Търси

Детска бедност. Детска бедност. 

България в пилотна програма на УНИЦЕФ-EС срещу детската бедност

УНИЦЕФ и Европейската комисия обявиха началото на пилотна програма в 7 държави-членки (включително България) срещу детската бедност и социалното изключване. „Гаранция за децата“ ще започне в началото на 2021 г. в България, Хърватия, Германия, Гърция, Италия, Литва и Испания.

Европейската комисия и УНИЦЕФ обявиха на 9 октомври началото на пилотна програма за справяне с проблема с детската бедност. Пилотната програма “Child Guarantee” („Гаранция за децата“), която ще се прилага в 7 държави-членки, предвижда използването на иновативни подходи, за да превърнат децата в един от приоритетите в националните бюджети и процесите на планиране, за да спрат детската бедност и социалното изключване.

Днес, почти една четвърт от децата в Европа са изложени на риск от бедност и социално изключване. Бедността и лишенията оказват значително влияние върху живота на децата, като излагат на опастност достъпа им до здравеопазване, образование, питателна храна, качествено жилище и грижи за децата. Европейската комисия се ангажира да прекъсне цикъла на бедност и условия в неравностойно положение чрез програмата „Гаранция за деца“, която ще започне в началото на 2021 г.

Правителствата на България, Хърватия, Германия, Гърция, Италия, Литва и Испания, в сътрудничество с УНИЦЕФ и Европейската комисия, изпитват новаторски подходи и разработват потенциални национални планове за действие за намаляване на детската бедност, за да отговорят на неравностойно положение за особено уязвими групи деца. Те включват деца от ромската общност, деца, живеещи в институции, деца с увреждания, деца бежанци и мигранти. Пилотната програма ще спомогне за укрепването на капацитета за събиране, анализ и редовно представяне на данни за показатели, свързани както с детската бедност, така и със социалното изключване в тези държави-членки.

 „Днес в Европа твърде много деца са изложени на риск от бедност и социално изключване. Трябва да изградим нашите общества въз основа на приобщаване и равни възможности“, каза Николас Шмит, европейски комисар по труда и социалните права. „Децата трябва да имат достъп до образование, здравеопазване, питателна храна, качествено жилище. Заедно със социално-икономическите последици от пандемията COVID-19, наша колективна отговорност е да гарантираме защитата на тези деца и да им дадем възможно най-добрия старт в живота".

 „Гаранция за децата“ ще осигури рамка от референтни политики и ще даде тласък на действия и инвестиции от държавите-членки, за да запълни пропуските по отношение на качеството на услугите за деца, които се нуждаят от тях.

(dg/vatn)

10 Октомври 2020, 07:45