Ikona Presvätej Bohorodičky, ktorú podarovali sv. Jánovi Pavlovi II. v roku 2001 v Ľvove Ikona Presvätej Bohorodičky, ktorú podarovali sv. Jánovi Pavlovi II. v roku 2001 v Ľvove 

P. Dufka: Panna Mária zachraňuje, posilňuje a uzdravuje

V májovej rubrike Spiritualita súčasného človeka sa páter Peter Dufka SJ zamýšľa nad prejavmi Božej ochrany, aká sa nám dostáva prostredníctvom Panny Márie.
P. Peter Dufka SJ: Spiritualita súčasného človeka - máj 2022

Všetkých sa nás dotýka vojna na Ukrajine. Bolesti a utrpenia hlavne na východe krajiny prežívame spoločne s trpiacim ľudom a akosi tomu všetkému nerozumieme. Dva slovanské kresťanské národy, a toľko nekresťanskej zloby a násilia. Niekomu môže spontánne zísť na um otázka: Prečo práve mesto Mariupoľ, ktoré nesie meno Márie, je takto bolestne zasiahnuté a ničené?

V tomto mariánskom mesiaci máji si skúsme všimnúť tajomnú súvislosť medzi zlobou sveta, ktorá zasahuje do života každého jedného z nás, a Pannou Máriou, ktorej ochranná prítomnosť sa vinie celými dejinami spásy. Z mnohých prívlastkov, ktoré jej kresťanská tradícia priraďuje, si všimnime tri nasledujúce: ona je tá, ktorá zachraňuje, posilňuje a uzdravuje.

1. Panna Mária zachraňuje

Od prvých  strán Biblie sa stretávame s prítomnosťou hada, ktorý klame, zavádza a argumentuje falošne. Adama a Evu nachytá lákavou vidinou: „Budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo” (Gn 3, 5).  Diabol zvádza k porušeniu Božieho príkazu, čo pokračuje trestom, vyhnaním z raja, bolesťou Evy pri rodení a Adamovým potom práce na zemi, z ktorej boli vzatí.  Zloba, hriech a jeho dôsledky sa vinú celými dejinami ľudstva. Utrpenie človeka nepomíňa a okrem boja za vlastnú existenciu človek bojuje i s hadom, odvekým nepriateľom jeho duše. Preto sa napríklad u Jóba život človeka na zemi pripodobňuje vojakovi: „Či nie je vojnou život človeka na zemi a jeho dni dňami nádenníka?“ (Jób 7, 1).

Vášne a zlé náklonnosti sú videné v Starom zákone ako korene všetkých hriechov, ktorých pôvod prichádza zvonka, od pokušiteľa a nepriateľa našej duše. Tu je načrtnutá prirodzenosť Satana a sú naznačené i jeho stratégie, ktoré sledujú dvojitý cieľ. Provokovať vzburu proti Bohu a zničiť prístupové cesty k nemu. Padnutí anjeli boli za svoju neposlušnosť a pýchu zvrhnutí z neba na zem a všemožne prekážajú tým, ktorí sa k nebu približujú.

Do tejto lavíny zla, ktorá sa valí celými dejinami ľudstva po hriechu prarodičov, však zaznievajú slová Svätého písma z knihy Genezis: Nepriateľstvo ustanovím medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu (Gn 3, 15).  Diabol síce zraní pätu Ženy, ale i tak potupne zahynie. Jeho hlava bude rozšliapaná.

2. Panna Mária posilňuje  

Zlo  na  človeka neútočí len zvonku, ale ono prichádza i zvnútra. „Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, krádeže, vraždy, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka“, píše evanjelista Marek (Mk 7, 21 – 23). V boji proti zlu človek nemôže zostať v neutrálnej polohe. Musí neustále bdieť, stáť akoby so zbraňou v ruke a eliminovať všetko zlé, čo na neho útočí zvonka alebo zvnútra. Démon nachádza v nás samotných nebezpečného komplica. Je ním naša vlastná náklonnosť ku zlu. Predovšetkým duch egoizmu, bezhraničná pýcha a žiadostivosť. Ako eliminovať tieto naše náklonnosti?   

