Išči

Papež Frančišek in namestnik za splošne zadeve Državnega tajništva msgr Edgar Peña Parra. Papež Frančišek in namestnik za splošne zadeve Državnega tajništva msgr Edgar Peña Parra. 

Papež Frančišek odredil izredne in nujne ukrepe glede sodnih postopkov

Glede na sedanje izredno zdravstveno stanje zaradi širjenja virusa covid-19 je sveti oče z odlokom, z dne 18. marca 2020, odredil, da se do 3. aprila 2020 prekinejo vse pravne dejavnosti, ki so v teku na sodnih uradih Države mesta Vatikan, ter tudi relativni roki zapadlosti in zastaranja. Sklep, ki je že sprejet v Italiji, se ne nanaša na preiskovalne dejavnosti in na splošno na predhodne razprave, niti na tiste postopke, ki morajo biti obravnavani zaradi nujnih razlogov.

Andreja Červek - Vatikan

Sveti oče Frančišek je  med avdienco z Edgarjem Peño Parro, namestnikom za splošne zadeve v državnem tajništvu, 17. marca 2020, z namenom, da se zoperstavi epidemološkemu izrednemu stanju covid-19 in prepreči negativne učinke na opravljanje sodnih dejavnosti, določil izdati izredne in nujne ukrepe, ki so navedeni v prilogi.

Sveti oče je odredil, da ima to neomajno in trdno veljavo, kljub kakršni koli nasprotni stvari, četudi je vredna posebne omembe, da je razglašeno z objavo v L’Osservatore Romano, s tem da takoj vstopi v veljavo, in je torej objavljeno v uradnem komentarju Acta Apostolicae Sedis.

V Vatikanu, 18. Marca 2020
Kard. Pietro Parolin, državni tajnik
-------
Izredni in nujni ukrepi proti epidemiološkemu izrednemu stanju zaradi covida-19 in za preprečevanje negativnih učinkov na opravljanje sodnih dejavnosti
1. Z dnem, ki sledi datumu začetka veljavnosti pričujočega ukrepa, in vse do 3. aprila 2020, so avdience za tekoče postopke v vseh sodnih uradih preložene na datum po 3. aprilu 2020, razen izjem, ki so nakazane pod točko 4.

2. Z dnem, ki sledi datumu začetka veljavnosti pričujočega ukrepa, in vse do 3. aprila 2020, so prekinjeni vsi roki za izpolnitev katerega koli akta v postopkih, ki so nakazani pod točko 1., razen izjem, ki so nakazane pod točko 4. Kjer se je postopek začel v času prekinitve, je sam začetek preložen na konec tega obdobja.

3. Z dnem, ki sledi datumu začetka veljavnosti pričujočega ukrepa, in vse do 3. aprila 2020, so prav tako prekinjene vse posledice rokov zapadlosti, razen izjem, ki so nakazane pod točko 4.

4. Določila, kjer prejšnje točke ne veljajo:
a. v civilnih postopkih, kjer se utemelji neodložljivost situacije in kjer bi zapoznela obravnava lahko povzročila resno škodo pri strankah. O prošnji zaiteresirane stranke ali, kjer je predvideno, sodnika, z nepreklicnim dekretom v roku desetih dni odloči predsednik sodnega urada ali njegov delegat. V primeru sprejema, roki, opredeljeni v točkama 2. in 3., zapadejo deseti dan od datuma, ko je bila vložena prošnja oziroma od obvestila ali sporočila ukrepa, ki je podan po zgoraj navedenem roku;
b. v kazenskih postopkih, za katere še ni v teku priprava sodbe prve stopnje;
c. v kazenskih postopkih proti subjektom, ki so v zaporu ali so obremenjeni z ukrepi omejene osebne svobode;
d. v kazenskih postopkih, kjer se ugotovi, da je nujno potrebno sprejeti neodložljive dokaze. O prošnji sodnika ali zainteresirane stranke z nepreklicnim dekretom v roku desetih dni odloči predsednik kolegija ali njegov delegat. V primeru sprejema, roki, opredeljeni v točkama 2. in 3., zapadejo deseti dan od datuma, ko je bila vložena prošnja oziroma od obvestila ali sporočila ukrepa, ki je podan po zgoraj navedenem roku.

5. Predsednik sodišča, v kolikor je v njegovi pristojnosti, predsednik prizivnega sodišča ali predsednik kasacijskega sodišča, pri čemer ostajajo nespremenjena redna pooblastila vodenja in organizacije sodnih uradov in osebja pisarne, lahko prav tako sprejme naslednje ukrepe:
a. omejitev dostopa do uporabe sodnih uradov, pri čemer se zagotovi dostop osebam, ki morajo opraviti nujne dejavnosti;
b. omejitev odpiralnega časa sodnih uradov;
c. ureditev dostopa do sodnih uradov s predhodno najavo, tudi preko telefonskega ali telematskega sporočanja, upoštevajoč pri tem, da sklic uporabnikov ustreza rednemu delovnemu času;
d. potek avdienc za zaprtimi vrati, ki morajo upoštevati določila iz točke 4;
e. izmene administrativnega osebja in osebja sodne pisarne tudi izven običajnih razporedov.

Petek, 20. marec 2020, 10:51