Търси

Съдебните офиси на Ватикана Съдебните офиси на Ватикана 

Намаляване на наказанието и реинтеграция на осъдените

С папски документ под формата на „motu proprio“, папа Франциск актуализира отдела за наказателното правосъдие, като го привежда в съответствие с „променената чувствителност на времето“. Отменено е задочното производство. Службата на насърчителя на правосъдието (тоест на прокурора) ще е в подкрепа на обвинението по време на трите съдебни инстанции

VATICAN NEWS

Намаляване на наказанието, възможност за договаряне на програма за общественополезен труд и доброволна дейност, отлагане на съдебното заседание в случай, че  обвиняемият е законно възпрепятстван: системата за наказателното правосъдие на държавата Град Ватикан се актуализира и реорганизира своите норми, за да отговори на нуждите на времето, за да бъде най-добър гарант. Това предвижда публикуваният днес документ по формата на „моту проприо“ на папа Франциск.

Първият член постановява намаляване на наказанието от 45 до 120 дни за всяка година от вече изтърпяно рестриктивно  наказание на осъдения, който по време на изпълнението на наказанието „е имал такова поведение, което да предполага неговото осъзнаване и е участвал успешно в програмата за подобряване на поведението и за реинтеграция".

След като наказанието стане изпълнимо, осъденият, съгласувано със съдията, изработва „програма за поведение и реинтеграция“, с ангажимент за смекчаване на последиците от престъплението. Осъденият може да предложи „да върши общественополезен труд, доброволна дейност със социално значение". Предишното законодателство не предвиждаше нищо от това.

Вторият член променя наказателно-процесуалния кодекс в гаранционен смисъл и премахва така нареченото „задочно производство“, което все още присъстваше във ватиканския кодекс. Ако обвиняемият откаже да присъства на съдебното заседание, без да е доказана легитимна причина, продължава нормалният процес, като се счита, че обвиняемият е представляван от своя адвокат. Ако обаче обвиняемият не се яви на съдебното заседание и се докаже невъзможността за това поради „легитимна и сериозна пречка“, съдът или монократичния състав (един съдия) трябва да отложи заседанието.

Третият член нанася промени и допълнения към закон CCCLI  за съдебната власт. Той постановява, че магистратите, в момента на прекратяването на длъжността, запазват  „всички права, помощ, социално осигуряване и гаранции“, предвидени за гражданите на Ватикана. В алинея се подчертава, че „службата на насърчителя на правосъдието упражнява автономно и независимо, в трите инстанции на съдебното производство, функциите на прокурор и другите функции, възложени му от закона“.

Друга важна промяна се отнася до втората и третата съдебна инстанция. Досега се предвиждаше, в случай на обжалване в апелативния съд и след това в касационния, обвинението да е  представлявано от друг магистрат, а не от този, провел първия процес, със специално назначение за втората и третата съдебна инстанция.  Докато сега, с два отделни члена, се постановява, че и при апелативните и касационни решения, както и при първата инстанция, функциите на прокурор ще се изпълняват от магистрат от службата на насърчителя на правосъдието. Очевидно, ще бъде различна съдийската колегия, определена да решава.

man / VatNews

16 Февруари 2021, 14:22