Vatican News
family farming and green earth family farming and green earth  (ANSA)

കുടുംബങ്ങളിലെ കൃഷി പാരസ്പരികത വളര്‍ത്തുന്ന പദ്ധതി

“കുടുബങ്ങളിലെ കൃഷി” (family farming ഗാര്‍ഹിക കൃഷി) എന്ന ഫാവോയുടെ ദശവത്സര പദ്ധതിയെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് അയച്ച സന്ദേശം :

- ഫാദര്‍ വില്യം നെല്ലിക്കല്‍ 

മെയ് 29-Ɔο തിയതി ബുധനാഴ്ച ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഭക്ഷ്യസ്ഥാപനമായ റോമിലെ ഫാവോ (FAO – UN Food and Agricultural Organization) കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്, ഡയറക്ടര്‍ ഹൊസ്സെ ഗ്രാസ്സിയാനോ ഡിസില്‍വയ്ക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തിലാണ് കുടുംബങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതും, ലോകത്തെ ദാരിദ്ര്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ലക്ഷ്യംവച്ചുകൊണ്ടുള്ളതുമായ നവമായ പദ്ധതിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് സന്ദേശം അയച്ചത്.

പ്രകൃതിയെയും മാനവികതയെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കണ്ണി
2030-ല്‍ അവസാനിക്കുന്ന യുഎന്നിന്‍റെ സുസ്ഥിതി വികസനപദ്ധതിയുടെ (Sustainable Development Goals) രണ്ടാം ഘട്ടം ലക്ഷ്യംവച്ചു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ഈ കാര്‍ഷികപദ്ധതി. ഒരുമിച്ചു ജീവിച്ചും, ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയോടു ഇണങ്ങിച്ചേര്‍ന്നും മുന്നോട്ടുപോകുന്ന പരസ്പര ബന്ധങ്ങളുടെ ശ്രൃംഖലയായ കുടുംബങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സുസ്ഥിതിരമായ കാര്‍ഷികപദ്ധതി, അതില്‍ വ്യാപൃതരാകുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമല്ല, സകല മാനവകുലത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കുതന്നെയും നേട്ടമാകും. അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങള്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയെയും, സൃഷ്ടിയെയും കുട്ടിയിണക്കുന്ന കണ്ണിയായി മാറുമെന്ന് പാപ്പാ ആമുഖമായി പ്രസ്താവിച്ചു.

പാരസ്പരികത വളര്‍ത്തുന്ന കുടുംബം
കുടുംബം പാരസ്പരികതയുടെ മൂല്യത്തിന്‍റെ സ്രോതസ്സാണ്. പരസ്പര സഹായമാണ് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെയും സാമൂഹ്യക്രമത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനാല്‍ പൊതുനന്മയെന്ന ലക്ഷ്യം തള്ളിമാറ്റാതെയും, ആവശ്യത്തിലായിരുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്കിക്കൊണ്ടും, കുടുംബങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നവമായ യുഎന്‍ കാര്‍ഷികപദ്ധതി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനായാല്‍ സമൂഹത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന തട്ടായ കുടുംബത്തില്‍നിന്നും, സമൂഹത്തിന്‍റെ പ്രാദേശീക തലത്തില്‍നിന്നും, രാജ്യാന്തരതലത്തേയ്ക്ക് പാരസ്പരികതയെ ഉയര്‍ത്താനാകും.

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം
“താഴെക്കിടയില്‍നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന പാരസ്പരികത”യുടെ (Subsidiarity from below) ഈ ഗാര്‍ഹിക കാര്‍ഷിക പദ്ധതിക്കു സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കാനും കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനും കരുത്തുണ്ടെന്നും പാപ്പാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളില്‍ ധാരാളമായി കാര്‍ഷികമേഖലയില്‍ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും, ആ രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്‍ഷികോല്പാദനത്തെ സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകള്‍ അങ്ങനെ ഭക്ഷ്യോല്പാദനത്തിന്‍റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ വിത മുതല്‍, കൊയ്ത്ത്, വീട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ പരിപാലനം തുടങ്ങി തൊഴിലിന്‍റെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ സമൂഹത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാന്‍ കരുത്തുള്ളവരായിത്തീരും.

