Szukaj

Papież ustanawia w Kościele posługę katechety Papież ustanawia w Kościele posługę katechety 

Papież ustanawia w Kościele posługę katechety

„Antiquum ministerium” czyli starożytna posługa: tak brzmi tytuł listu w formie Motu proprio, opublikowanego dzisiaj, w którym Papież ustanawia świecką posługę katechetyczną. Ta decyzja wiąże się z naglącą potrzebą ewangelizacji we współczesnym świecie. Włączenie oraz0053 współpraca ze świeckimi w dziele przekazywania wiary poprzez katechezę wypływa z istoty ich powołania na mocy chrztu świętego i innych sakramentów pogłębiających więź ze wspólnotą uczniów Chrystusa. Franciszek podkreśla również znaczenie autentycznego spotkania z młodymi pokoleniami, a także potrzebę metodologii i kreatywnych narzędzi, które uczynią głoszenie Ewangelii spójnym z misyjną przemianą Kościoła.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zauważa, że nowa posługa ma swoje źródła we wspólnocie pierwotnego Kościoła: w formie zalążkowej wspomina o niej Ewangelia św. Łukasza oraz Listy św. Pawła Apostoła do Koryntian oraz do Galatów. Historia dzieła ewangelizacji w ciągu dwóch tysiącleci ukazuje bardzo jasno wielką skuteczność misji katechetów. Dzięki wielu z nich wiara stała się istotnym wsparciem w dla ogromnej rzeszy osób, aż do oddania za nią własnego życia. Od Soboru Watykańskiego II systematycznie wzrasta świadomość znaczącej roli, jaką katecheta pełni w rozwoju wiary chrześcijańskiej, do tego stopnia, że również dzisiaj wielu zdolnych i wytrwałych katechetów podejmuje tę ważną misję w jej przekazywaniu oraz pogłębianiu. Długa rzesza błogosławionych i świętych katechetów, nierzadko również męczenników naznaczyła misję Kościoła stając się życiodajnym źródłem całej duchowości chrześcijańskiej.

Ojciec Święty przypominając, że pierwszymi katechetami są biskup w swojej diecezji i rodzice w domu wobec swoich dzieci, wzywa do uznania roli świeckich w służbie katechezy, ponieważ oni wychodzą na spotkanie wielu oczekujących na poznanie piękna, dobra oraz prawdy wiary chrześcijańskiej. W ten sposób przyczyniają się do przemiany społeczeństwa poprzez przenikanie wartości chrześcijańskich w struktury życia społecznego, politycznego i ekonomicznego.

Katecheta łączy w sobie bycie świadkiem wiary, nauczycielem oraz towarzyszem w drodze do Pana. Jest wezwany do oddania się na służbę przekazu orędzia ewangelicznego, począwszy od pierwszego głoszenia, poprzez przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aż po formację stałą. Dokonuje się to poprzez modlitwę, studium oraz bezpośrednie uczestnictwo w życiu wspólnoty. Świecka posługa katechetyczna jest szczególnym wyrazem misyjnego zaangażowania właściwego każdemu ochrzczonemu i powinna być realizowana w formie całkowicie świeckiej, bez popadania w jakiekolwiek pokusy klerykalizacji.

Świecka posługa katechety ma również istotny wymiar powołania w Kościele i wymaga właściwego rozeznania ze strony biskupa oraz specjalnego Obrzędu Ustanowienia, który Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wkrótce opublikuje. Franciszek zaznacza, że katecheci powinni być mężczyznami i kobietami głębokiej wiary oraz ludzkiej dojrzałości. Trzeba, aby aktywnie uczestniczyli w życiu wspólnoty chrześcijańskiej oraz byli ludźmi zdolnymi do gościnności, wielkoduszności i życia w braterskiej komunii. Należy zadbać o ich formację pod względem biblijnym, teologicznym, duszpasterskim i pedagogicznym. Powinni systematycznie rozwijać oraz ubogacać wcześniejsze doświadczenie katechetyczne. Należy od nich oczekiwać, że podejmą współpracę z kapłanami i diakonami oraz będą napełnieni prawdziwym dynamizmem i entuzjazmem apostolskim.

Papież zachęca Konferencje Episkopatów na całym świecie, aby inicjowały oraz umacniały posługę katechetyczną poprzez ustanowienie procesu formacyjnego i kryteriów normatywnych koniecznych, aby w sposób spójny i zgodny z Motu proprio móc ją podejmować. Zaznacza również, że może być ona przyjęta na podstawie własnego prawa partykularnego przez Kościoły wschodnie.
 

11 maja 2021, 11:30