Amazones Bīskapu sinodes atklāšanas Svētā Mise Amazones Bīskapu sinodes atklāšanas Svētā Mise 

Amazone gaida Evaņģēlija vēsti un Baznīcas mīlestību

«Lai apustulis Pāvils, vislielākais misionārs Baznīcas vēsturē, palīdz mums veidot sinodi, tas ir, iet kopā. Tas, ko viņš rakstīja Timotejam, ir domāts arī mums, ganiem, kas kalpo Dieva tautai,» – svinot Amazones reģionam veltītās Bīskapu sinodes atklāšanas Svēto Misi, teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

«Šodien daudzi brāļi un māsas Amazonē nes smagus dzīves krustus. Viņi gaida Evaņģēlija vēsti, tās atbrīvojošo spēku un mierinājumu, gaida Baznīcas maigo mīlestību. Tāpēc viņu dēļ un kopā ar viņiem iesim kopā», uzsvēra Francisks. Viņš aicināja ticīgos lūgties, lai Bīskapu sinode palīdz atjaunot Baznīcas Amazonē evaņģēlizācijas ceļus un stiprināt tās misijas garu.

Uzrunā Svētais tēvs mudināja sinodes dalībniekus likt savas dzīves un darbības centrā Dieva dāvanu. «Ja centrā noliksim paši sevi, tad mēs vairs nebūsim gani, bet ierēdņi, un sāksim kalpot tikai sev, izmantojot Baznīcu», skaidroja pāvests. Viņš aicināja pieņemt, sargāt un stiprināt saņemto dāvanu, kas ir mīlestība pret Dievu un pret tuvāko. Nedrīkst pieļaut, ka mūsu nolaidības dēļ sabiedrībā sāk apdzist mīlestības uguns. Šo dāvanu mēs nedrīkstam aprakt zem baiļu, vienaldzības un rūpju par status quo saglabāšanas pelniem. Misionārā dedzība ir ekleziālās kopienas brieduma zīme, uzsvēra pāvests. Jēzus nenāca, lai nestu mums tikko jaušama vēja pūsmu, bet uguni, un uguns, kas dzīvina mīlestību, ir Svētais Gars, dāvanu dāvātājs.

Turpinot sprediķi, pāvests norādīja, ka Dieva uguns ir mīlestības uguns, kas apgaismo, sasilda un dāvā dzīvību. Tā nav uguns, kas uzliesmo un visu iznīcina. «Kad bez mīlestības un cieņas tiek iznīcinātas tautas un kultūras, tad tā ir nevis Dieva, bet pasaules uguns», piebilda Francisks.

“[Cik bieži Dieva dāvana netiek ziedota, bet uzspiesta; cik bieži tiek īstenota kolonizācija nevis evaņģelizācija. Lai Dievs mūs sargā no jaunā koloniālisma negausības! Interešu radītā uguns iznīcina, kā to nesen redzējām Amazones mūžamežos. Tā nav Evaņģēlija uguns. Dieva uguns ir siltums, kas pievelk un vieno. Tā tiek stiprināta caur labiem darbiem, nevis caur peļņu. Uguns, kas iznīcina, uzliesmo tad, kad vēlamies realizēt tikai savas idejas, veidot savu grupu, mazināt daudzveidības nozīmi, cenšoties visu un visus novienādot.]”

07 oktobris 2019, 11:04