Svēto Pētera un Pāvila svētku dievkalpojums Vatikānā Svēto Pētera un Pāvila svētku dievkalpojums Vatikānā 

Pāvests: tikai brīva Baznīca ir ticama Baznīca

"Šodien svinam divu lielo apustuļu, divu Baznīcas pīlāru: Pētera un Pāvila svētkus," teica pāvests. 29. jūnijā plkst. 9.30 Svētā Pētera bazilikā Francisks vadīja dievkalpojumu, kura laikā pasvētīja un uzlika palliju arhibīskapiem no Itālijas, Spānijas, Francijas, Grieķijas, Polijas, Turcijas un Kongo Demokrātiskās Republikas.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētais tēvs norādīja uz Pētera un Pāvila dzīvi, kuras centrā ir tikšanās ar Kristu. Pēteris un Pāvils ir brīvi, jo Kungs viņus ir atbrīvojis. Pateicoties Jēzus beznosacījuma mīlestībai, zvejnieks no Galilejas tika atbrīvots no bailēm. Lai gan Pēteris bija pieredzējis zvejnieks, tomēr bieži nakts melnumā nācās piedzīvot vilšanos par neizdevušos zveju. Skatoties uz tukšajiem tīkliem, nereti uzmācās kārdinājums mest visu pie malas. Neskatoties uz to, ka bija spēcīgs un impulsīvs, viņu bieži pārņēma bailes. Kaut arī bija dedzīgs Kunga māceklis, tomēr viņš turpināja sekot šīs pasaules mentalitātei, nespēdams saprast un pieņemt Kristus Krusta nozīmi. Lai arī apgalvoja, ka ir gatavs atdot savu dzīvību par Kristu, tomēr pietika ar aizdomām, ka arī viņš ir viens no Viņa mācekļiem, lai bailēs noliegtu savu Mācītāju, – sacīja pāvests.

Jēzus mīlēja Pēteri, mudināja viņu no jauna izmest tīklus jūrā, aicināja iet pa ūdens virsmu, drosmīgi pieņemt savu vājumu, sekot Viņam Krusta ceļā, atdot savu dzīvību par brāļiem un māsām, rūpēties par uzticētajām avīm. Kristus atbrīvoja viņu no bailēm un aprēķiniem, pasaulīgām rūpēm, dāvājot viņam drosmi riskēt un prieku par to, ka ir cilvēku zvejnieks. Jēzus aicināja viņu stiprināt ticībā savus brāļus un māsas. Un deva viņam – kā dzirdējām Evaņģēlijā – atslēgas, lai atvērtu durvis, kas ved uz tikšanos ar Kungu, kā arī varu sasiet un atraisīt – vienot brāļus un māsas ar Kristu un atraisīt viņu dzīves mezglus, skaidroja pāvests.

Ķēdes ir sarautas un, tāpat kā tajā naktī, kad izraēlieši tika atbrīvoti no Ēģiptes jūga, arī Pēteris tiek aicināts piecelties, uzlikt jostu un sasiet sandales, lai izietu ārā. Kungs viņam atver durvis. Tas ir jauns stāsts par atvēršanu, par atbrīvošanu, par ķēžu saraušanu, par iziešanu no nebrīves. Pēteris piedzīvo Lieldienas: Kungs viņu ir atpestījis!

Arī apustulis Pāvils pieredzēja Kristus atbrīvošanu, teica Francisks. Pāvils tika atbrīvots no vissmagākās verdzības, no sava es verdzības. Viņš izgāja no Saula gūsta un kļuva par Pāvilu, kas nozīmē mazs. Viņš tika atbrīvots no reliģiskā fanātisma, kas padarīja viņu par kristiešu vajātāju. Reliģijas priekšrakstu formāla ievērošana un tradīciju aizstāvēšana ar zobenu neatvēra viņa sirdi mīlestībai pret Dievu un saviem brāļiem. Dievs viņu atbrīvoja, nemazinot dzīves grūtības. Dievs padarīja evaņģēlisko misiju auglīgāku caur sludināšanas smago darbu, fiziskām ciešanām, uzbrukumiem un vajāšanām, kuģu avārijām, izsalkumu un slāpēm, dzeloni, ko viņš nesa savā miesā.