V martyrologických spisoch 

sa veľký priestor venuje ľuďom, ktorí za vieru položili život. A práve medzi nimi má veľkú autoritu matka Makabejcov, ktorá v jedinom dni videla zomierať sedem svojich synov! Znášala to vyrovnane, lebo jej myseľ posilňovala nádej na večný život. Naplnená šľachetným zmýšľaním povzbudzovala každého z nich v materinskej reči. Svoju ženskú myseľ upevňovala mužskou odvahou

(2 Mach 7, 20 – 29.41). Príklad tejto matky sa v starovekom kresťanstve považoval za model vyššej lásky.  Vyzdvihne nové matky Makabejské, ktoré sprevádzajú a asistujú bez strachu a obáv svojim vlastným synom pri ich obete. Hrdinstvo týchto matiek sa odvíja od Tej, ktorá znášala všetky utrpenia spoločne so svojím synom až po jeho smrť na kríži.

Od nás sa takéto mučeníctvo nevyžaduje, ale odvaha, zodpovednosť a vytrvalosť áno. I toto je istý druh obety, i keď nekrvavý, ale celkom isto namáhavý a neľahký. A práve tu potrebujeme nové Makabejské matky, ale predovšetkým Nebeskú Matku, ktorá dáva silu svojou tichou prítomnosťou a svojím súcitom. Naše bolesti a starosti nesie spoločne s nami a i preto ju oslovujeme titulom Sedembolestná.

3.   Panna Mária lieči a uzdravuje  

Pre Klementa Alexandrijského je Kristus pedagóg, ale ešte viac je veliteľ a kapitán. Je vzor, ktorý treba nasledovať. Na rozdiel od tradičného vojenského kapitána, ktorý vydáva len rozkazy, Kristus sa stavia na čelo bojového útvaru a všetko to, čo vyžaduje, on sám uskutočňuje. Jeho velenie má málo príkazov a zákazov, ale veľa stimulov a motívov. Vojaci chcú byť ako on. Tento kapitán vedie k duchovnému boju, v ktorom každý vojak  musí  usporiadať svoje vlastné vnútro. Predovšetkým je povinný neustále očisťovať svoje vlastné srdce, aby zvíťazili čnosti nad vášňami a nečnosťami. Je motivovaný Kristom, ale i Pannou Máriou. Tota pulchra – celá krásna je titul, ktorý jej bol udelený na základe vnútornej čistoty, ktorej sa nedotkla žiadna škvrna hriechu.

Srdce  človeka treba kultivovať, zjemňovať a nadchýnať krásou. Zranenia z bojov treba ošetriť a choroby vyliečiť. Toto sa nedá dosiahnuť príkazmi či zákazmi, ale iba jemnosťou matkinho srdca, ktorá najlepšie rozumie srdciam svojich synov. 

Nejeden človek si v dospelom veku povzdychne: Moja matka mala pravdu. Keby som sa riadil jej slovami, keby som žil tak, ako ona. A skutočne. Matka je často najlepší sprievodca života človeka. I keď možno nemá také vzdelanie, ako iní z nášho okolia, ale nosí v srdci svoje deti, i keď sú už dospelí synovia a dcéry. Dobrým slovom a svojim citom lieči všetky ich rany. A práve takto nosí Panna Mária vo svojom srdci všetkých nás. Lieči nás i svojím slovom, veď je Matka dobrej rady.

Milí priatelia, väčšina z nás nezažila pohnutejšie časy ako tie, ktoré práve prežívame. Obavy a strach sa ľahko objavia v mysli nejedného človeka dneška. Nedajme im však vyrásť do veľkých rozmerov. Veď je tu tá, ktorá rozšliape hlavu hada, ktorá v ťažkostiach svojou prítomnosťou posilňuje a ktorá vedie a uzdravuje.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

08 mája 2022, 23:37