Търси

Vatican News
Енория Сан Криспино във Витербо, Италия Енория Сан Криспино във Витербо, Италия 

Енорията в служба на евангелизацията: Инструкция на Конгрегацията за клира

В Църквата има място за всички и всеки може да намери своето място, спазвайки призванието на всеки: това е смисълът на инструкцията озаглавена „Пастирското обръщане на енорийската общност в служба на евангелизиращата мисия на Църквата“, изготвена от Конгрегацията за клира и представена на 20 юли във Ватикана.

Изабела Пиро - Димитър Ганчев- Ватикана

Документът не съдържа законодателни промени, но предлага начини за по-добро прилагане на действащото законодателство, така че да се насърчава съвместната отговорност на кръстените и пастирската грижа за близостта и сътрудничеството между енориите. Съставена от единадесет глави, Инструкцията може да бъде разделена на две макрообласти: първата (от 1 до 6 глава) предлага широк размисъл за пастирското обръщане, смисълът на мисията и стойността на енорията в съвременния контекст. Втората (от 7 до 11 глава) се фокусира върху групирането на енорийските общности, различните роли в в тях и методите за прилагане на нормите.

Енорията, „дом сред домовете“

Енорията е постоянен знак на Възкръсналия сред хората, ето защо тя  е „дом сред домовете“ с нейната мисионерска функция, която е основа за евангелизацията, се чете в първата глава на документа. Глобализацията и дигиталният свят промениха специфичната връзка с територията, която вече не е просто географско пространство, а екзистенциално. Именно в този контекст изпъква „пластичността“ на енорията, способна да схване нуждите на времето и да адаптира служението си към верните и към историята. Затова Инструкцията подчертава значението на мисионерското обновяване на енорийските структури: далеч от самоотносителността и затвореността, те трябва да се съсредоточат върху духовния динамизъм и върху пастирското обръщане въз основа на известието на Божието Слово, живота в Тайнствата и свидетелството на милосърдието. „Културата на срещата“ трябва да бъде необходимия контекст за насърчаване на диалога, солидарността и откритостта към всички: по този начин енорийските общности ще могат да развият истинско „изкуство на близостта“. По-конкретно Инструкцията препоръчва свидетелството на вярата в милосърдието и вниманието към бедните, които енорията евангелизира, но и от които позволява да бъде евангелизирана.

Всеки кръстен трябва да бъде активен герой на евангелизацията – поочва Конгрегацията за клира – което изисква промяната на манталитета и вътрешно обновяване за провеждането на мисионерска реформа за пастирската грижа. Разбира се, тези процеси на промяна трябва да бъдат гъвкави и постепенни, защото всеки проект трябва да бъде разположен в реалния живот на дадена общност, без да се налага отвисоко и без да „клерикализира“ пастирското служение.

Групиране на енориите

Във втората част на Инструкцията се прави анализ за групиране на енориите: на първо място, те трябва да следват ключовия фактор за близостта, като вземат предвид хомогенността на населението и характеристиките на територията. Документът се фокусира върху специфичните процедури, свързани с присъединяването, сливането или разделянето на енории, както и върху тези, касаещи викариатите, които обединяват няколко църковни единици, и пастирските райони, които групират няколко извънградски викариата.


Енорийският свещеник, „присъщ пастир“ на общността

Широко място се отделя на темата за поверяване на пастирската грижа за енорийските общности: на първо място се подчертава ролята на енорийския свещеник като „присъщ пастир“ на общността. Той е в служба на енорията, а не обратното - припомня Инструкцията - и се грижи изцяло за душите. Оттук следва, че енорийският свещеник трябва да е получил презвитерски чин в Църковното съсловие (орден); всяка друга възможност е изключена, дори в случай на липсата на свещеници. Администратор на църковните блага и законен представител на енорията, енорийският свещеник бива назначаван за неопределено време, тъй като благото на душите изисква стабилност и предполага познаване на общността и нейната близост.

