Vatican News
Pápež pozval do Bari k hrobu sv. Mikuláša predstaviteľov kresťanov Blízkeho východu Pápež pozval do Bari k hrobu sv. Mikuláša predstaviteľov kresťanov Blízkeho východu 

Ekumenické stretnutie v Bari bude reflektovať nad štyrmi princípmi

O vážnych dôvodoch, ktoré privádzajú pápeža a dve desiatky delegácií cirkví a kresťanských spoločenstiev v najbližšiu sobotu 7. júla do Bari na ekumenickú modlitbu za mier na Blízkom východe hovorili dnes s novinármi vo vatikánskom Tlačovom stredisku predstavitelia dikastérií pre východné katolícke cirkvi a pre ekumenizmus.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Deň modlitby a reflexie v Bari s mottom „Nech na teba zostúpi pokoj! Kresťania spoločne pre Blízky východ“ zapadá do systematického mierového a ekumenického úsilia pápeža Františka, vysvetlil prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kard. Leonardo Sandri.

„Myšlienka zvolať takéto stretnutie ako teraz v Bari vyšla z viacerých úst a má dlhšiu históriu,“ uviedol kard. Sandri a pripomenul viaceré predchádzajúce osobné kontakty pápeža s patriarchami a predstaviteľmi cirkví kresťanského Východu.

Dlhodobá pozornosť voči Blízkemu východu

Pozornosť Blízkemu východu venuje pápež František veľmi intenzívne už od začiatku svojho pontifikátu, pričom nadviazal na svojich predchodcov. Robí tak na troch poliach: pravidelným kontaktom s východnými katolíckymi cirkvami, budovaním ekumenických vzťahov s pravoslávím a s nezjednotenými východnými cirkvami, ako aj prehlbovaním medzináboženského dialógu s islamom.

Predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kard. Kurt Koch zdôraznil ekumenický význam stretnutia predstaviteľov kresťanov blízkovýchodného regiónu:

„Blízky východ je zem pôvodu kresťanstva. Preto zaujíma jedinečné miesto v hnutí za jednotu kresťanov. Ekumenické hnutie je odjakživa presvedčené, že prehĺbením svojich spoločných koreňov kresťania môžu nájsť cesty k jednote.“

Kard. Koch sformuloval štyri základné presvedčenia a princípy, ktoré budú východiskami spoločnej reflexie a diskusie účastníkov stretnutia v Bari, najmä jeho druhej časti, ktorá bude prebiehať v priestoroch Baziliky sv. Mikuláša za zatvorenými dverami.

Štyri východiskové princípy pre reflexiu

1. „Kresťania zostanú v regióne len ak bude znovunastolený mier.“ V tomto duchu sa niesla už modlitba a pôst za pokoj v Sýrii, ktorú zvolal pápež František do Vatikánu 7. septembra 2013, pripomenul kard. Koch.

2. „Nie je možná predstava Blízkeho východu bez kresťanov. Nie je to len z dôvodov náboženských, ale aj z dôvodov politických a sociálnych, pretože kresťania sú základným prvkom rovnováhy v regióne.“

3. „Tretím princípom je nevyhnutnosť chrániť práva každej osoby a každej menšiny.“ Švajčiarsky prelát v tejto súvislosti citoval kard. Pietra Parolina, ktorý je na čele vatikánskej diplomacie: „Kresťania nechcú byť akousi „chránenou menšinou“, ktorá je blahosklonne tolerovaná. Chcú byť občanmi, ktorých práva sú bránené a garantované spolu so všetkými ostatnými občanmi“ (Konferencia Return to the roots o rekonštrukcii Ninive, Rím 27. sept. 2017).

4. „Štvrtým zásadným presvedčením je urgentná nutnosť pokračovať v medzináboženskom dialógu“. Tento dialóg je „tým dôležitejší, čím náročnejšia je situácia“, citoval kard. Koch slová pápeža Františka z jeho Listu kresťanom Blízkeho východu (z 21. dec. 2014).

Program z dvoch hlavných častí

Konkrétnejšie o priebehu stretnutia v Bari

hovoril kardinál Leonardo Sandri. Prvou časťou bude modlitba v priestore nábrežia, ku ktorej sa budú môcť pripojiť aj miestni veriaci a bude prenášaná médiami. Druhá časť, spočívajúca v reflexii a vzájomnom počúvaní, bude za zatvorenými dverami. Úvodné slovo bude mať pri nej Mons. Pierbattista Pizzaballa, apoštolský administrátor Latinského patriarchátu v Jeruzaleme, a po ňom už budú voľné príspevky účastníkov.

Očakáva sa, že Svätý Otec prehovorí v dvoch momentoch v rámci verejných častí programu: na úvod ekumenickej modlitby a pri závere stretnutia, keď sa znovu otvoria dvere Baziliky sv. Mikuláša a predstavitelia kresťanských cirkví pred katedrálou symbolicky vypustia biele holubice, ktoré prijmú z rúk detí.

Stretnutie bude mať aj bohatú hudobnú stránku. Niektoré spevy budú v aramejčine, evanjelium zaspieva v arabčine diakon pôvodom zo Sýrie. Pri modlitbe zaznie okrem taliančiny francúzština, angličtina, arabčina, gréčtina, sýrčina západná i východná a arménčina.

Očakáva sa účasť 19 delegácií

Účasť na stretnutí v Bari potvrdilo spolu 19 delegácií. Zastúpenie bude mať päť pravoslávnych cirkví: príde konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej I., grécko-pravoslávny patriarcha Alexandrie a celej Afriky Teodoros II., v mene Ruskej pravoslávnej cirkvi metropolita Hilarion, zástupcovia pravoslávnych cirkví z Jeruzalema a Cypru, ďalej štyri východné ortodoxné cirkvi (koptská, sýrska, a dve arménske), Asýrska cirkev, šesť východných katolíckych cirkví z Blízkeho východu (koptská, sýrska, maronitská, grécko-melchitská, chaldejská, arménska) a zastúpený bude aj Jeruzalemský latinský patriarchát. Príde aj biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Jordánsku a Svätej zemi a tiež reprezentant ekumenickej Rady cirkví Blízkeho východu. 

03 júla 2018, 18:20