Kardinolas Sean Patrick O'Malley vadovauja Šventojo Sosto nepilnamečių apsaugos komisijai Kardinolas Sean Patrick O'Malley vadovauja Šventojo Sosto nepilnamečių apsaugos komisijai 

Buvusio kardinolo T. E. McCarricko byla. JAV vyskupų pareiškimai

Lapkričio 10 dieną paskelbta 400 puslapių ataskaita apie tai, kas Vatikane instituciškai buvo žinoma apie buvusiam kardinolui Theodore’ui Edgarui McCarrickui iškeltus kaltinimus, kokie ir kokiu pagrindu buvo priimti sprendimai jo atžvilgiu, kaip vyko byla, užsibaigusi jo pašalinimu iš dvasininkų luomo.

Ataskaita yra skirta visų pirma JAV katalikų bendruomenei, ypač Vašingtono arkivyskupijai, kuriai buvęs kardinolas vadovavo. Ataskaita yra viešai pasiekiama, ją galima skaityti čia.

Jungtinių Amerikos Valstijų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas José Gomez pasveikino paskelbus ataskaitą. „Dabar mes tiriame joje pateiktus faktus ir dėkojame popiežiui Pranciškui už rūpestį Dievo šeima JAV ir už kvietimą Bažnyčiai būti skaidresne bei atsakinguau nagrinėti išnaudojimo problemas ir netinkamą skundų apie išnaudojimą tvarkymą“, – pažymi Los Andželo arkivyskupas José Gomez.

Arkivyskupas Gomez
Arkivyskupas Gomez

 „Tai dar vienas tragiškas skyrius ilgoje Bažnyčios kovoje su dvasininkų padarytais seksualinio išnaudojimo nusikaltimais. McCarricko aukoms ir jų šeimoms, kiekvienai dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukai –išgyvenusiajam – reiškiu savo gilų liūdesį ir didžiausius atsiprašymus. Prašau žinoti, kad mano broliai vyskupai ir aš esame pasiryžę padaryti  viską, ką galime, kad jums padėtume eiti pirmyn ir užtikrintume, kad niekas nekentėtų taip, kaip jūs buvo priversti kentėti. Visus, kurie patyrė kunigo, vyskupo ar kito Bažnyčios atstovo išnaudojimą, kviečiu pranešti apie tai teisėsaugai ir Bažnyčios vyresnybei“, – rašo JAV episkopato pirmininkas. JAV episkopato interneto svetainėje išsamiai paaiškinama, kaip tai padaryti žodžiu, raštu ar telefono skambučiu.

„Ši ataskaita pabrėžia poreikį atgailauti ir labiau įsipareigoti tarnauti Dievo žmonėms. Visi melskimės ir siekime širdžių atsivertimo, kad galėtume nuolankiai ir nuosekliai sekti Jėzumi Kristumi“, – baigia savo pareiškimą arkivyskupas José Gomez.

Bostono arkivyskupas kardinolas Sean Patrick O'Malley, Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininkas, komentavo, jog Šventojo Sosto ataskaita yra skausmingas ir gėdingas liudijimas apie tai, kaip McCarrickas galėjo tapti vyskupu ir kardinolu, padaryti tiek daug žalos. Popiežius Pranciškus išpildė savo pažadą pateikti skaidrų ir išsamų tyrimą.

„Theodore’as McCarrickas išdavė sakralų įsipareigojimą būti geru ir šventu kunigu. Be to, būdamas vyskupu ir kardinolu, jis pasirinko slaptumą ten, kur reikėjo skaidrumo ir atsakomybės. Jo pašalinimas iš kunigų 2019 metų pradžioje, nustačius kaltę dėl seksualinio nepilnamečio išnaudojimo, buvo tuo laiku būtina bausmė. Vis dėlto Vatikano ataskaita šiandien patvirtina įtarimą ir parodo klerikalizmą, leidusį jam pakilti iki vyskupo ir kardinolo lygmens, nepaisant kaltinimų“, – rašo Bostono ganytojas. Pasak jo, turi būti pripažinta McCarricko aukų, sutikusių liudyti, drąsa.

 

Buvusio kardinolo T. E. McCarricko byla. Skaudi pamoka Bažnyčiai2020.11.10Buvusio kardinolo T. E. McCarricko byla. Skaudi pamoka Bažnyčiai

„Jiems ir visiems dvasininkų išnaudojimo aukoms siūlome savo įsipareigojimą prisiimti atsakomybę už klaidas ir ryžtą nuolatos elgtis atsakingai, skaidriai. Nebepakanka, kad Bažnyčia paprašytų atleidimo, pažadėtų skaidrumą ir atsiprašytų. Visos aukos, kurios drąsiai prabilo, versdamos Bažnyčią pripažinti dvasininkų, religinio ir kitokio personalo nusikaltimus, nusipelno mūsų rūpesčio, palaikymo ir sąžiningumo. Mes privalome visomis priemonėmis pareikalauti atsiskaityti atsakinguosius už tokius smerktinus žmogaus orumo pažeidimus ir užtikrinti, kad būtų padaryta viskas, kas įmanoma, vardan žmonių saugumo“, – pažymi kardinolas Sean Patrick O'Malley.

„Reaguodama į išnaudojimų krizę Bažnyčia per du pastaruosius dešimtmečius padarė daug pažangos. Tęsdami šį darbą turime išlikti budrūs kiekvieną akimirką, nuveikti reikia dar daug“, – pridūrė Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininkas.

Kalbėdamas apie netolimą praeitį, kardinolas priminė pasaulinį 2019 vasario susitikimą Vatikane, po kurio pasirodė dokumentas Vos estis lux mundi, įtvirtinęs esmines priemones. Kiekviena vyskupija privalo apsirūpinti vieša, lengvai pasiekiama ir patikima sistema, leidžiančia pranešti apie seksualinį išnaudojimą ir jo dangstymą.   

Pasak kardinolo, Vatikano ataskaita bus atidžiai ištirta, suprantant, jog Bažnyčios žmonių pasitikėjimui atkurti ir pelnyti reikės laiko. „Meldžiame, kad su Dievo ir vienas kito pagalba nesuklystume vykdydami šią pareigą“, – rašo jis. (RK / Vatican News)

--

2020 lapkričio 11, 15:20