tekintette a totalitarizmus elleni küzdelmet, lerótta tiszteletét Mindszenty bíboros sírjánál 1991-es apostoli látogatása alkalmával. A Vatican News honlapjának francia nyelvű oldala beszámol arról a nagy örömről is, amellyel a magyar hívek fogadták Mindszenty bíboros boldoggá avatási eljárásának előrehaladását, idézve Erdő Péter bíboros nyilatkozatából: „Hálás köszönetet mondunk a Szentatyának és tovább folytatjuk imádságunkat, hogy tiszteletreméltó elődünket, aki minden szenvedést vállalva, rettenthetetlen hűséggel szerette Istent, Egyházunkat és népünket, mielőbb a boldogok sorában ünnepelhessük”.

Az angol nyelvű sajtóban a CRUX amerikai katolikus hírportál Mindszenty bíboros életét bemutatva kiemeli: „a kommunizmussal való szembenállás globális jelképévé vált”.

https://cruxnow.com/vatican/2019/02/13/vatican-announces-newman-mindszenty-move-closer-to-sainthood/

A The Catholic Weekly, a magát „büszkén katolikusnak, büszkén életvédőnek”  nevező ausztráliai katolikus hetilap Mindszenty bíborost méltató cikke mellett annak a szobornak a képe látható, amelyet a világon elsőként emeltek tiszteletére az USA New Jersey államában, New Brunswick-ben, a Szent László templom előtti Mindszenty tér parkjában. Közelében található az 1956-os magyar forradalom áldozatainak emlékműve.

https://www.catholicweekly.com.au/sainthood-for-newman-mindszenty/

A Rome Reports hírportál a dekrétumot ismertetve rámutat: „Mindszenty sokat szenvedett a szovjet megszállás alatt. 50 éven át leleplezte a szovjet kormány által elkövetett atrocitásokat. Ezért kínozták, nyolc éven át börtönben szenvedett, segédpüspökét (Boldog Meszlényi Zoltánt) meggyilkolták. Mindszenty a kelet-európai katolikusok békés és bátor ellenállásának a jelképe.

https://www.romereports.com/en/2019/02/13/pope-approves-miracle-to-canonize-newman-and-promotes-cause-of-jozsef-mindszenty/

A kölni főegyházmegye multimediális hírforrása, a Domradio emlékeztet rá, hogy a boldoggá avatási eljárás kérelme, mintegy 4000 oldalas dosszié 2013-ban érkezett a Vatikánba, továbbá megemlíti, hogy 2012-ben a Legfőbb Ügyészség – Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek kérésére – kinyilvánította teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását.

https://www.domradio.de/themen/vatikan/2019-02-13/kardinaele-newman-und-mindszenty-vor-kirchlicher-ehrung

Adásunkban mindössze  csak néhány cikket emeltünk ki a világsajtó híráradata közül, amely bizonyítja, hogy Mindszenty bíboros életszentsége, rendíthetetlen példaadása ma is él és nemcsak a világegyház hívei körében. Az összeállításban nem szerepel a spanyol nyelvű sajtó, mert várjuk Dél-Amerikában élő honfitársaink visszajelzését.

Az argentin főváros magyar közösségének kulturális központja, a Mindszentynum nevében is őrzi Tiszteletreméltó Bíborosunk emlékét. Ott élő honfitársunktól kaptuk az értesítést, hogy az örömhír futótűzként terjedt el a közösségi oldalakon a magyarok között mind Buenos Aires-ben, mind Caracasban, Mindszenty bíboros utolsó külföldi látogatásának színhelyén.

Csatlakozva a Magyarországi Mindszenty Alapítvány kéréséhez, kövessük Erdő Péter bíboros példáját, adjunk hálát a hősies erények elfogadásáért és imádkozzunk Mindszenty bíboros mielőbbi boldoggá avatásért. Továbbítjuk az Alapítvány kérését: gyújtsunk gyertyát a Mindszenty-emlékhelyeken Isten Tiszteletreméltó Szolgája iránti tiszteletünk jeleként és az ezekről készített fényképeket osszuk meg az Alapítvánnyal.

https://www.mindszentyalapitvany.hu/it/

16 február 2019, 19:49