L'Osservatore Romano samtalar med prefekten för dikasteriet för prästerskapet kardinal You inför Världsböndagen för kallelser den 21 april L'Osservatore Romano samtalar med prefekten för dikasteriet för prästerskapet kardinal You inför Världsböndagen för kallelser den 21 april  (ANSA)

Kardinal You: Fortfarande värt att vara präst - vi är kallade att vara lyckliga

L'Osservatore Romano samtalar med prefekten för dikasteriet för prästerskapet inför Världsböndagen för kallelser den 21 april

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Inför Världsböndagen för kallelser, som firas på söndag, den 21 april, har chefredaktören för l'Osservatore Romano Andrea Monda intervjuat kardinalprefekten för dikasteriet för prästerskapet, Lazarus You Heung-sik.

Kallelse

På frågan vad en kallelse är, svarar kardinalen att den i grunden betyder att vara lycklig, att ta sitt liv i sina egna händer, att förverkliga det fullt ut och inte slösa bort det - något som är Guds främsta önskan för varje man och kvinna: att vårt liv inte skall slockna, att det inte skall slösas bort, att det skall lysa som bäst. Det är av den anledningen, förklarar han, som Gud har kommit oss nära i sin Son Jesus och vill dra in oss i sin kärleks famn för ett liv utan slut - en resa som sedan förkroppsligas och förverkligas i ett livsval.

Dialog mellan önskningar och Guds nåd

Men hur känner man igen en kallelse och vad är dess koppling till önskningar? Kardinal You svarar att kyrkans rika tradition och kristen andlig visdom har mycket att lära vad gäller detta. För att vara lycklig - och lycka är den första kallelse som delas av alla människor - är det nödvändigt att vi inte gör misstag i våra livsval, åtminstone de grundläggande livsvalen. Men våra önskningar motsvarar inte alltid sanningen om vilka vi är, förklarar han. Ibland kallar vi illusioner för önskningar och då behövs urskiljning, som i grunden är den andliga konsten att förstå, med Guds nåd, vad vi ska välja i våra liv. Kardinal You hänvisar till påven Franciskus uppmaning i början av sin rad katekeser om urskiljning, att vända blicken inåt men inte glömma bort Guds närvaro. En kallelse känns igen när vi för en dialog mellan våra djupa önskningar och verkan av Guds nåd inom oss, förklarar kardinalen, och tack vare denna konfrontation klarnar gradvis natten av tvivel och frågor och Herren får oss att förstå vilken väg vi ska följa.

“Vi är inte ensamma, Herren är alltid med oss! Och han vill att vi ska vara lyckliga!”

Djupt mänskliga präster med inre mognad

Dialogen mellan den mänskliga och den andliga dimensionen står alltmer i centrum för prästutbildningen. Var står vi nu? Denna dialog är nödvändig och kanske har vi ibland försummat den, svarar kardinal You. Vi får inte löpa risken att tro att den andliga aspekten kan utvecklas oberoende av den mänskliga och tillskriva Guds nåd en slags "magisk kraft". Gud blev kött och därför är Hans kallelse alltid inkarnerad i vår mänskliga natur. Världen, samhället och kyrkan behöver präster som är djupt mänskliga, i samma stil som Jesus, betonar kardinalen. Inte med en andlighet som skiljer oss från andra eller gör oss till kalla lärare av en abstrakt sanning, utan med förmågan att förkroppsliga Guds närhet till mänskligheten, hans kärlek och medkänsla med alla som är märkta av livets sår. Så detta kräver personer som, även om de är bräckliga som alla andra, att i sin bräcklighet vara mogna och känslomässigt balanserade.

Orosmoment för präster

Monda påpekar att det trots allt finns präster som har det svårt, och kardinal You säger att detta faktum gör honom rörd. Han berättar att han har ägnat nästan hela sitt liv åt prästutbildningen och vet att det finns många orosmoment för präster i många delar av världen. Han anser att det krävs en reflektion inom kyrkan på två fronter. Först och främst genom att ompröva vårt sätt att vara kyrka och samarbeta med alla döpta, eftersom prästerna ofta är överarbetade. För det andra genom att se över stiftsprästens roll, för även om han inte är kallad till ordenslivet måste han återupptäcka det sakramentala värdet av broderskap, att känna sig hemma i församlingen, tillsammans med biskopen, sina prästkollegor och de troende. Kardinalen säger att det behövs en ny mentalitet och nya utbildningsvägar eftersom en präst ofta utbildas till att bli ensam ansvarig och att detta är inte bra. Vi är Mästarens lärjungar, betonar han, och med Honom som drivkraft kan vi göra många saker - inte individuellt, utan tillsammans, synodalt. Som påven säger: Endast tillsammans kan ni vara missionerande lärjungar.

Förmedla evangeliets glädje

Är då präster "rustade" för att hantera dagens kultur? Kardinalen svarar att detta är en av dagens största utmaningar både i grundutbildning och fortbildning. En präst kan inte utbildas till en ren administratör av religiösa riter och sakrala former utan måste förmedla evangeliets glädje till alla - särskilt i dagens värld med globala kriser, en ökning av våld, krig, miljöförstöring och ekonomisk kris, som får återverkningar i människors liv i form av osäkerhet, ångest och rädsla för framtiden. Man är alltid en lärjunge, även om man har varit diakon, präst eller biskop i många år, förklarar kardinal You, och lärjungen har alltid något att lära av den ende Mästaren som är Jesus.

Är det värt att bli präst idag?

På frågan om det fortfarande är värt att bli präst idag, svarar kardinal You att det trots allt är det - att låta sig ledas av Herren och ägna sitt liv åt Hans plan. Med Herren är ingenting någonsin förlorat! Kardinalen riktar sig avslutningsvis till alla präster, särskilt dem som är modfällda eller sårade:

"Herren bryter aldrig sitt löfte. Om han har kallat dig, kommer han alltid ge dig sin kärleksfulla ömhet, Andens ljus och glädje. På många sätt kommer han att visa sig i ditt liv som präst. Jag vilja att detta hopp når präster, diakoner och seminarister överallt, som tröst och uppmuntran. Vi är inte ensamma, Herren är alltid med oss! Och han vill att vi ska vara lyckliga!"

18 april 2024, 10:52