Lūgšanas "Kunga eņģelis" laikā Lūgšanas "Kunga eņģelis" laikā 

Dievs aicina katru un aicina vienmēr!

Šīsdienas Evaņģēlijā (Mt 20, 1-16) attēlota līdzība par strādniekiem, kas tiek aicināti strādāt kunga vīna dārzā. Uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests izcēla divas vīna dārza saimnieka attieksmes – aicinājumu un atmaksu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Vispirms aicinājums. Veselas piecas reizes kungs iznāk tirgus laukumā un aicina strādāt viņa dārzā. Tiek precizēts arī laiks, kurā kungs šeit ierodas – pulksten sešos, deviņos, divpadsmitos, trijos un piecos. Pāvests atzīmēja, ka šis kunga attēls ir aizkustinošs. Viņš vairākkārt nāk uz laukumu, lai meklētu sev strādniekus. Francisks paskaidroja, ka Evaņģēlija līdzības kunga tēlā simboliskā veidā ir attēlots Dievs, kurš aicina visus, vienmēr un jebkurā laikā. Dievs tā rīkojas arī šodien. Viņš turpina saukt katru un jebkurā laikā, lai aicinātu strādāt savas valstības labā. “Tas ir Dieva stils, ko mēs esam aicināti pieņemt un atdarināt,” norādīja pāvests. Viņš piebilda, ka Dievs nepaliek ieslēdzies savā pasaulē, bet nemitīgi “iznāk”, lai meklētu cilvēkus, jo Viņš vēlas, lai neviens netiktu izslēgts no Viņa mīlestības plāna.

Francisks atgādināja, ka arī mūsu kopienas ir aicinātas iziet no dažādiem “robežu” veidiem, lai visiem dāvātu pestīšanas vārdu, ko ir atnesis Jēzus. Tas nozīmē atvērties dzīvības apvāršņiem, kas dāvā cerību visiem, kuri atrodas eksistences perifērijās un vēl nav pieredzējuši, vai arī ir pazaudējuši spēku un gaismu, ko dod tikšanās ar Kristu. Pāvests norādīja, ka arī Baznīcai, tāpat kā Dievam, vienmēr ir “jāiziet”. Ja Baznīca neiziet, tā saslimst ar daudzām slimībām, kas tajā ir atrodamas. “Kāpēc Baznīcā ir šīs slimības?” jautāja Francisks. “Tāpēc, ka tā neiziet,” viņš atbildēja. Svētais tēvs nenoliedza, ka izejot, var saskarties ar dažādiem nelaimes gadījumiem, ar dažādām avārijām, “taču labāk ir, lai Baznīca cieš no avārijas izejot un sludinot Evaņģēliju, nekā saslimst no ieslēgtības,” teica pāvests. Viņš uzsvēra, ka Dievs iziet vienmēr, jo Viņš ir Tēvs, Viņš mīl. Arī Baznīcai ir jādara tas pats. Tai vienmēr ir jāiziet.

Otra attieksme, ko izrāda Evaņģēlija līdzības kungs, ir veids, kādā viņš atmaksā strādniekiem. Ar pirmajiem, kurus viņš nolīgst jau no rīta, kungs vienojas par denāriju dienā. Tiem, kas piesakās vēlāk, viņš saka: “es jums došu, kas pienākas”. Dienas beigās, vīna dārza saimnieks pavēl visiem samaksāt vienādi, proti, vienu denāriju. Tie, kas strādāja jau no agra rīta, izrādīja neapmierinātību un sāka kurnēt pret nama tēvu, taču viņš vēlējās bagātīgi atalgot visus, arī tos, kuri ieradās pēdējie. Pāvests uzsvēra, ka Dievs maksā maksimālu summu. Viņš nepaliek samaksājis tikai pusi. Viņš maksā visu. Svētais tēvs paskaidroja, ka Jēzus nerunā par darbu un taisnīgu algu, bet gan par Dieva valstību un par to, cik labs ir debesu Tēvs. Francisks teica:

“Patiešām, Dievs rīkojas šādi: Viņš neskatās uz laiku un rezultātiem, bet gan uz atvērtību un dāsnumu, ar kādu mēs Viņam kalpojam. Viņa rīcība ir vairāk kā taisnīga, jo tā pārsniedz taisnību un izpaužas žēlastībā. Viss ir žēlastība! Mūsu pestīšana ir žēlastība! Mūsu svētums ir žēlastība! Dāvājot mums žēlastību, Dievs dod vēl vairāk nekā mēs esam pelnījuši. Tas, kurš domā cilvēciskās kategorijās, saskaņā ar nopelniem, kas sasniegti, pateicoties personīgajām spējām, no pirmā pārtop par pēdējo."

Pāvests atgādināja, kas bija pirmais svētais. Tas bija Labais Laupītājs. “Viņš “nozaga” debesis pašā pēdējā savas dzīves brīdī, un tā ir žēlastība, tā ir Dieva žēlastība,” atgādināja Francisks. Viņš uzsvēra, ka tas, kurš cenšas domāt par saviem nopelniem, izgāžas, bet tas, kurš pazemīgi uzticas Tēva žēlsirdībai, no pēdējā kļūst par pirmo.

Pāvests novēlēja, lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums katru dienu izjust prieku un apbrīnu par to, ka Dievs mūs aicina strādāt Viņa labā, Viņa laukā, kas ir pasaule, Viņa vīna dārzā, kas ir Baznīca. Un lai mūsu vienīgā atmaksa būtu Viņa mīlestība un draudzība ar Jēzu.

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests atgādināja, ka šais dienās Budapeštā būtu jānotiek Starptautiskajam Euharistiskajam kongresam, taču tas nav iespējams pandēmijas dēļ. Svētais tēvs sūtīja sveicienus Ungārijas klēra locekļiem un lajiem, kā arī visiem, kas gaidīja šo kongresu. Tas ir pārcelts uz nākamo gadu, no 5. līdz 12. septembrim un kā plānots iepriekš, par kongresa norises vietu paliek Budapešta. “Turpināsim vienoti garā iet sagatavošanās ceļu, Euharistijā rodot dzīvības avotu un Baznīcas sūtību,” aicināja Francisks.

Pāvests atgādināja arī, ka Itālijā šodien tiek atzīmēta Svētās Sirds Katoļu universitātes diena. Svētais tēvs iedrošināja šo nozīmīgo institūciju ar jaunu sparu turpināt iesākto gājumu, kas pavēris nākotnes durvis daudzām jauniešu paaudzēm.

Kā vienmēr, pāvests sveica arī vairākas uz lūgšanu sapulcējušās apvienības un dažādu zemju svētceļniekus.

20 septembris 2020, 13:25