Търси

Насилие над малолетни Насилие над малолетни 

Португалия: нови водещи линии за закрилата на малолетните в Църквата

От първи януари са в сила новите водещи линии на Епископската конференция, приети на 13 ноември по време на пленарната асамблея и актуализирани според новите разпоредби на папа Франциск и Светия престол по въпроса.

Лиза Дзенгарини – Светла Чалъкова – Ватикана

„Малолетните и уязвимите възрастни са приоритет за обществото и за Църквата. Непоколебимото и ясно отхвърляне на всяко сексуално насилие е акт на справедливост и утвърждаване на Евангелските ценности в съответствие с християнската традиция“. Това посочват португалските епископи в документа, позоваващ се на папският документ под формата на Motu proprio  “Vos estis lux mundi” от 2019 г. и последният  „Наръчник за някой процедурни точки при третирането на случаите на сексуално насилие над малолетни, извършено от духовници“, публикуван от Конграгацията за Доктрината на вярата на 16 юли 2020 г. Приоритет – подчертават епископите – е превенацията на сексуалните насилия, „дори когато са извършвани с дигиталните средства“, която трябва да бъде координирана в сътрудничество с останалите институции.

Вслушване, придружаване и грижа за жертвите

Следвайки насоките на Светия престол, водещите линии на португалските епископи посвещават специфична секция на правилата за третирането на случаите на сексуално насилие „с цел да се изслушва, придружава и гарантира адекватна медицинска, духавна и социална грижа на жертвите на насилия и техните семейства“.

От епископите се иска да включат в съответните си епархийски комисии, натоварени със защитата на малолетните, „специалисти от различните области, свързани с превенцията, обучението, наблюдението и изслушването, както за непълнолетни и уязвими възрастни, така и за техните настойници“. Както и досега – продължава текста -, „Църквата ще си сътрудничи с обществото и неговите граждански власти; ще обърне внимание на всички жалби и ще отговори с прозрачност и своевременно на компетентните органи при всяка ситуация, свързана със злоупотреба с малолетни, зачитайки правата на хората, включително тяхната репутация и принципа за презумпцията за невинност“.

Обучение и селекция на пасторалните работници

С цел да се гарантира на верните, започвайки от децата, юношите, младежите и най-уязвимите, „здравословна и безопасна среда в Църквата“, епископите изискват също така да бъде проведено  специално обучение за пасторалните работници, да бъде обърнато специално внимание при избора на кандидатите за свещеничество и богопосветен живот, чието формиране трябва да включва „здравословно психологическо и емоционално развитие" и ефективни механизми за мониторинг на случаите на злоупотреба, „от момента на тяхното докладване или денонсиране до приключване на каноничните, гражданските и пастирските процедури“. Освен това новите водещи линии изискват, там където това все още не се прави, внимателно проучване за способността на кандидатите, било то свещеници или миряни, да общуват с деца, „без да се изключва възможността от изискването на граждански свидетелства и свидетелства за съдимост“. От своя страна католическите общности са призовани да предоставят информация за това как взаимодействат с малолетни и уязвими възрастни, „не само относно забранени поведения“, но също „за поведения, които валоризират сигурното и почтително взаимодействие“.

Забранено е всяко неподходящо поведение

Според документът, пасторалните работници, духовници или миряни, трябва винаги да бъдат на „видими места, когато са в компанията на малолетни или уязмиви възрастни“, и да „използват необходимата предпазливост, когато общуват с малолетни или уязвими възрастни, лично или по телефона, дигиталните средства или други средства“. Освен „неподходящите поведения или със сексуални конотации „явни или скрити“, водещите линии забраняват категорично прилагането на каквото и да е телесно наказание на малолетни или уязвими възрастни“.

07 Януари 2021, 09:15