Mässdeltagare under pandemin Mässdeltagare under pandemin  

”Virtuella” mässor ersätter aldrig personligt deltagande

”En virtuell mässa kan inte jämföras med de troendes fysiska närvaro vid det Eukaristiska firandet.” I ett brev till biskopskonferensernas ordföranden understryker prefekten för den Påvliga Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning, kardinal Robert Sarah, behovet av att återvända till det kristna livets normalitet, där hälsosituationen tillåter det.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I ett brev riktat till biskopskonferensernas ordföranden insisterar kardinal Sarah på att "virtuella" mässor online, inte kan jämföras med och inte kan ersätta det personliga deltagandet i liturgin. Brevet med titeln "Låt oss återvända till Eukaristin med glädje!" publicerades med påvens godkännande, den 3 september.

Teologisk grund för fysiska närvaron

"Pandemin som orsakas av det nya coronaviruset Sars-coV-2 har lett till omvälvningar", inte bara i familjerna och samhället, "utan också i det kristna församlingslivet, inklusive den liturgiska dimensionen", skriver kardinal Sarah.

Han noterar att denna dimension, församlingen, har en teologisk betydelse: Gud är ett förhållande mellan personer i den allraheligaste Treenigheten; och Gud sätter sig i relation med mannen och kvinnan och kallar dem i sin tur till en relation med honom. Medan hedningar byggde tempel till de olika gudarna, i vilka folket inte har tillträde, så bygger de kristna platser som är domus Dei et domus ecclesiae, där de troende kan bekänna sig som Guds samfund. Kardinal Sarah skriver att därför förutsätter Herrens hus att Guds barn närvarar.

Samarbete med civila myndigheter

”Det kristna samfundet har aldrig sökt isolering och har aldrig gjort kyrkan till en plats med stängda dörrar,” står det i brevet. "Kristna formas till att leva i gemenskap och till sökandet efter det allmänna bästa, och försöker alltid vara en del av samhället.”

När pandemin bröt ut, skriver kardinal Sarah, "fanns en stark ansvarskänsla, och i samarbetet med de civila myndigheterna och experterna, fattade kyrkans biskopar snabbt svåra och smärtsamma beslut, som att till och med avbryta de troendes deltagande i firandet av Eukaristin under en lång period."

Brådskande att återvända till mässan

Med anledning av detta, skriver kardinal Sarah att ”det nu är nödvändigt, så snart omständigheterna tillåter, att återvända till det kristna livet i kyrkan, i församlingen och till firandet av liturgin, särskilt Eukaristin, som är ’kärnan i kyrkans verksamhet; och samtidigt källan ur vilken all hennes kraft strömmar’ (Sacrosanctum Concilium, 10).”

Brevet fortsätter: ”Medvetna om att Gud aldrig överger den mänsklighet som han har skapat, och att även de svåraste prövningarna kan bära nådens frukter, har vi accepterat vårt avstånd från Herrens altare som en tid av Eukaristisk fasta, vilket har varit användbart för att återupptäcka dess vitala betydelse, skönhet och omätbar dyrbarhet.” Det är därför ”brådskande att återvända till sakramentslivet så snart som möjligt... med en ökad önskan att möta Herren, att vara med honom, att ta emot honom och att föra honom till våra bröder och systrar som vittnen om ett liv fullt av tro, kärlek och hopp”.

Behovet av personligt deltagande vid mässan

Kardinalen betonar att ”lika mycket som kommunikationsmedlen utför en värdefull tjänst för de sjuka och de som inte kan gå till kyrkan, genom att direktsända mässan via olika kanaler, eller som nu vid en tid då det inte fanns någon möjlighet att gå till kyrkan, så kan ingen sändning jämföras med ett personligt deltagande, eller kan ersätta det.”

Tvärtom, skriver han, ”riskerar liturgier vid vilka de troende endast deltar virtuellt att distansera oss från ett personligt och intimt möte med den inkarnerade Guden" vars närvaro bland sitt folk inte var virtuell utan verklig, och som sa: "Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.” (Joh 6,56).

Kardinal Sarah understryker att "denna fysiska kontakt med Herren är livsviktig, oumbärlig, oersättlig." Därför fortsätter han, "när man har hittat de konkreta åtgärderna för att minska spridningen av viruset till ett minimum, är det nödvändigt att alla återupptar sitt församlingsliv" och att de uppmuntrar de bröder och systrar som har varit rädda, frånvarande eller inte involverade på länge, att göra likadant.”

Förslag på återvändande

Brevet föreslår flera metoder för att främja en säker återkomst till det Eukaristiska firandet. Men ”hygien- och säkerhetsbestämmelser får inte leda till att gester och ritualer steriliseras, vilket även kan innebära att de troende omedvetet ingjuts med en känsla av rädsla och osäkerhet"”

Istället ”är det upp till biskoparna att se till att de troendes deltagande i det Eukaristiska firandet inte reduceras till en sammankomst, som av myndigheterna definieras en form av fritidsaktivitet.

Återigen citerar kardinal Sarah Sacrosanctum Concilium om att civila myndigheter inte kan lagstifta om liturgiska normer. Tvärtom kan "endast de behöriga kyrkliga myndigheterna" lagstifta på detta område.

Respekt för liturgiska normerna

I brevet läser vi att under dessa svåra tider bör de troendes deltagande i det liturgiska firandet underlättas, men utan improviserade rituella experiment och med full respekt för liturgin. De troende har rätt att ta emot Kristi kropp på det sätt som föreskrivs, utan begränsningar som går ännu längre än vad som föreskrivs i de hygieniska normerna som utfärdats av offentliga myndigheter eller biskopar. ”

En säker princip: lyd biskoparna

På denna punkt ger kardinal Sarah en exakt indikation: ”En säker princip för att inte göra fel är lydnad. Lydnad till kyrkans normer, lydnad till biskoparna. ”I tider av svårigheter, som krig och pandemier, kan biskopar och biskopskonferenser ge provisoriska normer som måste följas. Lydnaden skyddar den skatt som kyrkan har anförtrotts. Biskoparnas och biskopskonferensernas åtgärder upphör när situationen återgår till det normala.”

Hälsa och evig frälsning

Kardinal Sarah avslutar med att påminna om kyrkans uppdrag att vårda den mänskliga personen som helhet. Medan vår jordiska existens är viktig, säger han, är det eviga livet mycket mer än så; och därmed förenar kyrkan förkunnelsen och själens vägledning, mot den eviga frälsningen, med den nödvändiga tanken på den allmänna hälsan.

16 september 2020, 07:59