യുവജനങ്ങളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പദ്ധതി
ഗാര്‍ഹിക കാര്‍ഷിക പദ്ധതിയെ ഒരു തൊഴില്‍ വികസന സാദ്ധ്യതയായി മാത്രം കാണരുത്. മറിച്ച് യഥാര്‍ത്ഥമായ ഈ ഗാര്‍ഹിക കാര്‍ഷികപദ്ധതി വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും വികസനത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമായിത്തീരും. യുവജനങ്ങളെ ഈ കാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍, അവരുടെ തൊഴില്‍ രാഹിത്യം പരിഹരിക്കുന്നതിലും ഉപരി അവര്‍ക്ക് സമൂഹത്തിന്‍റെ വികസനമേഖലയില്‍ നവമായ ഊര്‍ജ്ജം പകരാനും, ദേശീയ താല്പര്യങ്ങളിലും മുന്നേറ്റത്തിലും തന്ത്രപരവും നവവുമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി സഹായകമാകും.

ഗാര്‍ഹിക കൃഷി വളര്‍ത്തിയെടുക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി
സുസ്ഥിതിയുളള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാവണം കൃഷിയെന്നും പാപ്പാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനായി കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളും സംവിധാനങ്ങളും സാങ്കേതികതയും സര്‍ക്കാരുകള്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്തണം. അതുപോലെ നല്ല സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളിലൂടെ ഉല്പാദനക്ഷേമം വരുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍, വളസാമഗ്രികള്‍, നല്ല പരിസ്ഥിതി എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കാനും സര്‍ക്കാരുകള്‍ സഹായിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഇത് സാമൂഹികമായ ഒരു വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടും, നവമായ ചിന്താരീതിയും, നയവും, വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയും, ജീവിതരീതിയും ആത്മീയതയുമായി സമൂഹത്തില്‍ വളരട്ടെ! ഒപ്പം അത് തീര്‍ച്ചയായും ഇന്നിന്‍റെ അമിതമായ സാങ്കേതിക ജീവിതമാതൃകയുടെ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുകയും, മനുഷ്യരെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു കൂടുതല്‍ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ! (അങ്ങേയ്ക്കു സ്തുതി, 111).

ദാരിദ്ര്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തെ തുണയ്ക്കുന്ന പദ്ധതി
പാവങ്ങള്‍ ലോകത്ത് അധികമായിരിക്കെ, വിശപ്പടക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമെന്ന രീതിയിലും ഈ ഗാര്‍ഹിക കാര്‍ഷികപദ്ധതി വര്‍ദ്ധിച്ച സാമൂഹിക അവബോധം വളര്‍ത്തുന്നതിനും, ചുറ്റുമുള്ള പാവങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള മനഃസ്ഥിതി കുടുംബങ്ങളില്‍ വളര്‍ത്തും. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ 2030 സുസ്ഥിതി വികസനപദ്ധതിയുടെ ഈ രണ്ടാം ഘട്ട ശ്രമം, പരിശ്രമത്തിലൂടെ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനമേഖലയിലും, തലമുറകള്‍ തമ്മിലുള്ള ഐക്യദാര്‍ഢ്യത്തിന്‍റെ മേഖലയിലും സന്നദ്ധതയും നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യവുമുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ സമഗ്രത കൈവരിക്കാന്‍ ഈ ഗാര്‍ഹിക കാര്‍ഷിക പദ്ധതി സഹായകമാവട്ടെയെന്ന ആശംസയോടെയാണ് പാപ്പാ സന്ദേശം ഉപസംഹരിച്ചത്.
 

30 May 2019, 09:15