Szukaj

Nowe prawo antykorupcyjne w Watykanie Nowe prawo antykorupcyjne w Watykanie 

Nowe prawo antykorupcyjne w Watykanie

Papież wydał List Apostolski w formie „Motu proprio” zawierający wskazania dotyczące przejrzystości w kwestii finansów publicznych Watykanu. Dokument rozpoczyna się od wymownych słów: „Wierność w małych rzeczach wiąże się według Pisma Świętego z wiernością w rzeczach ważnych”. Zobowiązuje on wszystkich pełniących funkcje związane z zarządzaniem na różnych szczeblach Stolicy Apostolskiej oraz pełniących funkcje aktywnego administrowania, jurysdykcyjne lub kontrolne, do podpisania deklaracji zapewniającej, że nie otrzymali prawomocnych wyroków skazujących oraz, że nie są objęci toczącymi się aktualnie procesami karnymi lub dochodzeniami w sprawie korupcji, oszustw, terroryzmu, prania brudnych pieniędzy, wykorzystywania nieletnich oraz uchylania się od płacenia podatków.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Dokument stwierdza również, że nie mogą oni również posiadać kont lub prowadzić inwestycji w krajach o wysokim ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w rajach podatkowych oraz mieć udziałów w firmach, które działają wbrew nauce społecznej Kościoła.

Regulacje zostały wprowadzone po tym, jak 19 maja 2020 roku Papież promulgował nowy kodeks zamówień publicznych, i było to konieczne, jak wyjaśnia sam Franciszek, ponieważ korupcja „może przejawiać się na różne sposoby i w różnych formach, także w sektorach innych niż zamówienia publiczne, i z tego powodu przepisy i najlepsze praktyki na poziomie międzynarodowym nakładają na osoby pełniące kluczowe role w sektorze publicznym szczególne obowiązki przejrzystości w celu zapobiegania i zwalczania, w każdym sektorze, konfliktów interesów, systemów protekcyjnych i korupcji w ogóle”. Z tego powodu Stolica Apostolska, która przystąpiła do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, „postanowiła dostosować się do najlepszych praktyk, aby zapobiegać i przeciwdziałać” temu zjawisku w różnych jego formach. Deklaracja ze strony osób na kierowniczych stanowiskach będzie podpisywana w dniu objęcia funkcji i odnawiana co dwa lata.

Sekretariat ds. Ekonomii będzie mógł przeprowadzać kontrole prawdziwości oświadczeń przez osoby je składające, a w przypadku fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń, Stolica Apostolska będzie mogła zwolnić pracownika i dochodzić ewentualnych odszkodowań.

Nowością dotyczącą wszystkich pracowników Kurii Rzymskiej, Państwa Watykańskiego i organów z nimi związanych jest również zakaz przyjmowania z racji pełnionego urzędu „prezentów lub innych korzyści” o wartości przekraczającej 40 euro.
 

29 kwietnia 2021, 13:52