Regina Coeli Regina Coeli 

Baznīca ir katra cilvēka ceļabiedrs

Svētdien, 24. maijā, Baznīca Itālijā un citās zemēs svin Kunga debeskāpšanas svētkus. Uzrunā pirms lūgšanas “Debesu Karaliene” pāvests pievērsās šo svētku nozīmei un skaidroja, kādā veidā Dievs šodien ir klātesošs mūsu vidū un kādi ir šīs klātbūtnes augļi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kunga debeskāpšanas svētki Latvijā tika atzīmēti ceturtdien, 10 dienas pirms Vasarsvētkiem, bet Itālijā un dažviet citur tie ir pārcelti uz svētdienu. Šīs svētku dienas Evaņģēlija fragmentā lasām par Jēzus atvadīšanos no apustuļiem un uzkāpšanu debesīs (sal. Mt 28, 16-20). Šī atvadīšanās notiek kalnā Galilejā.

Francisks paskaidroja, ka “kalnam” Svētajos Rakstos ir bagāta simboliskā nozīme. Kalnā Jēzus pasludināja Svētības, ko tieši tādēļ saucam par “Kalna svētībām”. Lai lūgtos, Jēzus parasti gāja uz kalniem. Kalnos Viņš pieņēma pūli un dziedināja slimos. Tātad, Jēzus kalnos darbojās un mācīja. Taču šoreiz, atrodoties uz kalna, Jēzus prasa, lai turpmāk mācekļi darbotos un sludinātu. Kungs uztic viņiem uzdevumu turpināt Viņa paša misiju. “Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kris­tīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā un mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un, lūk, Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām”, saka Jēzus.

Kas ietilpst šajā apustuļiem uzticētajā misijā? Pāvests norādīja uz četriem atslēgas vārdiem: sludināt, kristīt, mācīt un staigāt pa Mācītāja iezīmēto, tas ir, Evaņģēlija ceļu. Šī pestīšanas vēsts pāri visam ietver sevī pienākumu liecināt, ko arī mēs, šodienas mācekļi, esam aicināti pildīt, lai pamatotu savu ticību. Bez liecināšanas sludināšana nav iespējama – uzsvēra Francisks. Tik nopietna uzdevuma priekšā, un, apzinoties savas vājības, mēs jūtamies nepiemēroti, kā, noteikti, šādi jutās arī paši apustuļi.

“Taču nevajag zaudēt drosmi, ir jāatceras vārdus, ko Jēzus tiem teica pirms savas uzkāpšanas debesīs: «Un, lūk, Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām».”

Šie apsolījuma vārdi ir droša norāde jeb apliecinājums tam, ka Jēzus būs pastāvīgi klātesošs mūsu vidū. Mums ir nodrošināta nepārtraukta un mierinājuma pilna Jēzus klātbūtne. Taču kādā veidā īstenojas šī klātbūtne? Jēzus ir augšāmcēlies, uzkāpis debesīs, bet ir vienmēr ar mums. Kādā veidā? Viņš ir klātesošs savā Vārdā, sakramentos un caur sava Gara pastāvīgo un iekšējo darbību – skaidroja pāvests. Jēzus caur Svēto Garu vada Baznīcu, lai tā šajā pasaulē būtu katra cilvēka ceļabiedrs. Šis Kristus un Tēva nosūtītais Gars veic grēku atlaišanas un svētdarīšanas darbu visos tajos, kuri nožēlas un gandarīšanas garā paļāvīgi atver savu sirdi Viņa dāvanai.

Kunga debeskāpšanas svētki mums atklāj to, ka Jēzus, kaut arī ir uzkāpis Debesīs un sēž godībā pie Tēva labās rokas, ir aizvien mūsu vidū, un tieši šis fakts ir mūsu spēka, izturības un prieka avots – uzsvēra Francisks.

Svētais tēvs novēlēja, lai Jaunava Marija savā mātišķajā aizsardzībā pavada mūs mūsu ceļā un māca mūs būt maigiem un drošsirdīgiem augšāmcēlušā Kristus lieciniekiem pasaulē.

24 maijs 2020, 12:34