Det eukaristiska miraklet i Sokołka Det eukaristiska miraklet i Sokołka 

Fem eukaristiska mirakel som förbryllar vetenskapen

Katolska kyrkan lär att, när en präst upprepar Kristi ord vid den sista måltiden över brödet och vinet, så blir dessa i sanning Herrens kropp och blod, även om det till det yttre fortfarande än bröd och vin. Även om Jesu sanna närvaro i eukaristin är en lära som går bortom det mänskliga förnuftet så visar oss Jesus sin närvaro på många olika sätt. Ett av dem är genom eukaristiska mirakel.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

I katolska kyrkans katekes beskrivs vad som vanligtvis sker under eukaristin: “Genom konsekrationen sker transsubstantiationen, väsensförvandlingen, av bröd och vin till Kristi kropp och blod. Under de konsekrerade gestalterna av bröd och vin är Kristus själv, levande och ärorik, närvarande på ett sant, verkligt och substantiellt eller väsensmässigt sätt, hans kropp och blod är närvarande, tillsammans med hans själ och gudom.” (KKK, nr 1413) Detta betyder att, trots att brödet och vinets behåller deras fysiska form av precis bröd och vin, förändras deras substans genom Guds kraft till Jesu kropp och blod. Men ibland sker det även att Gud ändrar på brödet och vinets fysiska form. Det kallar katolska kyrkan för ett eukaristiskt mirakel.

Den påvliga kommunikationsavdelningen presenterar nu en dokumentär om eukaristiska mirakel vid namn ”Segni” (”Tecken” på italienska), där de intervjuar forskare och vittnen till miraklen och sprider kunskapen om detta globala fenomen. Dokumentären är inspirerad av den ärevördiga Carlo Acutis, en italiensk romersk-katolsk pojke som dog i leukemi år 2006 endast 15 år gammal. Tonåringen gick till mässan varje dag och älskade rosenkransen och eukaristin, särskilt eukaristiska mirakel. De som kände Carlo vittnade om att han även var passionerade av dataprogrammering, och ägnade sina år på jorden åt att undersöka och dokumentera alla eukaristiska mirakel som skett och godkänts av Kyrkan, projekt som han började vid 11-års åldern. Han samlade ihop all kunskap i ett virtuellt museum och öppnade även sin egen utställning som idag finns i världen runt, för att visa ”Guds kärlek för oss.”

Du hittar Carlo Acutis hemsida här! 

Här nedanför följer en beskrivning av fem stora eukaristiska miraklen som skett genom historien runt om i världen då konsekrerat bröd och vin förvandlades till mänskligt kött och blod.

1.     Miraklet i Lanciano, Italien, cirka år 750

På en gravering i en stentavla i Lanciano kan man läsa följande: ”En klosterpräst tvivlade om huruvida vår Herres kropp sannerligen närvarade i den konsekrerade hostian. Han firade mässan och när han konsekrerade vinet och brödet, såg han hur Hostian förvandlades till Kött och Vinet till Blod.” Miraklet som stentavlan beskriver går att se på än idag i Helige Franciskus kyrka i Lanciano, där det hostia-formade köttet och de fem koagulerade bloddropparna är utställda för pilgrimer och troende.

År 1970 bad ärkebiskopen i Lanciano och Franciskanernas i Abruzzo provinsmästare, tillsammans med Roms och påven Paulus VI:s godkännande, Dr. Odoardo Linoli, chef för sjukhuset i Arezzo och professor i anatomi, histologi, kemi och klinisk mikroskopi – som assisterades av Dr. Ruggero Bertelli, professor emeritus i mänsklig anatomi vid Sienas universitet – att göra en vetenskaplig analys av det ”mirakulösa köttet och blodet” och examination av miraklet och som skett 12 sekler tidigare. Den 4:e mars 1971 offentliggjorde professorn en detaljerad rapport av sina studier.

I stora drag visar rapporten att:

-          Det ”mirakulösa köttet” är riktigt kött och består av en tvärstrimmig muskelvävnad från myokardiet – hjärtats muskel – mer precist myokardiet från hjärtats vänsterkammare.

