Pāvests Francisks par septiņām Svētā Gara dāvanām

Svētdien, 31. maijā, pulksten 10:00 pāvests Svētā Pētera bazilikā vadīs Euharistijas svinības, kurām varēsim sekot līdzi tiešsaistē.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vasarsvētki ir Svētā Gara nosūtīšanas svētki. Tos gaidot, ticīgie ir aicināti lūgt Svēto Garu un ticībā un paļāvībā atvērt savu sirdi Viņa žēlastībai, lai saņemtu gudrības, saprāta, padoma, spēka, zinību, dievbijības un Dieva bijāšanas dāvanu.

Vienā no savām uzrunām Francisks uzsvēra, ka Svētais Gars ir Dieva dzīves mūsos neizsmeļamais avots. Cilvēks visos laikos un vietās ilgojas pēc piepildītas, skaistas, taisnīgas un laimīgas dzīves. Viņš ilgojas pēc mūžības. Viņš slāpst pēc dzīvā ūdens. Mēs visi izjūtam šīs ilgas. Pāvests norādīja, ka dzīvo ūdeni mums dod Jēzus, un šis dzīvais ūdens ir Svētais Gars, kurš iziet no Tēva un kuru Jēzus ielej mūsu sirdīs.

Ūdens veldzē slāpes, nomazgā, dara auglīgu zemi. Tāpat arī „dzīvais ūdens”, proti, Svētais Gars – skaidroja Francisks – šķīstī mūs, apgaismo, atjauno un pārveido, lai mēs kļūtu par paša Dieva, kurš ir Mīlestība, dzīves līdzdalībniekiem. Tādēļ apustulis Pāvils atgādina, ka kristietis dzīvo Svētā Gara vadībā un saskaņā ar Viņa augļiem, kas ir sekojoši: „Mīlestība, prieks, miers, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība” (Gal 5, 22-23).

2014. gadā Francisks veltīja katehēžu ciklu Svētā Gara dāvanām. Viņš skaidroja, ka gudrība ir spēja raudzīties uz pasauli, dažādām situācijām, notikumiem, problēmām ar paša Dieva skatienu. Lai iegūtu šo dāvanu, esam aicināti dzīvot ciešās draudzības attiecībās ar Kungu. Tieši saikne ar Kungu ir šīs gudrības avots (2014. gada 9. aprīlis).

Saprāta dāvana ir cieši saistīta ar ticību. Te nav runa par intelektuālajām spējām. Tā ir spēja saskatīt vairāk nekā tikai ārējo aspektu, spēja izprast Dieva nodomu un Viņa pestīšanas plānu tā dziļumos. Apveltīdams ar šo dāvanu, Svētais Gars ieved mūs dziļā vienotībā ar Dievu un padara mūs par Viņa mīlestības plāna līdzdalībniekiem. Pateicoties šai dāvanai, mēs varam saskatīt, kāda ir Dieva griba mūsu dzīvē, pieaugt ticībā un katru dienu izdzīvot kā patiesi piepildītu dienu (2014. gada 30. aprīlis).

Piešķirot padoma dāvanu, Svētais Gars apgaismo mūsu sirdsapziņu, lai tā spētu veikt konkrētas izvēles, kas būtu saskaņā ar Dieva gribu un Jēzus un Viņa Evaņģēlija loģiku. Līdz ar to mēs iekšēji augam, kļūstam pozitīvāki, kārtējo reizi izvairāmies no egoisma un izejam no sava šaurā skatījuma. Svētais Gars mums palīdz izdzīvot arī kopienas dzīvi (2014. gada 7. maijs).

Ar spēka dāvanu Svētais Gars atbrīvo mūsu sirdi no nejūtīguma, nedrošības un visām bailēm, kas var kļūt par šķērsli tam, lai Dieva Vārds patiesi un ar prieku tiktu īstenots dzīvē. Spēka dāvana ir īpaši svarīga dažādos grūtību brīžos un ekstrēmos apstākļos. Taču ne mazāk svarīga tā ir ikdienas dzīvē. Svētais Pāvils raksta: „Es varu visu tanī, kas mani stiprina” (Fil 4, 13). Atcerēsimies to savā ikdienas rutīnā un ikdienas grūtībās. Kungs vienmēr dod mums spēku! Viņš nekad nepārbauda mūs pāri mūsu spēkiem. Viņš vienmēr ir ar mums. Brīžos, kad uznāk apnikums un pagurums, nezaudēsim dūšu, bet lūgsim Svēto Garu, lai Viņš apveltī mūs ar jaunu spēku un entuziasmu! – mudināja pāvests (2014. gada 14. maijs).

Kad pieminam zinības, tad spontāni domājam par cilvēka spēju aizvien labāk iepazīt viņam apkārt esošo realitāti un izprast likumus, uz kuriem balstās pasaules esamība. Tomēr zinību dāvana, ko dod Svētais Gars, neaprobežojas ar cilvēciskajām zināšanām. Tā ir īpaša dāvana, kas, mums palīdz, redzot radīto pasauli, saskatīt Dieva lielumu un mīlestību, un to, cik ciešām saitēm Dievs ir vienots ar visām radībām. Zinību dāvana nostāda mūs uz vienas stīgas ar Radītāju un ļauj mums izvairīties no dažām galējībām un maldiem, piemēram, no kārdinājuma uzskatīt sevi par visas pasaules un lietu kungu vai apstāties tikai pie radībām un sagaidīt no tām atbildi uz visām savām gaidām un ilgām (2014. gada 21. maijs).

Dievbijības dāvana norāda uz mūsu piederību Dievam un mūsu dziļo saikni ar Viņu. Tā ir saikne, kas piešķir jēgu visai mūsu dzīvei un palīdz pārvarēt visgrūtākos dzīves brīžus. Ar šīs dāvanas palīdzību, Svētais Gars palīdz mums uzveikt savas bailes, nedrošību, iekšējo nemieru un nepacietību, kļūt par priecīgiem Dieva mīlestības lieciniekiem, cilvēkiem, kuri pielūdz Kungu “garā un patiesībā”, un ar mīlestību kalpo savam tuvākajam (2014. gada 4. jūnijs).

Dieva bijāšana nav bailes no Dieva. Mēs zinām, ka Dievs ir mūsu labais un mīlošais Tēvs. Ar šo dāvanu Svētais Gars mums atgādina, cik mēs esam mazi un niecīgi Dieva priekšā un cik ļoti mums ir vajadzīga Viņa mīlestība. Pateicoties šai dāvanai, mēs pilnīgā paļāvībā ieliekam sevi Dieva rokās (2014. gada 11. jūnijs).

30 maijs 2020, 16:52