Търси

Ледници Ледници 

Европейските епископи апелират за устойчив и мирен арктически регион

В сферата на обществената консултация, стартирана от Европейския съюз за региона, за да определи бъдещата си политика в контекста на настоящите предизвикателства, Комисията на епископските конференции на Европейската общност (КЕКЕО) също направи изявление, в което откроява аспекти като устойчивото и цялостното развитие, едно по-силно човешко измерение и насърчаване на устойчивостта на местните общности.

Изабела Пиро – Светла Чалъкова - Ватикана

„Европейският съюз има отговорността да осигури устойчив и мирен арктически регион, който да постави на преден план своето население“: това посочва, в нота, КЕКЕО (Комисията на епископските конференции на Европейската общност), давайки по този начин своя принос в обществената консултация, стартирана от ЕС за бъдещата европейска политика за арктическия регион, по-специално пред настоящите „екологични, социално-икономически, геополитически предизвикателства и тези свързани с човешките права“. Консултацията е необходима, тъй като последната политическа европейска рамка за арктическия регион датира от 2016 г.

Гледната точка на КЕКЕО е разработена съвместно с „Европа на справедливостта и мира“ и в диалог с представителите на местната църква. „Бъдещата политика на ЕС за арктическия регион – се чете в нотата на Европейските епископи – трябва да насърчава партньорството за устойчивото и цялостното развитие на хората, семействата и местните общности, зачитайки тяхната природна среда“. В тази връзка епископският документ предлага „човешкото измерение да има по-силно присъствие в бъдещата политика, включително здравето, безопасността и социално-икономическото развитие на местните общности и работниците мигранти в региона“.

Приоритет на местните общности, а не на хищническите политики

Но не само: в допълнение към „засилване на защитата и насърчаването на правата на човека, включително на имуществените, социалните, културните, религиозните и езиковите права на местните общности“, Европейската епископска комисия насърчава ЕС „да благоприятства насърчаването на устойчивостта на местните общности с оглед на необходимите адаптации, предизвикани от изменението на климата и неговите последици. Богатството на природните ресурси, присъстващи в Арктическия регион и тяхната по-голяма достъпност поради топенето на леда – обяснява епископския организъм – подхранват хищнически практики, които експлоатират околната среда и обедняват местните населения“. Оттук и призива за онази „цялостна екология“, толкова често цитирана от папа Франциск, която включва „защитата на Творението и изграждането на наистина справедлив и честен социален и икономически ред“.

По-обвързващи политики за фирмите за опазване на околната среда

Поради тази причина – посочват от КЕКЕО – бъдещата арктическа политическа рамка на ЕС трябва да включи „обвързващ механизъм за корпоративна социална отговорност, който да изисква от компаниите да спазват изцяло правата на човека и международно признатите социални и екологични стандарти". Освен това, за да се предотврати „рискът от фрагментация на региона“, Европейският съюз трябва да „насърчи нови приобщаващи начини за многостранно сътрудничество с всички регионални и местни участници, включително местните общности“. И накрая, Епископската комисия се надява, „църквите и религиозните общности, като насърчители на устойчивото човешко развитие и мира да могат да бъдат признати като естествени партньори на ЕС за съвместното справяне с предизвикателствата, свързани с арктическия регион“.

18 Ноември 2020, 09:55