-          ”Det mirakulösa blodet” är riktigt blod. De fem koagulerade bloddropparna väger 15.85 gram separat och 15.85 gram tillsammans.

-          Immunologiska studier visar att köttet och blodet är mänskligt kött och blod, och ett immunohematologiskt test visar att både köttet och blodet tillhör samma blodgrupp AB, samma blodgrupp som Turinsvepningens man och den blodgrupp som är mest karakteristisk för den mellanösterliga befolkningen.

-          Histologiska dissektioner avslöjar att det inte finns några spår av formalinlösningar eller andra medel som används för att balsamera och hindra förruttnelsen av en död kropp.

-          Linoli kunde även visa att proteinerna som närvarande i blodet fanns i normal mängd, i identisk procenthalt som i normalt, färskt och mänskligt blod hos en levande människa. I blodet hittades även mineralerna: Klorider, fosfor, magnesium, kalium, natrium och kalcium. Linoli försäkrade att, om blodet tagits från ett kadaver hade det förfallit snabbt, och med tanke på att blodet var flera sekler gammalt och inte visade några tecken på konserveringsmedel och heller aldrig varit hermetiskt förslutet, borde det ha förfallit för länge sedan.

-          Inga tecken på bluff

Dr Edward Linolis rapport publicerades i The Sclavo Notebooks in Diagnostics (Collection #3, 1971) och ledde till stort intresse i den vetenskapliga världen.

1973 utsåg ordföranden för världshälsoorganisation WHO:s styrelse en vetenskaplig kommission för att granska Linolis arbete. Deras arbete varade i 15 månader och över 500 olika tests genomfördes. Kommissionen kom bland annat fram att till att fragmenten tagna från Lanciano inte var balsamerade och att köttets vävnad var levande eftersom de reagerade med positiva utslag på tester som är specifika för levande vävnad. Kommissionens resultat bekräftade alla Linolis resultat.

I utdraget som sammanfattar WHO:s vetenskapliga arbeta som publicerades 1996 i New York och Genève, kan man läsa att ”vetenskapen, medveten om dess begränsningar, har gjort halt och insett omöjligheten att ge en förklaring”.

2.     Miraklet i Buenos Aires, Argentina, 1996

Den 15 augusti 1996, under mässfirandet av Jungfru Marias upptagning till himlen i Heliga Marias församling i Buenos Aires, hittade en församlingsmedlem en konsekrerad hostia på marken efter kommunionen. Hostian placerades i en vattenfylld behållare i tabernaklet för att upplösas, vilket är den brukliga hanteringen av Kristi Kropp eller Blod som har fallit på marken. Några dagar senare, den 26 augusti, öppnade en präst tabernaklet och såg att Hostian inte hade upplösts utan att den delvis förvandlats till en blodig substans. Församlingens präster kontaktade genast den dåvarande ärkebiskopen i Buenos Aires – som vi idag känner som påve Franciskus – för att informera honom om vad som hade hänt.

År 1999, efter att behållaren med den till synes blodiga Hostian hållits hemlig ett tag, bad Dr. Ricardo Castañon Gómez att få ta med ett fragment till USA för att analysera det. Den 21 oktober åkte Castañon Gómez till San Franciscos Forensic Analyctical Genetics Laboratory som, ovetandes om fragmentets härkomst, fann att substansen var riktigt kött innehållandes mänskligt DNA. Fragmentet skickades till flera laboratorier i USA som alla konstaterade att det tagna provet var en mänsklig vävnad från människans hjärtmuskel och att denna innehöll ett stort antal vita blodkroppar.

År 2004 skickades fragmentet till Dr. Frederick Zugibe, välkänd kardiolog och rättsmedicinsk patolog vid Columbia University. Zugiba, även han ovetandes om fragmentets härkomst, konstaterade att ”Det analyserade materialet är ett fragment från hjärtmuskeln som hittas i den vänstra hjärtkammaren nära hjärtats mitralisklaff. Denna muskel är ansvarig för hjärtats sammandragning. Man bör även komma ihåg att vänster hjärtkammare pumpar blod till alla delar av kroppen. Denna hjärtmuskel är i ett inflammatoriskt tillstånd och innehåller ett stort antal vita blodkroppar. Detta indikerar att hjärtat levde när detta prov togs. Det är mitt konstaterande att hjärtat levde, eftersom vita blodkroppar dör utanför en levande organism. De behöver en levande organism för att upprätthålla dem. Således indikerar deras närvaro att hjärtat levde när provet togs. Dessutom hade dessa vita blodkroppar trängt in i vävnaden, vilket ytterligare indikerar att hjärtat varit under svår stress och skadats, som om personen hade slagits hårt om bröstet.”

