Pater Zollner Pater Zollner 

P Zollner: Mötet om skydd av minderåriga för att återge Kyrkan trovärdighet

Några få veckor innan mötet om “skydd av minderåriga i Kyrkan” som hålls enligt påven Franciskus vilja berättar jesuitpater Hans Zollner, som är referensperson för mötets organisationskommitté, om förberedelser, hur mötet ska organiseras och dess konkreta mål.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I en lång intervju med Vatican News berättar p Zollner, om det kommande mötet i Vatikanen om “Skydd av minderåriga i Kyrkan” 21-24 februari mellan påven Franciskus och ordförandena för alla världens biskopskonferenser. Bland talarna kommer kvinnor, män, präster och lekmän att ses. Målet med mötet är att “skapa tilltro” och “förstärka medvetenheten om att skyddet av barn och ungdomar är en gemensam uppgift”.

P Zollner understryker först och främst att detta möte vare sig är början eller slutet på Kyrkans engagemang vad gäller övergrepp. Han säger: “Förutom de nödvändiga omedelbara åtgärderna behövs det en djup förändring vad gäller känslighet”.

Ny inställning

Han berättar att förberedelsearbetet inför mötet går mycket bra men att de, med tanke på Kyrkans universalitet och interkulturella verklighet, ser att de måste tala ett än mer tydligt språk. Han liknade situationen med en sjuk person som behöver mer än akutläkarens vård för att bli bra. Det krävs en sjukhusvistelse och daglig rehabilitering. På samma sätt måste vi vidare ta itu med denna djupa kris sa han. ”Omedelbara åtgärder som att ta ifrån de skyldiga sina tjänster och prästämbetet och antagandet av riktlinjer är absolut nödvändigt. Men det krävs även annat, något som går mer på djupet, något som går mot förändring av beteende och inställning och som förstärker känsligheten mot offer för sexuella övergrepp och att man ser till deras behov.” Det krävs alltså en omfattande ”utbildning för att verkligen kunna hjälpa personer - i vårt fall framför allt de kyrkligt ansvariga. Och detta fungerar inte från en dag till en annan.”

Bitter verklighet

Det faktum att personer utsätts för övergrepp inom Kyrkans ramar är extremt bittert säger p Zollner men understryker att man trots alla medel inte till 100% kan veta hur personer rör sig eller vad som sker i deras inre. “Denna medvetenhet får dock inte avskräcka oss utan tvärtom: det måste vägleda oss i att agera. En del av detta är att vara redo att göra allt för att förhindra missbruk och om de begås, bearbeta dem.”

Mötet en viktig milsten

Han säger att man inte hävdar att mötet i februari kommer att ge en definitiv lösning på alla problem men att det ska vara en viktig milsten på denna vandring.

Mötets upplägg

P Zollner berättar om mötets upplägg: Mötet är tre dagar långt och varje dag kommer att ha ett tema. Temana kommer att handla om att ta ansvar, inse situationen och genomskinlighet. För varje dag planeras tre tal och man kommer fokusera på den enskilde biskopens uppgifter och personliga attityd, på biskoparnas gemenskap och solidaritet samt på hela den kyrkliga gemenskapen som Guds folk. Bland talarna ses kvinnor, män, präster och lekmän och representanter för olika kontinenter och arbetsområden. Deltagarna kommer att få möjlighet att fördjupa samtalen i arbetsgrupper med moderatorer. Påven kommer att delta i hela mötet och sammanfattar det hela.

Personlig kontakt med offren

Man kommer alltså först och främst tala om övergreppsoffer. Påven har även bett alla mötesdeltagare att ta kontakt med övergreppsoffren inom respektive ansvarsområde och tala med dem personligen på lika villkor och låta sig beröras det de har varit med om.
 

31 januari 2019, 11:38