Vatican News
Promluva papeže Františka před modlitbou Regina Coeli Promluva papeže Františka před modlitbou Regina Coeli 

Završení Ježíšova poslání

Promluva papeže Františka před modlitbou Regina Coeli

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Dnes se v Itálii i v dalších zemích slaví slavnost Nanebevstoupení Páně. Úsek evangelia (Mk 16,15-20) - závěr Markova evangelia - nám představuje poslední setkání Zmrtvýchvstalého s učedníky před jeho vystoupením na místo po pravici Otce. Jak víme, scény loučení jsou obvykle smutné, dávají těm, kdo zůstávají, pocit ztráty, opuštěnosti; ale to není to, co by se stalo učedníkům. Navzdory odloučení od Pána nejsou zklamaní, naopak, jsou radostní a připraveni odejít jako misionáři do světa.

Proč učedníci nejsou smutní? Proč bychom se i my měli radovat, když vidíme Ježíše vystupovat do nebe?

Nanebevstoupení završuje Ježíšovo poslání mezi námi. Jestliže totiž Ježíš sestoupil z nebe kvůli nám, kvůli nám tam také vystupuje. Poté, co do našeho lidství sestoupil a vykoupil ho - Bůh, Syn Boží, sestupuje a stává se člověkem, bere na sebe naše lidství a vykupuje ho -, nyní vystupuje do nebe a bere s sebou naše tělo. Je to první člověk, který vstoupil do nebe, protože Ježíš je člověk, pravý člověk, je Bůh, pravý Bůh; naše tělo je v nebi, a to nám přináší radost. Po Otcově pravici nyní sedí lidské tělo, poprvé, a je to tělo Ježíšovo; a v tomto tajemství každý z nás rozjímá o tom, kde bude v budoucnosti. Vůbec nejde o opuštění, protože Ježíš zůstává navždy s učedníky, s námi. Zůstává v modlitbě, protože jako člověk se modlí k Otci a jako Bůh, člověk a Bůh, mu ukazuje rány, rány, kterými nás vykoupil. Ježíšova modlitba je tam s naším tělem: je jedním z nás, Bohem a člověkem, a modlí se za nás. A to nám musí dávat jistotu, ba co víc, radost, velkou radost! Druhým důvodem k radosti je Ježíšův slib. Řekl nám: "Pošlu vám Ducha Svatého". A tehdy, ve společenství s Duchem Svatým, je vysloveno přikázání, které dává právě při svém rozloučení: "Jděte do světa, hlásejte evangelium". A bude to síla Ducha Svatého, která nás tam povede, abychom přinášeli evangelium. Je to ten stejný Duch Svatý, kterého Ježíš slíbil právě v ten den, který o devět dní později přijde na svátek Letnic. Právě Duch Svatý nám všem umožnil, abychom dnes byli tím, čím jsme. Velká radost! Ježíš odešel do nebe: první člověk před Otcem. Odešel s ranami, které byly cenou za naši spásu, a modlí se za nás. A poté nám posílá Ducha Svatého, slibuje nám Ducha svatého, abychom šli a hlásali evangelium. Proto ta radost dnešního dne, proto ta radost dnešní slavnosti Nanebevstoupení Páně.

Bratři a sestry, o svátku Nanebevstoupení Páně, kdy hledíme k nebi, kam Kristus vystoupil a kde sedí po pravici Otce, prosme Marii, Královnu nebe, aby nám pomohla být odvážnými svědky Zmrtvýchvstalého Pána ve světě v konkrétních situacích našeho života.

 

Přeložil Petr Vacík

16. května 2021, 16:13

Antifona Regina coeli je jednou ze čtyř mariánských antifon (vedle Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum a Salve Regina).

Roku 1742 papež Benedikt XIV. stanovil, aby byla ve velikonoční době recitována namísto modlitby Anděl Páně (Angelus) ve stoje na znamení vítězství nad smrtí, to znamená od neděle Zmrtvýchvstání až do Seslání Ducha svatého.

Recituje se stejně jako Angelus třikrát denně: ráno, v poledne a večer, čímž se den zasvěcuje Bohu a Marii.

Tato antifona vznikla podle zbožného podání mezi 6. a 10. Stoletím, zatímco její rozšíření je dokumentováno v první polovině 13. století, kdy je zařazena do františkánského breviáře. Skládá se ze čtyř krátkých veršů, z nichž každý končí zvoláním Aleluja. Je to modlitba, kterou se věřící obracejí k Marii, Královně nebes, aby se spolu s ní radovali z Kristova vzkříšení.

Papež František, 6. dubna 2015, na Velikonoční pondělí, v promluvě před recitací modlitby Regina Coeli hovořil o tom, jak má být k recitaci této modlitby disponováno srdce:

„V této modlitbě zní aleluja jako refrén a obracíme se k Marii prosbou o radost, protože Ten, kterého nosila ve svém lůně, vstal z mrtvých, jak slíbil, a svěřujeme se do Její přímluvy. Naše radost je vskutku odrazem Mariiny radosti, protože Ona s vírou opatrovala a uchovává události spojené s Ježíšem. Recitujme tedy tuto modlitbu s pohnutím dětí, které jsou šťastny, protože je šťastná jejich Matka.”

Předchozí promluvy před modlitbou Angelus / Regina Coeli

Čtěte více >