Vatican News

Popiežiaus katechezė apie maldą. „Ateik, Šventoji Dvasia!“

Trečiadienį iš Vatikano rūmų bibliotekos transliuotoje katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie maldą kaip žmogaus ryšį su Švenčiausiąja Trejybe, ypač su Šventąja Dvasia.

Šventoji Dvasia – tai pirmoji ir svarbiausia dovana, nuo kurios prasideda krikščioniškasis gyvenimas, sakė Pranciškus. Dvasia – tai Jėzaus mums pažadėtoji dovana. Be asmeninio ryšio su Šventąja Dvasia neįmanomas ryšys su Jėzumi ir Tėvu. Tik Dvasios dėka mes galime atsistoti Tėvo akivaizdoje, tik Dvasia mus įtraukia į Dievo meilės sūkurį. Mes galime vadinti Dievą „Aba“ – Tėčiu – dėl to, kad mumyse gyvena Šventoji Dvasia. Ji mus perkeičia iš vidaus ir mes jaučiame, kad Dievas mus myli kaip tikrus savo vaikus.

Katekizmas šiuo klausimu sako: „Kiekvieną kartą, kai pradedame melstis Jėzui, į maldos kelią mus nukreipia Šventoji Dvasia savo išankstine malone. Kadangi Ji moko melstis, mums primindama Kristų, tai argi neturime melstis Jai pačiai? Dėl to Bažnyčia mus ragina kasdien kreiptis į Šventąją Dvasią, ypač pradedant ir baigiant kiekvieną svarbų darbą“ (2670).

Šventoji Dvasia veikdama mumyse primena mums Jėzų, mes jaučiame jį esant su mumis. Jei nejaustume Kristaus artumo, būtume pasaulyje vieniši ir pasimetę. Jei ir atsimintume Kristų, jis būtų tolimoje praeityje. Tačiau Šventosios Dvasios veikimas viską padaro gyva ir artima. Jos padedami visų laikų krikščionys gali bendrauti su Kristumi, jausti jo artumą.

Šią patirtį išgyveno daugybė besimeldžiančių vyrų ir moterų, kuriuos Šventoji Dvasia išmokė sekti Kristumi, jo gailestingumu, tarnavimu, malda. Gera susitikti su tokiais žmonėmis, sakė Pranciškus. Kai sutinki tokį žmogų, iškart pajunti, kad jame pulsuoja kitoks gyvenimas, kad jo žvilgsnis mato kur kas toliau. Popiežius pridūrė, kad čia kalbama ne tik apie vienuolius ar atsiskyrėlius, bet ir paprastus žmones, kurie užmezgė ilgą dialogo su Dievu istoriją, iškovojo tikėjimą išgryninusias vidines kovas. Šie kuklūs liudytojai surado Dievą Evangelijoje, Eucharistijoje, sunkumus kenčiančių brolių veiduose.

Pagrindinė krikščionių užduotis – išsaugoti Jėzaus į žemę atneštą ugnį (plg. Lk 12, 49), tęsė Pranciškus. Kas gi yra ta ugnis? Tai meilė, Dievo meilė, Šventoji Dvasia. Be Dvasios ugnies išsisemia pranašystės, liūdesys išstumia džiaugsmą, rutina pakeičia meilę, tarnavimas virsta vergavimu. Popiežius priminė bažnyčiose prie tabernakulio degančios liepsnelės simbolį. Net ir tuomet, kai bažnyčia tuščia, kai vakaras, net ir tuomet, kai bažnyčia uždaryta, ta liepsnelė ir toliau dega. Niekas jos nemato, tačiau ji dega Viešpaties akivaizdoje. Šventoji Dvasia mūsų širdyse yra kaip ta liepsna.

Katekizme rašoma: „Šventoji Dvasia, kurios patepimas persunkia visą mūsų esybę, yra vidinė krikščioniškosios maldos mokytoja. Ji kuria gyvąją maldos tradiciją. Žinoma, kiek yra besimeldžiančiųjų, tiek ir maldos būdų, tačiau ta pati Dvasia veikia visuose ir su visais. Melstis vienybėje su Šventąja Dvasia krikščioniui reiškia melstis Bažnyčioje“ (2672).

„Labai dažnai mums nesiseka melstis, nenorime melstis“, – kalbėjo popiežius. „Kartais mes meldžiamės kaip papūgos, tik lūpomis, o mūsų širdis toli. Tokiomis akimirkomis turime sakyti Dvasiai: „Ateik, ateik Šventoji Dvasia, sušildyk mano širdį. Ateik ir išmokyk mane melstis, išmokyk mane pažvelgti į Tėvą, į Sūnų. Parodyk man tikėjimo kelią. Išmokyk mane mylėti ir visų pirma išmokyk mane turėti viltį“. Turime visada šauktis Šventosios Dvasios, kad ji lydėtų mūsų gyvenimą.“

Dvasia rašo Bažnyčios ir pasaulio istoriją. Mes esame atversti balti puslapiai, laukiantys jos raidžių. Kiekviename iš mūsų Dvasia kuria nepakartojamus kūrinius. Nėra krikščionio, kuris būtų visiškai identiškas kitam. Beribiame šventumo lauke Dievas, Meilės Trejybė, užaugina liudytojų įvairovę: visi turi vienodą orumą, bet kiekvienas yra savito nepakartojamo grožio, kurio Dvasia pripildė tuos, kuriuos gailestingasis Dievas išsirinko savo vaikais. Nepamirškime, Dvasia yra mumyse. Klausykime Dvasios, šaukimės Dvasios – ji yra Dievo mums duota dovana. Sakykime jai: „Šventoji Dvasia, aš nežinau, koks tavo veidas, tačiau aš žinau, kad tu esi jėga, tu esi šviesa, tu mane vedi ir mokai melstis. Ateik, Šventoji Dvasia“. Tai labai graži malda: „Ateik, Šventoji Dvasia“.

(JM / Vatican News)

2021 kovo 17, 13:04

Paskutinės audiencijos

Skaityk viską >