Търси

Площад "Свети Петър", 1 април 2020 Площад "Свети Петър", 1 април 2020 

Финансовата строгост във Ватикана нараства

Обширен доклад за дейността, извършена през миналата година, анализ на положителното мнение на Moneyval в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, становище за регулирането, надзора и финансовата информация, както и вътрешното и международното сътрудничество на ватиканския Орган за финансов надзор и информация (ASIF). Това са главните теми на публикувания доклад

Бенедета Капели – Маня Кавалджиева – Ватикана

Светият престол се нарежда сред най-положителните юрисдикции в някои области, като финансовата или борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в публикувания доклад на Органа за финансов надзор и информация (ASIF) 2020. Става дума за подробен анализ на миналогодишната дейност, получила положителното мнение на Moneyval.

В доклада се подчертава и ефикасността на сътрудничеството на вътрешно и международно ниво. Има 89 сигнала за подозрителна дейност през 2020 г., 16 доклада са изпратени до Службата на промоутъра на правосъдието (тоест на прокурора). Разменени са 49 искания за информация с други ватикански органи, отнасящи се до 124 субекта, знак за „важен ръст в сравнение с предходната година, който потвърждава значителното взаимодействие, създадено между институциите на Светия престол и държавата-град Ватикан в борбата с престъпните дейности".

Благодарение на два протокола за разбирателство в международен контекст, с активното сътрудничество на ватиканските разследващи органи, ASIF размени 58 искания за информация с чуждестранните звена за финансова информация относно 196 субекти и изпрати 19 съобщения за 104 субекти.

В доклада се посочва, че „във Ватикана прогресивно намалява използването на пари в брой“.

Година на интензивна дейност

Въпреки пандемията, работата на ASIF бе интензивна. През януари беше обявено връщането в международната информационна система „Egmont Secure Web“, след преустановяване през ноември 2019 г. поради разследване на Ватикана.

През април встъпи в длъжност и новото управление, със заздравяването на персонала и въвеждането на устав, одобрен от папа Франциск.

Забележителни са ангажиментите, поети от ASIF след оценката на Moneyval (Експертният комитет на Съвета на Европа за борба с прането на пари и финансирането на тероризма).

Одобрението на Moneyval

В доклада за 2020 г. се дава сметка на оценките на Moneyval за ефективното функциониране на системата за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Полученото окончателно мнение възнаграждава сериозността и строгостта на подхода, следван от Светия престол и Ватикана. Всъщност, по единадесетте разгледани критерия, нямаше оценка „ниска ефикасност“.

Подчертава се как Светият престол е достигнал важно ниво наравно с най-активните държави в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

Колективно усилие

Засилен и важен е ангажиментът в три области: регулиране, надзор и финансова информация.

За Регулирането бе от значение преразглеждането на Закон №. XVIII от 2013 г. за превенция и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

По отношение на Надзора бе създадено „Ръководство“, което описва съвкупността от дейности, които позволяват да се изрази мнение за текущата и бъдещата ситуация на контролираното лице, предвиждайки и изправителни мерки.

Що се отнася до изпирането на пари и финансирането на тероризма, продължи мониторингът на изпълнението на плана за отстраняване на проблемите на IOR (Ватиканската банка), след инспекцията през 2019 г., прилагайки надзор, базиран на риска и ръководен от международните стандарти.

 „Значителна бе дейността за обучение и подкрепа за всички организации на Светия престол и на Ватикана (публични органи, организации с нестопанска цел, други юридически лица). В доклада се посочва, че на оперативно ниво бяха предприети стъпки за инвестиране в подготовката,  в задействането на процеси на самооценка на субектите чрез въпросници, подробен анализ на въпросниците, за да се даде обща визия на заплахите и уязвимостите на отделните сектори и субекти, изготвянето на „водещи линии“ за подкрепа на институциите и за провеждане на първите проверки на място“.

Финансова информация

На този фронт се отбелязва „нарастваща тенденция в съотношението между докладите, изпратени до Службата на промоутъра на правосъдието и получените сигнали".

Доклад, от който се вижда поемането по пътя на „абсолютната прозрачност на институционните дейности на държавата Град Ватикан“, както припомни папа Франциск при откриването на 92-та съдебна година.

15 Юли 2021, 23:28