ദാരിദ്യത്തിന്റെ പിടിയിലമർന്ന ബാല്യങ്ങൾ ദാരിദ്യത്തിന്റെ പിടിയിലമർന്ന ബാല്യങ്ങൾ  

പാപ്പാ: ദാരിദ്യത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ഏകീകൃതമായ സമീപനം അത്യന്താപേക്ഷിതം

പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം.

സി.റൂബിനി സി.റ്റി.സി, വത്തിക്കാ൯ ന്യൂസ്

"പാരിസ്ഥിതികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രതിസന്ധി ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. അതിനാൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനും, പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരുടെ അന്തസ്സ് പുന:സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അതേസമയം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഏകീകൃതമായ സമീപനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു."

ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ഒക്ടോബർ പതിനേഴാം തീയതി ആചരിക്കപ്പെട്ടു.  തദവസരത്തിലാണ് ഇറ്റാലിയൻ, പോളിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്, പോർച്ചുഗീസ്' ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച്, ലാറ്റിൻ, അറബി എന്നീ ഭാഷകളിൽ #EndPoverty എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടു കൂടി പാപ്പാ തന്റെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചത്.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ 1992 ഡിസംബർ 22നാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായുള്ള  അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാചരണം സ്ഥാപിതമായത്. 2021 ൽ ആചരിച്ച ലോക ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം മുന്നോട്ടു ഒരുമയോടെ പണിതുയർത്തുക, സ്ഥായിയായ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, എന്നാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തെയും ആദരിക്കുക" എന്നതായിരുന്നു.

വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്‌ത്‌ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക:

18 October 2021, 14:11