Търси

Разпределителен център на ваксината в Ню Делхи,  22 декември 2020 Разпределителен център на ваксината в Ню Делхи, 22 декември 2020 

Светият Престол: правилно и справедливо предоставяне на ваксини

Съвместен документ на Ватиканската комисия за Ковид-19 и Папската академия за живота: морална отговорност и приемане на ваксината не само за личното, но и за общественото здраве

Амедео Ломонако – Маня Кавалджиева – Ватикана  

Ваксините са разработени като обществено благо и трябва да се предоставят на всички по правилен и справедлив начин, като се дава приоритет на тези, които имат най-голяма нужда от тях. Това  напомнят на световните  лидери  Ватиканската комисия за Ковид-19 и Папската академия за живота, като на първо място потвърждават основните ценности на всяка специфична и конкретна намеса в отговор на пандемията.

Принципите

Справедливост, солидарност и приобщаване са основните критерии, които трябва да се следват, за да се справим с предизвикателствата, породени от тази планетарна спешна ситуация. Компаниите, които могат да бъдат оценени положително, бе казал папа Франциск на общата аудиенция на миналия 19 август, са тези, които „допринасят за включването на изключените, за насърчаването на последните, за общото благо и за грижата за творението“. Следователно, основният компас  е широката гледна точка,  свързана с принципите на социалната доктрина на Църквата, „като човешкото достойнство и преференциалният вариант за бедните, солидарността и субсидиарността, общото благо и грижата за общия дом, справедливостта и универсалното предназначение на благата".

Изследователска дейност, производство и биологични материали

Трябва да се има предвид не само крайният етап на поставянето на ваксината, а целият неин „жизнен цикъл“. Първите етапи на тази процедура се отнасят до изследователската дейност и производството. Един често повдиган въпрос се отнася до биологичните материали, използвани за разработването на ваксините. „От наличната информация“ се казва в документа, „се оказва, че само някои от ваксините, които предстоят да бъдат одобрени, използват в повечето фази на процеса клетъчни линии от доброволно абортирани плодове преди няколко десетилетия, докато  други ги използват ограничено, само в конкретни моменти на лабораторния тест".

По този въпрос, разгледан със специално позоваване на ваксините против Ковид-19 и в неотдавнашната нота на Конгрегацията  за доктрината на вярата, одобрена от папа Франциск,  Папската академия за живот наскоро изключи  „да има морално сътрудничество от съществено значение между тези, които днес използват тези ваксини и практиката на доброволния аборт”. Затова в  документа се казва, че „всички клинично препоръчани ваксинации могат да бъдат използвани със сигурната съвест,  че употребата на тези ваксини не означава един вид сътрудничество с доброволния аборт“.

Патентите

Към темата за производството, се прибавя и въпроса за патентоването на ваксината, не природен ресурс, а „откритие, произведено от човешкия интелект“. В документа се подчертава, че предвид нейната функция, е подходящо ваксината да се тълкува „като благо, до което всички да имат достъп, без дискриминация, съгласно принципа на универсалното предназначение на благата, споменат и от папа Франциск“. Самата цел на търговската експлоатация „не е етично приемлива в областта на медицината и здравеопазването“. „Инвестициите в медицинската област трябва да намерят своя най-дълбок смисъл в човешката солидарност“. Трябва да се намерят „подходящи системи, които да благоприятстват прозрачността и сътрудничеството, а не антагонизма и конкуренцията". И всяка форма на „ваксинационен национализъм“, свързана с опита на различните държави „да имат своя собствена ваксина по-бързо, трябва да бъде преодоляна. Промишленото производство на ваксината може да се превърне в „съвместна операция между държави, фармацевтични компании и други организации“.

Одобрение и предписание

След експерименталните етапи, друга важна стъпка се отнася до одобрението, при извънредни условия, на ваксината от страна на назначените органи, „които позволяват тя да се пусне на пазара и да се използва в различните страни". „Необходимо е да се координират процедурите, необходими за постигане на тази цел и да се насърчи взаимно признаване между регулаторните органи“.

Що се отнася до поставянето на ваксината,  Ватиканската комисия за Ковид-19 и Папската академия за живота подкрепят съгласуваните  позиции за приоритетите, които да се отнасят до „професионалните категории, ангажирани в услугите от общ интерес, по-специално здравният персонал, но и в други дейности, които изискват контакт с обществеността  за основните услуги (като училища, обществена безопасност), както и до най-уязвимите хора". В документа се припомня, че този критерий не разрешава всички ситуации. „Остава, например, сивата зона на евентуални приоритети, които да бъдат установени в рамките на една и съща рискова група“. Разпределението  на  ваксините изисква и поредица от инструменти, които да позволяват „универсална достъпност“. Необходимо е да се разработи програма за дистрибуция,  „която да държи сметка за сътрудничеството, необходимо за справяне с логистично-организационните пречки в трудно достъпните области (студена верига, транспорт, здравни работници, използване на нови технологии и др.)“. Световната здравна организация остава „важна референтна точка, която трябва да бъде подсилена и подобрена в аспектите, които се оказват недостатъчни и проблемни“.

Ваксинация и етични въпроси

По въпроса за моралната отговорност на ваксинирането, Ватиканската комисия за Ковид-19 и Папската академия за живота потвърждават, че тази тема  включва „връзката между личното и общественото здраве, като показва тяхната тясна взаимозависимост". Не може да се счита за „предупредителна позиция“ отказът от ваксината, ако тя е произведена с помощта на клетъчни линии, получени от доброволен аборт“. „Това важи и ако мотивацията е да се избегне извличането на полза от резултатите от доброволния аборт“.  

План на действие

Безопасна и ефикасна ваксина, достъпна за всички и на цена, която позволява равномерна дистрибуция.  Това са приоритетите за осигуряване на глобални грижи, които „да държат сметка и да оценяват“ и местните ситуации: в документа се казва, че „ще бъдат разработени ресурси за подпомагане на местните църкви при подготовката на тази инициатива и на  протоколи  за  лечение за определени общности". Църквата е в услуга на „изцелението на света“, като използва своя глас, разпръснат по цялата планета, „за да говори, увещава и помага да се гарантира, че качествените ваксини и грижи са на разположение на нашето глобално семейство“.

Префектът на Дикастерията за насърчаване на цялостното човешко развитие, кардинал Питър Търксън, изразява благодарност „на научната общност, че е разработила ваксината за рекордно кратко време“. Той добавя че „сега  от нас зависи да гарантираме тя да е достъпна за всички, особено за най-уязвимите. Това е мярка на справедливост”. „Веднъж завинаги трябва да докажем, че сме едно единно човешко семейство“. Архиепископ Винченцо Паля, председател на Папската академия за живота, накрая подчертава, че пандемията изтъкна положението на „взаимна свързаност на човечеството“. Заедно с Ватиканската комисия за Ковид-19, заключава прелатът, продължава ангажиментът, споделен с много партньори, за да показва „уроците, които човешкото семейство може да научи и за да развие етика на риска и солидарността“, насочена към защита на „най-уязвимите в обществото ".

29 Декември 2020, 13:16