Vatican News
Incontro con il Papa Francesco del Mons. Milan Lach SJ, vescovo di Eparchia Parma dei Ruteni, USA Incontro con il Papa Francesco del Mons. Milan Lach SJ, vescovo di Eparchia Parma dei Ruteni, USA 

Samuel Jackanič SJ: Výročia zámorských gréckokatolíkov

Koniec februára priniesol pre gréckokatolíkov na Slovensku dôležité výročie späté s dejinami gréckokatolíkov našej tradície v USA. Toto výročie azda mnohí z nás vnímajú iba periférne alebo ho nevnímajú vôbec. Je však pravdou, že dejiny gréckokatolíkov z nášho územia v zámorí harmonickým spôsobom zapadajú do mozaiky dejín našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v jej širšej a medzinárodnej perspektíve, ba čo viac, sú jej neodmysliteľnou súčasťou.
Výročia zámorských gréckokatolíkov (8 min.)

Práve 21. februára 1969, a teda pred 50 rokmi, pápež Pavol VI. dekrétom Quandoquidem Christus povýšil Byzantskú cirkev ruténskej tradície v USA na úroveň metropolitnej cirkvi sui iuris so sídlom v Pittsburghu a vyčlenením z biskupstva Pittsburgh zriadil eparchiu Parma, ktorá mala zabezpečiť pastoračnú starostlivosť o gréckokatolíckych veriacich centrálnej a západnej časti USA. Okrem faktu, že spomínaná metropolitná cirkev slúži do veľkej miery americkým veriacim, ktorí sú potomkami Slovákov, Rusínov a Maďarov, nás osobitným spôsobom práve s Parmskou eparchiou spája nepochybne aj prítomnosť vladyku Milana Lacha SJ, ako aj viacerých slovenských gréckokatolíckych kňazov pôsobiacich práve v tejto eparchii.

Sídlo eparchie v meste Parma sa nachádza na okraji väčšieho a známejšieho veľkomesta Cleveland, tradičnej bašty slovenskej a stredoeurópskej emigrácie v USA. Prví gréckokatolíci z nášho územia prišli do mesta Cleveland okolo roku 1880, väčšina z nich sa však usádzala až do roku 1886 len v uhoľnej oblasti miest Pittsburgh, Willkes-Barre a Scranton v Pennsylvánii. Následne boli potom vo väčšej miere osídľované i ďalšie mestá banského a oceliarenského priemyslu. Takto vznikli aj prvé farnosti na území dnešnej eparchie Parma - Minneapolis v Minnesote (1887), Whiting, Indiana a neskôr i Chicago, Detroit a ďalšie. Tieto farnosti zakladali Slováci spoločne s Rusínmi a niekedy i Maďarmi.

V tomto období bolo vcelku bežné, že v jednej štvrti naši krajania postavili rímskokatolícky kostol a hneď neďaleko neho neskôr i gréckokatolícky alebo pravoslávny chrám. Okrem farností pre Slovákov a podkarpatských Rusínov existovali v Parmskej eparchii i maďarské či donedávna i chorvátske farnosti. Na začiatku boli americké farnosti závislé na kňazoch predovšetkým z Prešovskej a Mukačevskej eparchie. Prvým farárom gréckokatolíckej farnosti v Minneapolis sa stal kanonik prešovského biskupstva a bývalý profesor prešovského seminára o. Alexej Tóth.

Práve s o. Alexejom je spätá i smutná časť začiatkov jestvovania komunity našich rodákov za morom. Po mnohých nezhodách s miestnou latinskou hierarchiou, zapríčinených neprijímaním tradícií gréckokatolíkov, sa o. Alexej s časťou veriacich pridal k pravoslávnym, čo spôsobilo mnoho konfliktov a nepokoja. Odhaduje sa, že koncom 19. a začiatkom 20. storočia prešlo kvôli sporom s latinskou hierarchiou v USA na pravoslávie až okolo 100 000 našich gréckokatolíckych veriacich.

V roku 1924 zriadil Rím apoštolský exarchát pre podkarpatských Ruténov v USA, na ktorého čelo ustanovil prvého biskupa – exarchu, a to v osobe bývalého špirituála užhorodského seminára o. Vasiľa Takáča. Jeho vysviacka sa konala v Ríme, a aj napriek pôvodnému zámeru, aby mal sídlo v New Yorku, sa stal jeho sídlom po príchode do USA práve Pittsburgh. Vzhľadom na početné komunity gréckokatolíkov a obzvlášť Slovákov v Clevelande a v jeho okolí sa v šesťdesiatych rokoch vážne uvažovalo o vzniku slovenského gréckokatolíckeho biskupstva v Clevelande. Medzi najvážnejších kandidátov na miesto biskupa patril vladyka Michal Rusnák, CSsR z Kanady.