Advokaten Ron Tesoriero bevittnade dessa test tillsammans med den australiensiska journalisten Mike Willesee. Willesee frågade Zugibe hur länge vita blodkroppar från mänsklig vävnad kan förbli levande om de bevaras i vatten. Zugibe svarade att det bara skulle ta några minuter. När han fick höra att Hostian bevarats vatten i flera år, sade Zugibe att det inte var möjligt att vetenskapligt förklara mängden vita blodkroppar och dess aktivitet.

Castañon Gómez sade att professor Zugibe sade efter att han fått fragmentet: “Professor, i ögonblicket då gav mig detta fragment, levde detta hjärta!

I stora drag visar Dr. Frederick Zugibes forskning att:

-          Det ”mirakulösa köttet” är riktigt kött och består av en tvärstrimmig muskelvävnad från myokardiet – hjärtats muskel – mer precist myokardiet från hjärtats vänsterkammare..

-          Köttet är mänskligt kött och tillhör blodgrupp AB, vilket är samma blodgrupp som miraklet i Lanciano och Turinsvepningens man, och den blodgrupp som är mest karakteristisk för den mellanösterliga befolkningen.

-          Hjärtmuskeln är i inflammatoriskt tillstånd och innehåller stora mängder vita blodkroppar som normalt sätt inte överlever längre än några minuter utanför kroppen.

-          Histologiska dissektioner avslöjar att det inte finns några spår av formalinlösningar eller andra medel som används för att balsamera och hindra förruttnelsen av en död kropp.  

-          De vita blodkropparna som trängd in i vävnaden tyder på att hjärtat varit under stor stress och att personen skadats (antagligen takotsubokardiomyopati – stressrelaterad kardiomyopati

-          Hjärtat levde när provet togs för att skickas till laboratoriet år 2004.

Dr. Ricardo Castañon Gomez arrangerade sedan så att man skulle kunna jämföra resultaten från miraklet i Lanciano och miraklet i Buenos Aires som skilde sig med 12 sekler. Ännu en gång utan att veta fragmentens härkomst, drog forskare slutsatsen att fragmenten måste komma från samma människa. Båda fragment har blodgruppen AB.

Dr. Ricardo Castañon Gómez, advokaten Ron Tesoriero och journalisten Mike Willesee som alla var ute efter att motbevisa miraklet, samt Dr. Frederick Zugibe, konverterade senare till katolicismen. Ron Tesoriero har skrivit boken ”Reason to believe” och Dr. Castañon Gómez många böcker bland annat “Más allá de la razón” (“Beyond reason”).

3.     Miraklet i Tixtla, México, 2006

Den 21 oktober 2006 noterades att en konsekrerad hostia under utdelningen av kommunionen i Chilpancigo-Chilapas stift i Tixtla, México, började ge ifrån sig en blodliknande substans. Biskopen Alejo Zavala Castro som befann sig på plats, sammankallade genast en teologisk utredningskommission för att examinera det förmodade miraklet och bjöd år 2009 in Dr. Ricardo Castañon Gómez – som mellan 1999 och 2006 lett och genomfört flera av studierna på den blödande Hostian från Heliga Marias församling i Buenos Aires – till att leda det vetenskapliga forskningsprogrammets examinering av den blödande Hostian.

Teamet som arbetade mellan 2009 och 2012, offentliggjorde den 25 maj 2013, under en internationell kongress organiserad av Chilpancigo-Chilapas stift i samband med Trons År, följande slutsats:

-          Den röda substansen är riktigt blod och innehåller hemoglobiner – proteiner som finns i röda blodkroppar hos människor – och mänskligt DNA.

-          Immunohistokemiska studier visar att det även finns vävnad på Hostian identifierad som tvärstrimmig muskelvävnad från myokardiet, hjärtats muskel.

