Търси

Недостиг на вода в Хаити, 14 февруари 2019 Недостиг на вода в Хаити, 14 февруари 2019 

ФАО: повече от 3 милиарда души в света страдат от недостиг на вода

В цял свят над три милиарда души живеят в селскостопански райони, където недостигът на вода е висок или изключително висок, и почти половината от тях са сериозно засегнати от този недостиг на вода.

Алесандро Ди Бусоло – Маня Кавалджиева – Ватикана

Освен това, през последните двадесет години запасите от сладка вода по цялата планета са намалели с над 20% и затова  е от съществено значение да може да се произвежда повече, с по-малко загуби на ресурси, особено в селскостопанския сектор, който е основният потребител на вода. Това се посочва в доклада „Състоянието на прехраната и земеделието 2020“ (Sofa), публикуван от ФАО, Организацията на ООН по прехрана и земеделие.

Правото на вода за всички е в Целите за устойчиво развитие

Подобряването на управлението на водните ресурси, се казва в доклада, „подкрепено от ефикасно управление и от наличието на солидни институции, способни да гарантират сигурен режим на собственост и права върху водата, както и сигурна проверка на наличните ресурси, ще бъде от основно значение за защитата на продоволствената сигурност и прехраната в световен мащаб и за допринасяне за постигането на целите за устойчиво развитие" (ЦУР). Ангажиментът за постигане на тези цели „трябва да се вземе на сериозно, въпросите за недостига на вода и недостатъчните водни ресурси в селското стопанство трябва да бъдат разгледани незабавно и с голяма смелост", пише генералният директор на ФАО, Цюй Дунюй,  в уводната част на доклада.

Да се инвестира в събирането на дъждовна вода и от реките

Според ФАО, пътищата, по които трябва да се върви, варират от инвестиции за събирането и съхраняването на водата в районите, напоявани от реки и други естествени източници, до възстановяването и модернизирането на устойчивите напоителни системи в такива, напоявани с изкуствени методи.

Крайно необходими са отчитането и проверката на водните ресурси

Отправната точка на една наистина ефективна стратегия за управление на водните ресурси, обяснява ФАО, обаче зависи от приемането на счетоводни практики и проверка на ресурсите. Докладът „Sofa“ уточнява, че постигането на ангажиментите, поети на международно ниво с Целите за устойчиво развитие, включително целта „Нулев глад“ (глобална цел 2), „все още е възможно“, но само ако се гарантира продуктивно и устойчиво използване на сладководните и дъждовните води в селското стопанство, сектор, на който прибягва до над 70% от употребата на  водни ресурси в световен мащаб.

Около 1,2 милиарда хора живеят в райони със сериозен недостиг

За картографиране на текущите водни ресурси на планетата, ФАО използва индикатор, който измерва натиска на човешките дейности върху естествените източници на прясна вода. Около 1,2 милиарда души живеят в райони, където селското стопанство трябва да се справи със сериозни ситуации на недостиг на вода и недостиг на водни ресурси. От тях, 44% живеят в селските райони, а останалите в малките градски центрове в селските райони. 40% живеят в Източна и Югоизточна Азия, докато малко по-висок процент живеят в Южна Азия.  Централна Азия, както и Северна Африка и Западна Азия също са силно засегнати от недостиг на вода: в тези региони около всеки пети човек живее в селскостопански райони, страдащи от изключително високи нива на недостиг на вода, състояние, което в Европа, Латинска Америка и Карибите, Северна Америка и Океания засяга по-малко от 4% от населението. И около 5% от жителите на Субсахарска Африка живее в подобни условия.

Да се даде справедлива стойност и цена на водата

„Водата трябва да бъде призната за икономическо благо със собствена стойност и цена“, се добавя в доклада „Sofa“, като се отбелязва, че обичайните практики на управление, базирани на свободен режим, често завършват с неуспех. Точно обратното, цена, която отразява реалната стойност на водата, „изпраща на потребителите ясен сигнал за необходимостта от разумно потребление“. В същото време политическата и административна подкрепа е от съществено значение за осигуряване на „ефикасен, справедлив и устойчив за всички“ достъп до тези ресурси.

Пазари на водни ресурси за справедливо разпределение

Все още са относително редки напълно развитите пазари на вода, които включват продажбата на права за управление на водите. И все пак, когато се насърчава активното участие на бенефициентите и на институциите, отговорни за управлението на това благо, „един регулиран пазар на водните ресурси  може да гарантира ефективно и справедливо разпределение на водата, като същевременно насърчава нейното опазване".

Някои цифри от доклада за водните ресурси

През 2017 г. средният обем на сладка вода на глава от населението беше около 43000 кубически метра в Океания, но достигна едва 1000 в Северна Африка и Западна Азия. Най-високи общ брой ползване на вода на глава от населението е регистриран в Централна Азия, където отново през 2017 г. то достига обем от почти 2 хиляди кубически метра на човек, докато в Субсахарска Африка то е по-малко от 130. Освен това в по-слабо развитите страни 74% от населението в селските райони няма достъп до безопасна питейна вода и докато 91 държави имат национални планове за питейна вода в селските райони, само девет са осигурили достатъчно финансови ресурси за тяхното изпълнение.

Твърде често неекологично напояване

Понастоящем около 41% от напояването на земята се извършва без да се зачитат екологичните потоци, необходими за поддържане на екосистеми, които осигуряват основни функции за живота. За съжаление биогоривата изискват от 70 до 400 пъти повече консумация на вода отколкото изкопаемите горива, които те заместват. Големите гори на водните басейни на реките Амазонка, Конго и Яндзъ са ценни източници на водна пара за подветрените райони и следователно са жизненоважни за земеделието, което зависи от валежите.

15 Декември 2020, 10:45