dlfmAEM.jpg

Turíčne video Svätého Otca pre charizmatikov: Aby svet vyšiel z pandémie lepší

Do turíčnej vigílie organizovanej on-line celosvetovou katolíckou charizmatickou službou Charis v sobotu 30. mája sa zapojil aj Svätý Otec František. Vo videoposolstve povzbudil všetkých účastníkov k evanjeliovému svedectvu cez dary Ducha Svätého, aby svet mohol vyjsť zo súčasnej skúšky pandémie ako lepší, a nie horší než predtým. Prinášame pápežov príhovor v plnom znení.

Videoposolstvo pápeža Františka pre Charis - Medzinárodnú službu katolíckej charizmatickej obnovy (Catholic Charismatic Renewal International Service) pri príležitosti celosvetovej vigílie Turíc v sobotu 30. mája 2020

Keď nadišiel sviatok Turíc, boli všetci veriaci vedno na tom istom mieste. Takto sa začína druhá kapitola knihy Skutkov apoštolov, ktorú sme práve počuli. Aj dnes sme vďaka technickým pokrokom vedno, veriaci rozličných svetadielov, zhromaždení pri turíčnej vigílii.

Rozprávanie pokračuje: „Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“ (Sk 2,2-4).

Duch spočinul na každom z učeníkov, na každom z nás. Duch prisľúbený Ježišom prichádza obnoviť, obrátiť, uzdraviť každého z nás. Prichádza uzdraviť obavy – koľko strachov máme –, neistoty; prichádza uzdraviť naše zranenia, aj tie zranenia, ktoré robíme jeden druhému; a prichádza nás premeniť v učeníkov, v učeníkov-misionárov, svedkov, plných odvahy, apoštolskej priamosti (parézie), potrebných na hlásanie Ježišovho evanjelia,  ako to čítame v ďalších veršoch, že sa tak udialo s učeníkmi.

Dnes viac ako inokedy potrebujeme, aby nám Otec poslal Ducha Svätého. V prvej kapitole Skutkov apoštolov Ježiš hovorí svojim učeníkom, «aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“» (Sk 1,4). A v 8. verši  pridáva: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“

Svedectvo o Ježišovi. K tomuto svedectvu nás vedie Duch Svätý. Dnes svet trpí, je zranený; žijeme vo veľmi zranenom svete, ktorý trpí, zvlášť v tých najchudobnejších, ktorí sú vyradení - teraz, keď všetky naše ľudské istoty pominuli, svet potrebuje, aby sme mu dali Ježiša. Potrebuje naše svedectvo evanjelia, Ježišovho evanjelia. Toto svedectvo môžeme vydať iba mocou Ducha Svätého.

Potrebujeme, aby nám Duch dal nové oči, otvoril našu myseľ a naše srdce, aby sme sa postavili k prítomnej chvíli i k budúcnosti s nadobudnutým poučením: tvoríme jedno ľudstvo. Nikto sa nezachráni sám. Nikto. Sv. Pavol hovorí v Liste Galaťanom: „Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi“, sme jedno, sme jedno telo (porov. Gal 3,28), držané  pohromade mocou Ducha Svätého. Týmto krstom Ducha Svätého, ktorý Ježiš ohlasuje. Vieme to, sme si toho vedomí, ale táto pandémia, ktorú prežívame, nám to dala zakúsiť oveľa dramatickejším spôsobom.

Máme pred sebou povinnosť vytvoriť novú skutočnosť. Pán to urobí; my môžeme spolupracovať: „Hľa, všetko robím nové.“ (Zjv 21,5).

Keď sa dostaneme z tejto pandémie, nemôžeme ďalej pokračovať v tom, čo sme konali a ako sme to konali. Nie, všetko bude iné. Všetko toto utrpenie by nám neposlúžilo na nič, ak by sme všetci spolu nevybudovali spoločnosť spravodlivejšiu, rovnejšiu, kresťanskejšiu – nie podľa mena, ale podľa skutkov, ako skutočnosť, ktorá nás privedie ku kresťanskému správaniu. Ak nebudeme pracovať na skoncovaní s pandémiou chudoby vo svete, s pandémiou chudoby v krajine každého z nás, v meste, kde žije každý z nás, potom by bol tento čas zbytočný.

Z veľkých skúšok ľudstva, a medzi nimi je aj pandémia, sa dostávame von buď lepší, alebo horší. Nevyjdeme z nich rovnakí.

Ja sa vás pýtam: Akí sa z nich chcete dostať vy? Lepší, alebo horší? A kvôli tomu sa dnes otvárame Duchu Svätému, aby to bol on, kto zmení naše srdce a pomôže nám, aby sme z toho vyšli lepší.

Ak nebudeme žiť tak, aby sme obstáli pri súde podľa toho, čo hovorí Ježiš: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som vo väzení a prišli ste ku mne, bol som pocestný a pritúlili ste ma“ (porov. Mt 25,35-36), nevyjdeme lepší.

A toto je úlohou všetkých, všetkých nás. A aj vás z Charisu, ktorým ste všetci charizmatici zjednotení.

Tretí dokument z Malines, napísaný v sedemdesiatych rokoch kardinálom Suenensom a biskupom Helderom Camarom, s názvom Charizmatická obnova a služba človeku, naznačuje túto cestu ako prúd milosti. Buďte verní tomuto volaniu Ducha Svätého!

Vracajú sa mi teraz na myseľ prorocké slová Jána XXIII., ktorými ohlásil Druhý vatikánsky koncil, a ktoré si Charizmatická obnova zvláštnym spôsobom uchováva ako poklad: „A ráč, milovaný Duch Boží, vyhovejúc očakávaniam všetkých, prijať túto prosbu, ktorá každý deň prichádza k tebe z každej časti zeme: ´Obnov v tejto našej dobe svoje divy, takmer ako na nové Turíce, a udeľ Svätej Cirkvi, aby svorne a vytrvalo zotrvávajúca s Máriou, Ježišovou Matkou, a vedená sv. Petrom, rozširovala kráľovstvo božského Spasiteľa, kráľovstvo pravdy a spravodlivosti, kráľovstvo lásky a pokoja´.“

Želám vám všetkým pri tejto vigílii útechu Ducha Svätého. A silu Ducha Svätého, aby sme sa dostali von z tejto chvíle bolesti, smútku a skúšky, akou je pandémia; aby sme z nej vyšli lepší. 

Nech vás Pán žehná a Panna Mária opatruje.

Videoposolstvo pápeža Františka pre Charis

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 júna 2020, 13:27