Vatican News
Bratislava, capitale della Slovacchia Bratislava, capitale della Slovacchia 

Cirkev na Slovensku ocenila rozhodnutie parlamentu proti Istanbulskému dohovoru

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský privítal rozhodnutie Národnej rady SR, ktorá v piatok 29. marca požiadala vládu, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Istanbulského dohovoru.

Uznesenie odsúhlasilo 101 zo 133 prítomných poslancov NRSR. Vláda SR má oznámiť Rade Európy, že Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru.

Tlačová kancelária KBS publikovala stanovisko Mons. Stanislava Zvolenského v tomto znení:

„Rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky odmietnuť ratifikáciu tzv. Istanbulského dohovoru pokladám za správne a vítam ho. Ideologické zaťaženie tohto dokumentu v sebe ukrýva viacero vážnych rizík, na ktoré upozornili aj najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku. Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o rozhodnutie odmietnuť ratifikáciu zaslúžili.

Násilie páchané na ženách v akejkoľvek podobe je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať, a musíme vyvinúť všetko úsilie na jeho zastavenie. Avšak téma ochrany žien je tak vážna, že pokusy podsúvať gender ideológiu v jej rámci sú neprijateľné. Som rád, že naša krajina sa k ratifikácii dohovoru nepridá.

Mám nádej, že slovenské zákonodarstvo pri legitímnom úsilí chrániť ženy pred násilím nepodľahne medzinárodným tlakom a neopustí nemennú pravdu o identite muža a ženy.“


V zdôvodnení návrhu uznesenia nepokračovať v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. „Istanbulský dohovor“) Slovenskou republikou predkladajúca skupina poslancov NR SR na čele s Jaroslavom Paškom uviedla:

„K dohovoru Rady Európy pristúpila v roku 2011 vláda SR. Existujú však pochybnosti pri výklade viacerých ustanovení tohto dohovoru, že je v rozpore s Ústavou SR.  Predkladaný dohovor totiž nerieši iba zámer predchádzania násiliu na ženách a domácemu násiliu, ale prináša rozpor s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Jedným z hlavných nedostatkov textu je definícia pojmu gender v preklade rod.“

-jb-

30 marca 2019, 09:59