Pāvils saprata, ka "Dievs izvēlas nespēcīgos, lai apkaunotu stipros" (1 Kor 1,27), ka mēs visu spējam Tanī, kas mūs stiprina (sal. Flp 4,13), ka nekas mūs nevar šķirt no Viņa mīlestības (sal. Rm 8, 35-39). Tāpēc savas dzīves beigās Pāvils var teikt: "Kungs stāvēja man klāt" un "mani izglāba no katra ļauna darba" (2 Tim 4, 17-18). Pāvils pieredzēja Lieldienas: Kungs viņu ir atpestījis!

"Dārgie brāļi un māsas, Baznīca skatās uz šiem diviem ticības milžiem un redz divus apustuļus, kuri ienesa Evaņģēlija spēku pasaulē", teica pāvests. Caur tikšanos ar Kristu viņi kļuva brīvi. Jēzus tos nenosodīja, nepazemoja, bet ar maigumu dalījās viņu dzīvē, atbalstot viņus ar savu lūgšanu, nereti spēcīgi satricinot un pārveidojot. Viņš ar maigumu saka Pēterim: "Es lūdzu par tevi, lai tava ticība nemitētos" (Lk 22,32), bet Pāvilam jautā: "Saul, Saul, kāpēc tu Mani vajā?" (Apd. 9.4). Jēzus tā dara arī ar mums. Viņš apliecina savu tuvību, lūdzas par mums pie sava Tēva, maigi aizrāda un piedod, lai mēs spētu piecelties un turpināt ceļu.

"Mums vienmēr ir vajadzīga atbrīvošana, jo tikai brīva Baznīca ir ticama Baznīca", atgādināja pāvests. Tāpat kā Pēteris, arī mēs esam aicināti atbrīvoties no mazdūšības neveiksmīgas zvejas laikā, atbrīvoties no bailēm, kas mūs stindzina un padara bailīgus, ieslēdzot mūs savās pārliecībās un atņemot mums drosmi pravietot. Tāpat kā Pāvils, arī mēs esam aicināti būt brīviem no ārējās liekulības; būt brīviem no kārdinājuma uzspiest savu pārliecību ar spēku; būt brīviem no tādas reliģiozitātes, kas padara mūs stīvus un neelastīgus, būt brīviem no neskaidrām attiecībām ar varu un no bailēm tikt pārprastiem.

Pēteris un Pāvils mums parāda Baznīcu, kas ielikta cilvēku rokās, bet ko uzticīgi un maigi vada Kungs. Viņi parāda vāju, bet Dieva klātbūtnes stiprinātu Baznīcu; atbrīvotu Baznīcu, kas pasaulei piedāvā atbrīvošanu, ko tā nevar dot; atbrīvošanu no grēka, no nāves, no netaisnības, no cerības zaudēšanas, kas vājina mūsdienu cilvēku dzīvi.

Cik ļoti mūsu pilsētām, mūsu sabiedrībai un pasaulei ir vajadzīga atbrīvošana. Cik ķēžu ir jāsarauj un cik daudzas aizbarikādētās durvis ir jāuzlauž! Mēs esam aicināti iesaistīties šajā atbrīvošanas darbā, un to varēsim veikt, ja ļausim Kristum atbrīvot sevi un dzīvot Svētā Gara brīvībā, sacīja Francisks.

Uzrunas noslēgumā pāvests atgādināja, ka šodien vairāki arhibīskapi saņems pallijus. "Šī vienotības ar Pēteri zīme norāda uz gana misiju, kas atdod dzīvību par savu ganāmpulku. Atdodot savu dzīvību, gans kļūst par brāļu atbrīvošanas instrumentu. Šodien kopā ar mums ir ekumēniskā patriarhāta delegācija, ko šim gadījumam ir atsūtījis mūsu dārgais brālis Bartolomejs. Jūsu klātbūtne ir spoža zīme ceļā uz vienotību. Tās trūkums rada ieļaunojumu un šķeļ ticīgos Kristū. Mēs lūdzamies par jums, par ganiem, par Baznīcu, par mums visiem, lai Kristus atbrīvoti, mēs būtu atbrīvošanas apustuļi visā pasaulē", teica pāvests.

29 jūnijs 2021, 12:32