2020.08.23 Angelus 2020.08.23 Angelus 

Jēzus gājums ar tiem, kas Viņam seko, ir izglītošanas gājums ticībā

Šīs svētdienas Evaņģēlijs (sal. Mt 16,23-20) atspoguļo brīdi, kurā Pēteris apliecina savu ticību Jēzum kā Mesijam un Dieva Dēlam. Uzrunājot ticīgos pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”, pāvests norādīja, ka šo apustuļa apliecinājumu ir izsaucis pats Jēzus, kurš vēlas, lai Viņa mācekļi spertu izšķirošo soli savās attiecībās ar Viņu. “Patiešām, viss Jēzus gājums ar tiem, kas Viņam seko, jo īpaši ar divpadsmit apustuļiem, ir izglītošanas gājums ticībā,” teica pāvests.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Vispirms jau Jēzus jautā: “Par ko ļaudis uzskata Cilvēka Dēlu? (13). Francisks atzīmēja, ka runāt par citiem daudz pūļu neprasa, lai arī šai ticības perspektīvā tas nenozīmē aprunāšanu. Šķiet, ka mācekļi cits citu pārspēdami, izsaka dažādas domas, kurās viņi varbūt jau bija dalījušies. Jēzus no Nācaretes visvairāk tika uzskatīts par pravieti (14).

Ar otro jautājumu Jēzus skar tieši apustuļus: “Bet jūs ko sakāt, kas es esmu?” (15).  Šai brīdī, šķiet, ir iestājies klusums, jo katrs no klātesošajiem ir aicināts mesties spēlē, parādot iemeslu, kāpēc seko Jēzum. Tāpēc zināma kavēšanās ir vairāk kā attaisnojama. Apmulsumu pārtrauc Sīmanis, kurš pārliecinoši paziņo: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls” (16). “Šī, tik piepildītā un gaišā atbilde nav impulsa izraisīta. Tā ir debesu Tēva īpašās žēlastības auglis,” teica pāvests. Jēzus pats saka Sīmanim: “ne miesa, ne asins tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas ir debesīs” (17). Tai pašā laikā Kungs novērtē Sīmaņa atbildi uz žēlastības iedvesmu un svinīgā tonī paziņo: “Tu esi Pēteris, un uz šīs klints es uzcelšu savu Baznīcu un elles vārti to neuzvarēs” (18). Pāvests paskaidroja, ka ar šo apgalvojumu Jēzus Sīmanim liek saprast jaunā vārda jēgu, ko tam piešķīris. “Pēteris”: ticība, ko viņš tikko apliecināja, ir nesalaužamā “klints”, uz kuras Dieva Dēls vēlas celt savu Baznīcu, tas ir, savu Kopienu.

Pāvests piebilda, ka šodien Jēzus savu jautājumu uzdod katram no mums: “bet jūs ko sakāt, kas es esmu?” “Atbildei ir jābūt nevis teorētiskai, bet gan tādai, kas aptver visu ticību, tas ir, dzīvi, jo ticība ir dzīve,” norādīja Francisks. Tāpat kā pirmajiem mācekļiem, jautājums, ko Jēzus uzdod arī mums, ir Tēva balss iekšēja saklausīšana un saskaņa ar to, ko sapulcējusies ap Pēteri, turpina sludināt Baznīca. Runa ir par to, vai saprotam, kas mums ir Kristus: vai Viņš ir mūsu dzīves centrs un katras mūsu darbības Baznīcā un sabiedrībā mērķis. 

Pāvests rosināja, lai pastorālā aprūpe mūsu kopienās būtu atvērta pret daudzajām nabadzības formām un ārkārtas situācijām. Taču, ir nepieciešams arī, lai solidaritātes darbi neatrauj no kontakta ar Kungu Jēzu. “Kristīgā tuvākmīlestība nav vis vienkārša filantropija. No vienas puses, tā ir raudzīšanās ar Jēzus acīm, no otras – Jēzus saskatīšana nabadzīgā sejā,” teica Francisks. Pāvests aicināja lūgties, lai Vissvētākā Jaunava Marija, kas ir svētīta tāpēc, ka ticēja, ir mums par ceļvedi un paraugu mūsu ticības Kristum gājumā. Lai viņa palīdz apzināties, ka uzticība Viņam piešķir jēgas pilnību mūsu tuvākmīlestībai un visai mūsu eksistencei.

23 augusts 2020, 14:27