-          Köttet och blodet är mänskligt kött och blod och tillhör blodgruppen AB - samma blodgrupp som miraklet i Lanciano, Buenos Aires och Turinsvepningens man. Det är även den blodgrupp som är mest karakteristisk för den mellanösterliga befolkningen.

-          Två separata studier visar att blodet kommer inifrån Hostian och exkluderar möjligheten att någon ska ha lagt blodet på Hostian för att luras.

-          En mikroskopisk analys visar att den översta delen av blodet har koagulerat men att underliggande lager består av friskt och färskt blod.

-          Mikroskopiska studier visade också intakta vita blodkroppar, röda blodkroppar, mesenkymala stromaceller och aktiva makrofager, som alla vanligtvis dör några minuter efter att de lämnat en levande organism.

-          Själva vävnaden visar tecken på att den skadats, och vetenskapen kan inte förklara hur den kan ha överlevt i flera år eftersom en vävnad i detta tillstånd inte brukar överleva i mer är 48 timmar. Teamets studier visar även en aktiv vävnadsremodellering, mekanism som endast kan ske i en levande vävnad.

Till följd av de vetenskapliga resultaten och den teologiska kommittén slutsatserna meddelade ärkebiskopen Alejo Zavala Castro följande till församlingen: Händelsen har ingen naturlig förklaring, och det är inte heller en bluff.

4.     Miraklet i Sokółka, Polen, 2008

Den 12 oktober 2008, under firandet av en mässa tillägnad åt helige Antonius av Sokółka, tappade prästen en konsekrerad hostia på marken. Hostian placerades genast i en vattenfylld behållare för att upplösas. Syster Julia Dubowska, församlingens vaktmästare, låste sedan in behållaren med vattnet och Hostian i förvaringsutrymmet där de bevarade kalkarna. En vecka senare, den 19 oktober, öppnade Syster Julia förvaringsutrymmet och såg att Hostian nästan upplösts men att en märklig blodliknande ”röd klump” formats på Hostian.

Kyrkoherden i Sokółka kontaktade genast Białystoks stift. Tillsammans med ärkebiskopen Edward Ozorowski, präster och professorer examinerade kurian Hostian och den presumerade blodklumpen innan de ytterligare några dagar senare, den 29 oktober, lyfte upp Hostian och placerade den på en korporal inne i tabernaklet. Den 7 januari 2009 togs ett fragment av blodklumpen till två olika professorer i histopatologi vid Białystoks Medicinska Universitet – professor Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska och professor Stanisław Sulkowski – som drar slutsatsen att fragmentet består av myokardisk muskulär vävnad.

Professor Sulkowski, som inte kände till fragmentets natur, sade: ”Det analyserade fragmentet är varken en koagulerad bloddroppe eller blod över huvud taget… Det är mänsklig muskelvävnad från hjärtat som fortfarande lever. Och mer otroligt, det är en hjärtmuskel som visar de typiska tecknen på att befinna sig i fasen som föregår döden, agoni.

I stora drag visade professor Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowskas och professor Stanisław Sulkowskis forskningsresultat att:

-          ”Blodklumpen” är riktigt kött, en tvärstrimmig muskelvävnad från myokardiet – hjärtats muskel – mer precist myokardiet från hjärtats vänsterkammare. Analyserna visade många biomorfologiska indikatorer karakteristiska för hjärtmuskeln: segmentering, fragmentering, sinusknutan, kanal- och cellförbindelser osv…

-          Köttet är mänskligt kött och tillhör blodgrupp AB - samma blodgrupp som miraklet i Lanciano, Buenos Aires, Tixtla och Turinsvepningens man. Det är även den blodgrupp som är mest karakteristisk för den mellanösterliga befolkningen.

-          Förekomsten av segmentering och fragmentering, skador som bara sker i hjärtmuskler, är fenomen som endast kan observeras när fibrerna är icke-nekrotiska, det vill säga levande, vilket alltså betyder att fragmentet med hjärtmuskeln var levande när den analyserade.

-          Skadorna visar även tecken på snabba spasmer i hjärtmuskeln, vilket är karakteristiskt för ett hjärta som befinner sig i agoni, slutfasen innan döden.