Същевременно Инструкцията припомня, че когато Епископската конференция го установи с указ, един Епископ може да назначи енорийски свещеник за определен срок, не по-малко от пет години. Освен това, навършвайки 75-годишна възраст, енорийският свещеник има „моралното задължение“ да представи своята пастирска оставка, но няма да изостави служението си, докато Епископа не я приеме и съобщи писмено. Във всеки случай, приемането на пастирската оставка на свещеника винаги ще се извършва по „справедлива и подхояща причина“, така че да се избегне „функционалистично“ схващане на църковното служение.

Дяконите, сътрудници на епископи и свещеници

Част от осма глава е посветена на дяконите: „те са сътрудници на епископи и свещеници в единствената евангелизираща мисия, те са ръкоположени за служители и участват, макар и по различен начин в църковното управление, особено в контекста на евангелизацията и на милосърдието, включително управление на благата, възвестяване на Евангелието и служение на евхаристийната трапеза. „Ето защо те не трябва да се разглеждат като „наполовина свещеници и наполовина миряни“ - се казва в Инструкцията, цитирайки папа Франциск -  нито в перспективата на клерикализма и функционализма.

Свидетелството на богопосветените и миряните

Конгрегацията за клира се спира и на богопосветените и миряните в църковните общности: първите не толкова трябва да „правят“, колкото „да бъдат свидетели на радикално следване на Христос“, докато за миряните се подчертава участието им в евангелизиращото действие на Църквата и се иска от тях „щедро да се ангажират“ да свидетелстват с живота си Евангелието и в служба на енорийската общност.

Освен това, миряните могат да участват в служението на олтара, като „извънредни служители“ със заместващи функции, призовани от църковните власти и в установена форма. При изключителни обстоятелства могат да получат други задачи от Епископа, „по негова разумна преценка“: да отслужват Литургията на Словото и погребалния обред, да извършват Кръщение, да помагат при църковния брак, след предварително разрешение на Светия престол, и да проповядват в църква или църковна зала в случай на нужда. Но във всеки случай, те не могат да проповядват по време на литургия.

Църковни органи и църковна съотговорност

Инструкцията се спира и на църковните органи и църковната съотговорност, включително на Съвета по икономически въпроси: с консултативен характер, председателстван от енорийския свещеник и съставен от поне трима членове. Той е необходим, тъй като „управлението на благата на една енория е важна област за евангелизацията и за евангелското свидетелство на Църквата и на гражданското общество“. Неговата задача е да съдейства за развитието на една „култура на съотговорност, на административна прозрачност и да отговори на нуждите на Църквата“. Енорийският пастирски съвет също има консултативен характер: той не е  обикновен бюрократичен орган, а трябва да генерира духовност на общението, подчертавайки централната роля на Божия народ като активен обект на евангелизация. Основната му функция е проучването и изучаването на практически предложения за пастирски и благотворителни инициативи на енорията, в хармония с пътя на епархията. За да станат оперативни, тези предложения трябва да бъдат приети от енорийския свещеник.

Тайнствата, свободен акт, а не такса или данък

Последната глава се съсредоточава върху отслужването на Тайнствата: те трябва да бъдат „свободен акт“ от страна на предлагащия, а не да имат претенцията на такса или данък. Сакраменталният живот не трябва да бъде „меркантилизиран“ - препоръчва Инструкцията - и отслужването на литургия, подобно на други църковни служения, не може да бъде обект на тарифи, договаряне или търговия. Свещениците се призовават да предлагат достоен пример в използването на пари, чрез скромен начин на живот и прозрачно администриране на енорийските блага. По този начин ще бъде възможно да се засили чувствителността на вярващите, така че с готовност да допринесат за нуждите на енорията, която също е "техен дом“.

Предишните публикации

Трябва да се припомни, че настоящата Инструкция следва междуведомственото издание от 1997 г., посветено на темата „Църква на тайната, по някои въпроси за сътрудничеството на миряните в служението на свещениците“ и инструкцията от 2002 г., публикувана от Конгрегацията за клира „Свещеникът, пастир и водач на енорийската общност“.

20 Юли 2020, 12:12