Търси

Сплотеност на семейството Сплотеност на семейството 

Семейните взаимоотношения, главен ресурс за справяне с трудностите

Първите три години дейност на „Family International Monitor“ („Международна обсерватория за семейството“) бяха посветени на темата „Семейство и бедност“, имайки предвид и целите за устойчиво развитие до 2030 г., приети от общото събрание на ООН.

Семейства с един родител или семейства с един или двама родители–юноши, са изложени на по-голям риск от бедност, особено в Кения. В Южна Африка явлението подрастващи майки е преобладаващо; силните семейни взаимоотношения и наличието на неродителски мрежи за общуване гарантират по-добра стабилност на най-уязвимите семейства; вътрешните динамики на преразпределителното неравенство в семействата в ущърб на жените, непълнолетните и възрастните хора, често се свързва с ниски културни нива и социално изключване.

Това са някои от данните на доклада за семейството и бедността на общуването, публикуван от „Family International Monitor“ или международната обсерватория за семейството, инициатива, популяризирана от Папския богословски институт „Йоан Павел II“, Католическия университет в Мурсия (Испания) и Международния център за семейни изследвания (CISF) в Милано. Първите три години от дейността на „Family Monitor“ бяха посветени на темата „Семейство и бедност“, имайки предвид и целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Същността на проучването са националните доклади, изготвени от университетски и изследователски центрове, които действат в 12 страни по света: Бенин, Бразилия, Чили, Индия, Италия, Кения, Ливан, Мексико, Испания, Южна Африка, Катар и Хаити и използват като главни източници Световната банка и Обединените нации.

Данните, получени от изследваните държави потвърждават, че семейните взаимоотношения са най-важният ресурс за справяне с вътрешните и външните трудности в ежедневието на семействата. Проучването също така подчертава централната роля на разширените мрежи на взаимоотношения, тъй като препоръчва да се преодолее понятието „семейно ядро“ да се счита като единствена дефиниция. По-конкретно, в различните анализирани контексти, централно място заемат взаимоотношенията между поколенията и наличието на неродителски мрежи за общуване, като съседски и приятелски връзки, социални и солидарни контакти.

От друга страна, докладът подчертава наличието на вътрешни динамики на силно неравенство между най-силните членове на семействата в ущърб на най-слабите, обикновено в полза на възрастните мъже, в ущърб на жените, непълнолетните и възрастните хора. Като тенденция, тези динамики са свързани с ниски културни нива и социална маргинализация. Според „Family International Monitor“, тези динамики на преразпределително неравенство могат да бъде ограничени и осуетени от преразпределителни публични политики, като правна защита на жената в брака и на непълнолетните в семейството. Събраните данни показват, че някои семейни форми са структурно по-крехки от други: налице са, между другото, семейства с един родител, семейства с един или двама родители– юноши и многобройни семейства. В някои случаи тази уязвимост може да бъде по-добре подпомогната  от целенасочени усилия за подобряване на благосъстоянието.

man / VatNews

01 Април 2021, 12:07