Mons. Luis Marín de San Martín OSA, podsekretár Synody biskupov Mons. Luis Marín de San Martín OSA, podsekretár Synody biskupov 

Mons. Marín de San Martín: Úloha teológov pri biskupskej synode

Už na jeseň sa začne biskupská synoda s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“ a novou formou dva roky trvajúceho synodálneho procesu. O úlohe teológie v rámci synody hovorí podsekretár Synody biskupov a koordinátor jej Teologickej komisie Mons. Luis Marín de San Martín.

Pripomeňme, že Svätý Otec František otvorí synodálny proces na stretnutí 9. - 10. októbra 2021 vo Vatikáne. Po dvoch rokoch práce na úrovni miestnych cirkví a následne v širších regiónoch  synoda vyvrcholí zasadnutím biskupov v októbri 2023 v Ríme.

Španielsky teológ Mons. Luis Marín de San Martín je členom rehole augustiniánov a práve zajtra, 21. augusta, oslávi 60 rokov. Pochádza z Madridu a má za sebou dlhoročnú akademickú a pastoračnú prácu, ako aj službu vo vedúcich orgánoch rehole. Spolu s menovaním do funkcie podsekretára Synody biskupov vo februári 2021 ho Svätý Otec vymenoval za titulárneho biskupa.

Mons. Marín priblížil pre vatikánske médiá význam 

a charakter blížiacej sa synody. Ohľadom jej správneho chápania zdôrazňuje: „Nie je to jednotlivá udalosť, ale proces: skutočnosť spoločného putovania. To je to, čo znamená synoda. Preto tým podstatným je autenticita kresťanského života, jeho dôslednosť, a nemá to byť len administratívnym aktom, v ktorom sa rozdeľuje moc, ale činnosťou Ducha a v Duchu.“

Podsekretár Synody biskupov ďalej pripomína, že synoda teda „nie je parlamentarizmom, ani ideologickou konfrontáciou“, ale rozlišovaním v Duchu Svätom a spoluzodpovednosťou v zhode s charizmou každého: „laik ako laik, klerik ako klerik“. A aby sme mohli kráčať touto cestou, „potrebujeme nielen zmenu mentality, ale zmenu srdca“, inými slovami „obrátenie“.

Rozhovor o úlohe teológie a teológov pri synode

Ako koordinátor Teologickej komisie Mons. Luis Marín de San Martín objasnil svoje hlavné pole pôsobnosti v rámci Generálneho sekretariátu synody a tiež samotný význam teológie pre synodu. Prinášame jeho odpovede na nasledujúce otázky:

- Aká je úloha teológie pri synode?

„Môžeme sa mylne domnievať, že teológia je len intelektuálnym cvičením, zábavou pre určité cirkevné elity. Druhý vatikánsky koncil nám však v konštitúcii Gaudium et spes (č. 62) pripomína, že cieľom teológie je sprostredkovať náuku mužom a ženám našej doby, takpovediac pre inteligenciu viery. Prečo? Aby poznali Boha zjaveného v Kristovi a svedčili o radostnej zvesti spásy. Musí tu byť skúsenosť lásky, ktorá nás vedie k misii. Teológia musí byť bezpochyby na synode prítomná.“

- Čo je náplňou práce Teologickej komisie synody?

„Na Generálnom sekretariáte synody sme vytvorili štyri podporné komisie (teologickú, metodologickú, spirituálnu a komunikačnú). Koordinujem Teologickú komisiu, ktorá sa zrodila v duchu služby a spoločenstva podľa ekleziológie Druhého vatikánskeho koncilu a chce sa podieľať, pomáhať a spolupracovať na ceste Božieho ľudu v tomto milostivom čase, ktorý predpokladá synodalitu.

Tvorí ju 25 členov pochádzajúcich z piatich kontinentov (19 krajín). 

Sú to odborníci v rôznych cirkevných vedách (dogmatická a fundamentálna teológia, morálka, pastorálka, patrológia, biblické vedy, filozofia, kánonické právo) s uznávanou prestížou. Som im veľmi vďačný za ich disponibilitu a ochotu.“

- Aké úlohy vykonávajú?

„Konkrétne nám boli zverené tieto úlohy: poskytovať teologickú podporu sekretariátu synody a pomáhať mu vo všetkom, čo bude potrebovať; revidovať texty a dokumenty a predkladať prípadné návrhy; predkladať teologické návrhy pre rozvoj synodality; pripravovať a zdieľať materiály na teologické prehĺbenie a formáciu; úzko spolupracovať s ostatnými komisiami.

Sme k dispozícii aj na pomoc najmä pri medzinárodných stretnutiach biskupských konferencií a na spoluprácu s nimi. Okrem toho sme zriadili štyri subkomisie alebo pracovné skupiny so širokým záberom: Synodálna bibliografia; Slovník synodality; Kánonická revízia; Permanentná formácia. Prebieha tvorba biograficko-bibliografickej databázy členov Komisie. Na webovej stránke budeme mať aj sekciu, ktorá, ako dúfame, bude aktívna už pri otvorení synodálneho procesu v októbri.“

- Aké nové formy možno nájsť na konkretizáciu synodality?

„Skôr než by sme sa sústreďovali len na rozšírenie účasti laikov, 

rehoľníkov a kňazov na biskupskej synode (ktorá podľa definície zostane „biskupskou“, a ktorá má svoj konkrétny historický vývoj), domnievam sa, že hlavná úloha je dvojaká: na jednej strane zabezpečiť, aby biskup, ktorý sa zúčastňuje na synode, urobil rozlišovanie ako pastier a počúval svojich diecézanov, vrátane periférií.

Je však potrebné ísť aj o krok ďalej: nielen zhodnotiť a valorizovať rôzne formy synodálneho vyjadrenia (napríklad farské pastoračné rady a biskupské rady), ale hľadať aj iné možnosti, ako by sa mohla realizovať synodalita Božieho ľudu. Môžeme ísť oveľa ďalej, musíme byť kreatívni. Biskupská synoda je platnou formou synodálneho vyjadrenia, ale nie je a nemala by byť jedinou. Tomuto môžeme napomáhať zo strany Teologickej komisie.“

- Ako kráčať k nádejnej budúcnosti?

„V Teologickej komisii, vytvorenej na spoluprácu pri rozvíjaní synodality v Cirkvi, začíname svoju úlohu s pokorou a zapálenosťou, otvorení dialógu ako nástroju. Chceme sa všetci vložiť do načúvania Duchu, aby sme rozpoznávali jeho podnety a s odhodlaním sa orientovali smerom k misii. Máme na pamäti, že naším základom je jednota v Pánovi Ježišovi, ktorého nasledujeme v mnohorakých podobách (jednota v rozmanitosti foriem). Môžem povedať, že v tejto úlohe mi veľmi pomáha myšlienka sv. Jána XXIII.: „Je potrebné myslieť s veľkosťou a hľadieť vysoko a do diaľky“. O to tu ide.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

20 augusta 2021, 12:35