Zámerom Vatikánu však nebolo ďalej deliť veriacich Užhorodskej únie podľa národností, a azda práve preto bolo za sídlo mnohonárodnostného ruténskeho biskupstva Parma vybrané práve predmestie Clevelandu, ktoré sa tak malo stať matkou všetkým veriacim hlásiacim sa k tradícii Užhorodskej únie bez ohľadu na ich národnosť. Parmská eparchia mala pri svojom zriadení 21. februára 1969 približne 25 000 veriacich a 46 farností. Za jej prvého sídelného biskupa bol menovaný o. Emil Mihalik (Mihálik), ktorý prijal svoje biskupské svätenie v novoustanovenej Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Parme 12. júna 1969. Hlavným svätiteľom bol prvý metropolita Pittsburghu, Stephen J. Kocisko, a spolusvätiteľmi vladyka Michael Dudick z eparchie Passaic a apoštolský vizitátor slovenských gréckokatolíkov v Kanade, vladyka Michal Rusnák, CSsR.

V čase svojho vzniku mala Parmská eparchia v pastoračnej starostlivosti veriacich na celom západe USA. Práve za pôsobenia biskupa Mihalika však boli na americkom Západe založené mnohé nové farnosti, čo v roku 1981 viedlo ku vzniku štvrtej a poslednej gréckokatolíckej ruténskej eparchie v USA Van Nuys, ktorá bola v roku 2009 premenovaná na Holy Protection of Mary of Phoenix.

Okrem niektorých východných oblastí štátu Ohio patria do Parmskej eparchie gréckokatolíci žijúci na územiach štátov Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Južná Dakota, Severná Dakota a Wisconsin. V súčasnosti má eparchia viac ako 9000 veriacich, ktorým slúži 21 kňazov v 29 farnostiach a filiálnych spoločenstvách. V pastorácii je i 16 stálych diakonov eparchie. V eparchii pôsobí i šesť rehoľných sestier ženského gréckokatolíckeho Monastiera Krista Ženícha, ktoré žijú svoj zasvätený život podľa vlastného typikona schváleného eparchiálnym biskupom, ktorému aj priamo podliehajú. Monastier sa nachádza v tichom prostredí vidieka štátu Ohio a v jeho areáli sa nachádza pútnické miesto Bohorodičky z Máriapócsu. V Pittsburgskom metropolitnom seminári sa momentálne pripravujú na kňazstvo 3 seminaristi Parmskej eparchie.

Spoločenstvo veriacich eparchie pre lepšiu komunikáciu  okrem sociálnych sietí a internetu vydáva aj vlastný eparchiálny časopis Horizons (Horizonty). Eparchia má v Clevelande aj jednu z mála gréckokatolíckych cirkevných základných škôl v USA. Vzhľadom na to, že väčšina súčasných veriacich eparchie sa narodila v USA a kultúrne i mentálne sa považuje za Američanov, sa drvivá väčšina bohoslužieb i sviatostí slávi v angličtine. Veriaci však zároveň nezabúdajú na svoje korene a v rámci rozličných farských aktivít sa snažia záujemcom ponúkať kultúrne i kulinárne bohatstvo svojich predkov v podobe prípravy tradičných slovanských sviatočných jedál.

Vladyka Milan Lach SJ je v dejinách Parmskej eparchie jej prvým biskupom, ktorý sa narodil v Európe. V jeho pastoračnej službe mu pomáha aj viacero gréckokatolíckych kňazov zo Slovenska. Tento fakt nás napĺňa oprávnenou radosťou a akiste je i určitým prejavom vďaky za dlhoročnú pomoc našich bratov a sestier zo zámoria, ktorú našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nezištne poskytovali najmä v ťažkých časoch komunizmu a v začiatkoch jej obnovenej činnosti po roku 1989. Je potrebné dodať, že podľa slov samotného vladyku Milana mu však aj napriek tomu ešte stále chýba aspoň 9 kňazov, ktorých by momentálne potreboval v pastorácii.

Modlime sa, aby dobrý Boh požehnával misiu Parmskej eparchie a aby v pre Cirkev v USA neľahkých časoch svietila ostatným jasným príkladom a neúnavným ohlasovaním radostnej zvesti o Ježišovi Kristovi na mnohé a blahé roky!

Autor príspevku Samuel Jackanič SJ je poslucháčom teológie na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme

24 marca 2019, 19:48