Išči

Convento-dei-frati-minori-a-Tromostovje-Ljubljana-2aem.jpg

Tudi v Ljubljani ob 800-letnici zgodovinskega srečanja konferenca o dialogu med kristjani in muslimani

V torek, 1. oktobra, popoldne se je v frančiškanskem samostanu na Prešernovem trgu začela tridnevna mednarodna znanstvena konferenca o dialogu med kristjani in muslimani ob 800-letnici srečanja sv. Frančiška Assiškega in egiptovskega sultana Al-Kamila v Damietti, na robu delte Nila v Egiptu: »800 let sobivanja«

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Protokolarni govori. Odprtje konference

Konferenco so popoldne ob 15. uri v Frančiškovi dvorani frančiškanskega samostana na Prešernovem trgu začeli z glasbo in zatem s protokolarnimi govori. Sledila je ponovno glasba in odprtje konference.

Prisluhni protokolarnim govorom

Panel 1: Dogodek, ki se je zgodil pred 800 leti in posledice za Palestino.

Predsedujoči prvega panela je bil br. Mari Osredkar OFM. Ob 16.00: Igor Salmič OFM Conv: »Zgodovinsko ozadje srečanja sv. Frančiška Asiškega in sultana Al-Kamila v Damietti leta 1219«; ob 16.30: Aljaž Krajnc: »Mesto al-Malika al-Kāmila v zgodovini islama«.

Prisluhni predavanjema p. Igorja Salmiča OFMConv in Aljaža Krajnca

Ob 17.30: Jan Dominik Bogataj OFM: »Bizantinska teologija in islam: Irenični pristop Pavla iz Antiohije (12. stol.)«; ob 18.00: David Grenier OFM: »Saint Francis and the Sultan Malek al-Kamil, Fruits that grew from the encounter / Sveti Frančišek in sultan Malek al-Kamil; sadovi, ki so zrasli iz srečanja«; (ob 18.30: Munir Mujić: »Dokument o kupovini Getsemanskog vrta od strane trojice braće iz Bosne 1681. godine – tekst i konteksti / Document on Buying Gethsemane Garden by Three Brothers from Bosnia in 1681 – Text and Context«;) Ob 19.00: Joseph G. Reish: »A Model for Modern Dialogue Depicted through the Visual Arts: St. Francis in the Sultan’s Court / Model modernega dialoga, upodobljen z vizualnimi umetnostmi: sv. Frančišek na sultanovem dvoru.

Prisluhni predavanjem drugega dela prvega panela v glavnem v angleščini

Panel 2: BALKAN KOT STIČIŠČE KRŠČANSKE IN ISLAMSKE CIVILIZACIJE.

Predsedujoči: Jan Dominik Bogataj OFM. Janko Ljubos OFM: »Fojnička ahdnama iz 1463. godine«; ob 09.30: Ahmet Türkan: »Multidimensional Relatons between Sultan Abdulhamit II and Pope Leo XIII and the importance of these Relations in terms of the Ottomans and the Holy See / Večplastni odnosi med sultanom Abdulhamitom II. in papežem Leonom XIII. ter pomen teh odnosov za Otomanovo cesarstvo in Sveti sedež«; dr. Hamidreza Shariatmadari: »Cooperation ob Muslim and Christian Philosophers of 4th century A.H./11th A.D. for Establishment of an ethical system«.

Prisluhni predavanjem prvega dela drugega panela

11.30: Daniel Patafta OFM: »Hrvatski franjevci na granici doticaja kršćanstva i islama / Croatian Franciscans on the border of contact of Christianity and Islam«; ob 12.05: Igor Škamperle: »Nikolaj Kuzanski in njegov spis O verskem miru in slogi (De pace seu concordantia fidei)«.

Prisluhni predavanjem drugega dela drugega panela

Panel 2, popoldanski del: BALKAN KOT STIČIŠČE KRŠČANSKE IN ISLAMSKE CIVILIZACIJE

Predsedujoči: Mari Osredkar OFM. Ob 16.00: Mile Babić OFM: »Susreti sa sultanima: svetoga Franje Asiškoga i fra Anđela Zvizdovića / Meetings of St. Francis and of Fr. Anđeo with Sultans«; ob 16.30: Dragan Potočnik: »Zahod in islamski svet skozi zgodovino«; ob 17.00: Bogdan Kolar SDB: »Srednjeveški potopisi manjših bratov kot zgodovinski vir«.

Prisluhni predavanjem tretjega dela drugega panela

PANEL 3: MUSLIMANI IN SLOVENCI

Predsedujoči: Mari Osredkar OFM. Urška Flisar: »Vpliv bosanskega islama na identiteto slovenskih muslimanov«; ob 18.30: Marjetka Golež Kaučič: »Muslimani kot Drugi v folklori in literaturi: med reprezentacijami in dejstvi«; ob 19.00: Nik Trontelj: »Obravnava islama v učbenikih predavateljev osnovnega bogoslovja na Teološki fakulteti v Ljubljani od njene ustanovitve do danes«.

Prisluhni predavanjem tretjega panela

PANEL 4: MEDRELIGIJSKI DIALOG POD KRŠČANSKIM IN ISLAMSKIM VIDIKOM

 Predsedujoča: Urška Flisar. Mari Osredkar OFM: »Katoliški teološki temelji medreligijskega dialoga«; ob 09.48: Edvard Kovač OFM: »Pojem izvoljenosti med fundamentalizmom in svetništvom«; ob 10.23: Nedžad Grabus: »Muslimanski pogled na teološke temelje medverskega dialoga muslimanov in kristjanov«.

Prisluhni predavanjem prvega dela četrtega panela

Nadaljevanje panela 4

Predsedujoča: Urška Flisar. Goestani Amini (Qom, Iran): »Prophet Muhammad’s Model of Interreligious Dialogue Based on Global Ethics Research on the Famous Letter of the Prophet to the Christians / Mohamedov model medverskega dialoga, ki temelji na raziskavi globalne etike slavnega Prerokovega pisma kristjanom«; ob 12.30: Ali Mashhadi: »Cooperation between Muslims and Christians to Promote Environmental Ethics and Law / Sodelovanje med muslimani in kristjani za spodbujanje okoljske etike in prava«; ob 13.00: Mohammad Mehdi Taskhiri: »Commitment to Religious Values and Their Role in the Establishment of Peace and Tranquility in Society / Zavezanost verskim vrednotam in njihova vloga pri vzpostavljanju miru v družbi«; ob 13.33: Javad Taheri: »‘Itibariat’: A New Possible Basis for Shiite Theory of Interreligious Dialogue / Itibariat: nova možna osnova za šiitsko teorijo medverskega dialoga«.

Prisluhni predavanjem drugega dela četrtega panela
Torek, 1. oktober 2019, 20:10