Търси

Vatican News
Увеличават се католиците по света Увеличават се католиците по света  (Vatican Media)

Нараства броят на католиците по света

Ватиканският официоз „Осерваторе романо“ публикува статия за развитието в цифри на Католическата църква, за периода от 2010 до 2917 година. Като изходни данни за този период се приема увеличението с 9,8% на световно ниво на католическото население или 1.313 милиона души през 2017 г.

Предложената по-долу информация цели да предостави синтезиран количествен анализ на явленията, засегнали Католическата църква в периода 2010-2017, със специално позоваване на териториалното разпределение по света на кръстените католици, на развитието на предлаганите услуги на пастирска дейност, на съсредоточаването на различните категории пастирски служители по територията и на възможностите за обновяване на пастирската дейност от страна на семинаристите от духовните семинарии.

Нарастващ брой

Католическото население по света се е увеличило в периода 2010-2017 г. с 9,8%, като от близо 1.196 милиона през 2010 то е станало 1.313 милиона през 2017.  Това завишение е диференцирано по  отношение на  различните  ситуации на континентите. Регистрират се по-високи проценти на ръст спрямо световните данни в Африка (26,1%), в Азия (12,2%) и в Океания (12,4 %), докато  в другите две географски зони процентите на ръста варират между минималната цифра 0,3% за Европа и 8,8% за Америка.

В различните континенти

Разпределението на католиците по континенти през 2017 се различава значително по отношение на цялото население. Що се отнася до населението,  Америка оказва влияние в цял свят с 13,5%; съответно католиците достигат 48,5%.  В  Азия  влиянието на католиците е 11,1%, но то е значително по-малко  от влиянието на този континент върху общото световно население (59,8 %). Европа влияе върху световното население почти с четири пункта по-малко от Америка, но нейното влияние върху католическия свят е почти наполовината на това на американските страни (21,8 %). За държавите в Африка и Океания влиянието върху световното население и върху католиците се различава малко (17 % и 0,8% съответно в Африка и Океания).

Спад в Европа

Общият резултат от тези различни динамики на развитие, както по отношение на демографските аспекти, така и за нарастването на католиците, потвърждава, за посочения срок от време, завишеното влияние на африканския континент (където католиците са се увеличили от 15,5% на почти 17,8% спрямо световните) и очевидният спад  в Европа, където процентът от 23,8% през 2010 е слязъл на по-малко от 22% през 2017. За Америка може да се говори за положително утвърждаване на данните.

Въз основа на географското развитие на католическото присъствие по света се регистрира и съответствие на териториалните структури на Църквата, необходими за ефективното функциониране на предлаганите услуги за пастирска дейност.

Освен необходимите структури , може да се анализира и динамиката на развитието на апостолата, на ранг епископите, свещеници, постоянни дякони, монаси и монахини, членове на секуларни институти, мирски мисионери и катехисти. Общият брой на тези оператори в края на 2017 г. възлиза на 4.666.073 единици, със спад малко под 2% спрямо 2010 г. Разпределението между различните компоненти е доста различно в отделните континенти.

Расте броят на епископите в Америка

Броят на епископите по света между 2010 и 2017  се е увеличил с 5,6%, ставайки от  5.104 единици –  5.389 единици, с явно завишение  в Америка (6,7 %),  докато  в Африка (3,6 %) и в Европа (5,2 %) стойностите са под средните. При това развитие, разпределението на епископите по континенти по същество е останало стабилно за разглеждания период от време, с по-голяма концентрация в Америка и Европа, които сами представляват почти 70%.

Общият брой на диоцезалните свещеници и монасите и монахините в края на 2017 е 414.582 и спрямо предишната година (414.969), се отбелязва спад от 387 единици. Това важи на световно ниво, тъй като в отделните континенти динамиката на развитието е различна.

Свещеници, монаси и монахини, пастирски деятели

От 2010 г. насам, броят на свещениците в световен мащаб се променя съществено: първоначално се забелязва ръст, с максимално завишение през 2014 г. (и спрямо който първоначалната цифра през 2010 е била по-малка от 0,86%), след което следва постоянен спад, който през 2017 достига стойност под 0,3% спрямо най-високата точка. Но при един общ анализ се установява, че поместната реалност е твърде различна – ако се има предвид само Африка, се вижда, че в посочения период от време броят на свещениците се е увеличавал постоянно, със завишение от 23,7% в периода 2010-2017, тоест броят на свещениците от 37.527 е станал 46.421.

Броят на постоянните дякони продължава да показва растяща тенденция и през 2017 г.: броят през тази година се е увеличил с 1,3% спрямо данните за 2016. Дяконите съставляват групата пастирски служители с най-силно развитие във времето: от 39.564 през 2010 те стават 46.894 през 2017, със завишение от 18,5%.

Групата на монасите, които не са свещеници, се е намалила с 5,7% за периода 2010-2017, ставайки от 54.665 на 51.535. Това низходящо развитие е общо за някои континенти, с изключение Азия и Африка, където се наблюдават промени съответно от 16,6% и 2,5%.

През 2017 г. монахините представляват общо 648.910 единици, с 35,7% в Европа, следвани от Азия, достигнала почти 173 хиляди единици и Америка, наброяваща над 163 хиляди богопосветени.

Членовете на Секуларните институти (мъжки и женски) са най-малобройната реалност, като общото развитие бележи спад от 15,5% (броят от 26.800 през 2010 е станал 22.642 през 2017).

Докато броят на мирските мисионери от 335.502 през 2010 г. е станал 355.800 през 2017 г., със завишение от 6,1% за седем години. Особено значителен е резултатът на тази категория пастирските дейци в Европа, където броят на мирските мисионери се е увеличил с 80,4%.

Катехистите съставляват най-значителната по брой реалност – над 3,12 милиона единици в края на 2017 г. Азия и Африка показват живо развитие, със значителен процент на ръст, докато Европа и Америка регистрират лек спад.

След период на постоянно завишаване на броя на свещеническите звания, с момент на най-голям ръст през 2011 г., следва бавно, но постоянно намаление. Кандидатите свещеници в света стават от 118.990 през 2010 г., 115.328 през 2017 г., тоест спад от 3,1%. Географските различия са доста явни: докато в Африка и Азия развитието е значително (+16,1% в Африка и +1,2% в Азия), в Европа и Америка се забелязва намаление от 16,3% и 13,5%.

man / Oss.Rom.

26 Април 2019, 14:05