Med ett apostoliskt brev i form av ett Motu Proprio ingriper påven Franciskus i de lagar som reglerar rättsväsendet, ekonomisk behandling och social trygghet. Ordinarie domare upphör med sitt ämbete vid 75 års ålder, domare som är kardinaler vid 80 års ålder Med ett apostoliskt brev i form av ett Motu Proprio ingriper påven Franciskus i de lagar som reglerar rättsväsendet, ekonomisk behandling och social trygghet. Ordinarie domare upphör med sitt ämbete vid 75 års ålder, domare som är kardinaler vid 80 års ålder 

Vatikanen. Påven ändrar några regler gällande rättsväsendet

Med ett apostoliskt brev i form av ett Motu Proprio ingriper påven Franciskus i de lagar som reglerar rättsväsendet, ekonomisk behandling och social trygghet. Ordinarie domare upphör med sitt ämbete vid 75 års ålder, domare som är kardinaler vid 80 års ålder

Vatican News

År av erfarenhet "har gjort behovet kännbart" av en rad förändringar i Vatikanens rättssystem och "i den professionella värdigheten och ekonomiska behandlingen hos de ordinarie domarna i tribunalen och kontoret för främjandet av rättvisa". Påven förklarar kortfattat i början av sitt apostoliska brev i form av ett motu proprio som offentliggjordes fredagen den 19 april 2024, beslutet att göra ändringar i några frågor som rör arbetet i Vatikanens domstol.

Åldersgränser för domare 

De nya reglerna fastställs i 6 artiklar och inleds med att ordinarie domare ska lämna sin tjänst vid 75 års ålder, medan åldersgränsen för domare som är kardinaler sätts till 80 år. Påven kan dock fatta beslut om att låta en domare stanna kvar i ämbetet längre än dessa gränser.

Principen om domarens opartiskhet

I enlighet med "principen om domarens opartiskhet och för att säkerställa en rimlig längd på rättegången" - lyder motu propriet - kan påven, för det rättsliga år då den sittande ordföranden upphör att inneha sitt ämbete, utse en vice ordförande som tar över ämbetet när den sittande ordföranden avgår. Det anger också att påven "när som helst kan entlediga, även tillfälligt, domare som på grund av konstaterad oförmåga inte kan fullgöra sin tjänst".

Lön, pension och ansvar

I efterföljande artiklar specificeras villkoren för lön, avgångsvederlag och pension. Uppmärksamhet ägnas också åt den del av domarnas arbete som rör civilrättsligt ansvar. Den som har lidit orättmätig skada, till följd av ett beteende, en handling eller en åtgärd som vidtagits under utövandet av rättsliga funktioner," står det, "kan endast vidta åtgärder i fall av uppenbart lagbrott som begåtts med uppsåt och endast mot staten för att erhålla ersättning för ekonomisk och ideell skada. Ersättning kan följaktligen inte begäras av en enskild domare, som under alla omständigheter är skyldig att ersätta staten även för kostnaderna för förfarandet, ombud och försvar".

 

20 april 2024, 11:13