Vatican News
Achille Ratti – popiežius Pijus XI Achille Ratti – popiežius Pijus XI 

Achille Ratti – popiežiaus Pijaus XI – kunigystės jubiliejus

Gruodžio 20 dieną Bažnyčia Romoje, Milane ir kitose su popiežiaus Pijaus XI – buvusio kardinolo Ambrogio Damiano Achille Ratti – gyvenimu susijusiose vietovėse mini jo kunigystės šventimų 140 metines. Achille Ratti, Popiežiškosios Lombardijos seminarijos Romoje diakonas, buvo įšventintas kunigu Romos katedroje, Švenčiausiojo Išganytojo, šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo bazilikoje 1879 metų gruodžio 20 dieną. Jam tada buvo 22 metai. Šiemet taip pat sukako būsimo popiežiaus vyskupystės šimtmetis.

Arkivyskupas Achille Ratti, gavęs Benedikto XV pavedimą, kaip popiežiaus apaštališkasis vizitatorius 1920 m. lankėsi Lietuvoje. Po dar dvejų metų išrinktas popiežiumi, toliau tėviškai rūpinosi Bažnyčios atsikūrimu Lietuvoje ir Šventojo Sosto santykių užmezgimu su nepriklausoma Lietuvos valstybe. Apie tai liudija Pijaus XI sprendimas pal. 

arkivyskupą Jurgį Matulaitį, buvusį Vilniaus vyskupą, 1925 m. paskirti savo apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvoje.

Tai buvo reikšmingas Pijaus XI sprendimas, nes ligi tol Šventojo Sosto santykius su Lietuva ar jos Bažnyčia palaikė jis pats kaip nuncijus Lenkijoje ir apaštališkasis vizitatorius Lietuvoje. Vėliau buvo du apaštališkieji delegatai trijose šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – vyskupas Edvardas Aleksandras O‘Rourke (Žemaičių vyskupijos kunigas, vėliau – Rygos vyskupas) ir jo įpėdinis jėzuitas arkivyskupas Antonino Zecchini, o 1925 metais arkivyskupas Matulaitis buvo pirmasis Šventojo Sosto įpareigotas rūpintis vien tik Lietuvos reikalais.

Pijus XI 1922 m. pripažino Lietuvos valstybę de iure, 1926 m. įkūrė nepriklausomą Lietuvos bažnytinę provinciją bule „Lituanorum gente“, 1927 m. Šventasis Sostas ir Lietuvos Respubliką pasirašė konkordatą. (SAK / VaticanNews)

2019 gruodžio 20, 15:48