-          Laboratorieanalyser visar att strukturen hos hjärtmuskelfibrerna och brödets struktur är sammanflätade på ett sätt som är omöjligt att reproducera med mänskliga medel.

5.     Miraklet i Legnica, Polen, 2013

Den 25 december 2013, under utdelningen av kommunionen i Helige Hyacinthus församling i Polen, föll en konsekrerad hostia på golvet av misstag. Hostian plockades genast upp och placerades i en vattenfylld behållare och låstes in i tabernaklet för att upplösas. Några dagar senare, när man öppnade tabernaklet igen, upptäcktes röda fläckar på Hostian som inte hade upplösts. Den tidigare biskopen av Legnica, Stefan Cichy, kontaktades och satte upp en kommission för att observera fenomenet. I januari 2014 separerades ett litet rött fragment från Hostian och sattes på en korporal av forskare vid Wrocław Medical University’s Departement of Forensic Medicine i Polen.

Hispatologiska studier från både Wrocław Medical University’s Departement of Forensic Medicine och Pomeranian Medical University in Szczecin’s Departement of Histopathology – som inte visste vart provet kom ifrån – konstaterade att det tagna provet innehöll vävnad från den mänskliga hjärtmuskeln myokardium och visade på förändringar som uppträder vid agoni. Även mänskligt DNA hittades.

Dr. och kardiologen Professor Barbara Engel, som var en av forskarna som deltog i den vetenskapliga analysen, sade under en presskonferens: ”Forskarnas slutsats är att detta är mänsklig myokardvävnad. […] Materialet analyserades med UV-strålar med ett orangefilter och resultaten var entydiga. Vi har identifierat myokardfibrer, typiska av myokardvävnad, med förändringar som ofta uppträder vid agoni.”

-          Histopatologiska studier vid olika laboratorium visar att fragmentet taget från Hostians ”blodklump” är riktigt kött och består av tvärstrimmig muskelvävnad från myokardiet, hjärtats muskel.

-          Köttet är mänskligt kött.

-          Vävnaden innehåller mänskligt DNA.

-          Myokardvävnaden visar på förändringar som normalt sett sker vid agoni.


Det är Han som visar oss att han älskar oss

Intressant nog så är de ovannämnda situationerna i vilka de eukaristiska miraklen sker väldigt lika på många sätt: Antingen så tvivlar celebranten på Jesu närvaro i det konsekrerade Brödet och Vinet, eller så tappas en Hostia på marken, och oftast sker det i ett land med stark katolsk tro. Resultaten är även dem för det mesta detsamma: Vävnaden funnen på Hostiorna består av hjärtmuskel, så kallad myokard, den innehåller mänskligt DNA och vita blodceller – som vanligtvis försvinner efter människans död eller några minuter efter att ha tagits ur en levande organism –, köttet ”lever” och tyder på att personen befinner sig i agoni, och blodet tillhör blodgruppen AB.

En stor del av världens fascination för eukaristiska mirakel ligger i rösten som vetenskapen har gett dem och i faktumet att vetenskapen inte motsäger tron, utan snarare stödjer den. Även om katolska kyrkan inte baserar sin tro på dessa mirakel utan på Guds ord, så kan man se att tron på Jesu närvaro i eukaristin blomstrar när hostian förvandlas till mänsklig vävnad och vinet till mänskligt blod.

En sak är säker: Vetenskapen kan beskriva Hostians tillstånd och struktur, men den kan inte förklara vad som hänt. Som kardiologen Franco Serafini sade: ”Tron förödmjukas inte av vetenskapen. […] Miraklerna kan nu tala till oss på ett vetenskapligt och teknologiskt språk, som vår tids människor kan förstå.” Den mexikanska biskopen Alejo Zavala Castro sade att, det helt enkelt ”är vad Gud ville”, att detta är ”Han som visar oss han älskar oss”.

Den 13 maj 2013 kallade påven Franciskus Carlo Acutis för Guds tjänare, vilket är det första steget i helgonförklaringsprocessen. Den 5 juli 2018 fick Acutis titeln ärevördig.

Photogallery

Eukaristiska mirakel
12 november 2018, 10:49