Vispārējā audience Vispārējā audience 

Mūsu bagātības mēraukla ir spēja dot

Trešdienas, 7. oktobra, katehēzē pāvests turpināja skaidrot 10 Dieva baušļus. Šoreiz viņš pievērsās 7. bauslim "Tev nebūs zagt". Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos vispārējās audiences dalībniekus, Francisks uzsvēra, ka mēs dzīvojam, lai mīlētu, nevis iegūtu mantu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minēto bausli Svētais tēvs skaidroja sv. Pāvila vārdu gaismā. "Brāļi, mēs neko neesam ienesuši šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest", raksta apustulis. "Ja vien ir iztika un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Bet, kas grib iedzīvoties bagātībā, tie krīt kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss iegrūž cilvēku postā un pazušanā, jo visu ļaunumu sakne ir alkatība" (1 Tim 6, 7-10). Pāvests norādīja, ka, dzirdot bausli "Tev nebūs zagt", mēs domājam par zagšanu un citu cilvēku mantas neaizskaramību. Nav tādas sabiedrības, kurā zādzība būtu atļauta. Šajā ziņā cilvēks ir ļoti jūtīgs. Tomēr ir vērts šo jautājumu aplūkot plašāk.

Baznīcas sociālajā mācībā tiek runāts par to, ka "labumi ir paredzēti visiem cilvēkiem". Ko tas nozīmē? Ieklausīsimies, ko saka Katehisms: "Iesākumā Dievs nodeva zemi un tās resursus visas cilvēces pārvaldīšanā, lai cilvēce par tiem rūpētos, tos pārvaldītu ar savu darbu un baudītu tās augļus. Radītās pasaules labumi ir paredzēti visam cilvēku dzimumam" (2402). "Tas, ka labumi ir paredzēti visiem cilvēkiem, ir visa pamatā, pat ja kopējā labuma attīstība pieprasa respektēt privātīpašumu un tiesības, kas ir saistītas ar tā lietošanu" (2403).

Turpinot uzrunu, pāvests atgādināja, ka pasaulē pietiek resursu, lai visus nodrošinātu ar primārajiem labumiem. Tomēr daudzi dzīvo lielā trūkumā. Tas ir skandāls. Šodien visas pasaules bagātības atrodas tikai dažu cilvēku rokās un vairums dzīvo nabadzībā, lielā trūkumā un ciešanās. Pasaulē cilvēki cieš badu ne jau tādēļ, ka pietrūktu pārtikas. Tieši otrādi, tirgus prasību dēļ, pārtika bieži vien tiek izmesta un iet bojā. Cilvēki cieš badu tādēļ, ka pietrūkst brīvas un tālredzīgas uzņēmējdarbības, kas nodrošinātu vienlīdzīgu pārtikas sadali – uzsvēra Francisks.

Komentējot nākošo Katehisma paragrāfu (sal. 2404), Francisks norādīja, ka, lai bagātība būtu laba, tai jāpiemīt sociālajai dimensijai. Cilvēkam ar saviem labumiem ir jākalpo arī citiem cilvēkiem. Šajā perspektīvā parādās baušļa "Tev nebūs zagt" pozitīvā un plašākā nozīme.

"Īpašums dara īpašnieku par pārvaldnieku, kas kalpo dievišķajai apredzībai" (2404). Neviens nav īpašuma kungs – sacīja pāvests. Mēs esam pārvaldnieki. Labumu turēšana īpašumā ir saistīta ar atbildību. Ja man pieder bagātības, es esmu atbildīgs. Ja es atkāpjos no šīs "dievišķās apredzības loģikas", tad vairs neesmu labs pārvaldnieks.

“[Man pa īstam pieder tikai tas, ko es protu dot. Tā ir mēraukla, lai izvērtētu, cik es labi vai slikti pārvaldu bagātības. Svarīgi ir ņemt to vērā: Man pa īstam pieder tikai tas, ko es protu dot. Ja es protu dot, ja esmu atvērts, tas nozīmē, ka es esmu bagāts ne tikai ar to, kas man pieder, bet arī – nesavtības bagāts.]”

Ja, turpretī, es nespēju kaut ko dot, tas nozīmē, ka tā vai cita lieta tur mani savā īpašumā, tai ir vara pār mani un es esmu tās vergs – turpināja pāvests. Labumu turēšana īpašumā kalpo kā iespēja tos vairot, liekot lietā savas radošās spējas, un nesavtīgi tos izmantot, tādējādi pieaugot mīlestībā un brīvībā.

Katehēzes noslēgumā Francisks uzsvēra, ka mūs bagātina nevis labumi, bet mīlestība. Bieži vien ir dzirdēts teiciens, ka velns ienāk caur kabatu. Viss sākas ar piesaistīšanos naudai, dzīšanos pēc mantas un beidzas ar to, ka cilvēks, būdams bagāts, sāk "plātīties" un paliek augstprātīgs un iedomīgs. Tādā veidā caur mums darbojas velns, kura "ieejas durvis" ir kabata – piebilda Svētais tēvs.

Dievs, turpretī, būdams bagāts, pazemojās, kļuva cilvēks un pieņēma krusta nāvi, lai mūs visus atpestītu. Viņš ir bagāts žēlsirdībā (sal. Ef 2, 4) un mēs esam aicināti sekot Viņa paraugam. Jēzus Kristus mums atklāj Rakstu pilno nozīmi. "Tev nebūs zagt" nozīmē mīlēt ar visu, kas man pieder. Tas nozīmē izmantot savus labumus, lai mīlētu, cik vien iespējams. Ja ņemšu to vērā, tad mana dzīve patiešām izmainīsies, kļūs laba un manā īpašumā esošie labumi būs īsta dāvana. Mums ir dota dzīve nevis lai iegūtu, turētu savā īpašumā, bet, lai mīlētu – uzsvēra pāvests.

07 novembris 2018, 14:47