Papa Francesco Papa Francesco 

Francisks pieņem audiencē apvienības “Debesu audzēkņi” locekļus

10. novembrī Vatikāna pils Klementa zālē pāvests pieņēma ap 300 apvienības “Debesu audzēkņi” dalībnieku. Tā ir jauniešu grupa, kas kopš 1968. gada sludina Evaņģēliju ar mūziku un dziesmu, ar koncertiem Itālijā un visā Eiropā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Apvienība “Debesu audzēkņi” ir iekļauta Turīnas Sociālajā institūtā, kas iedvesmojas pēc svētā Ignācija no Lojolas parauga. Apritot 50 gadiem kopš apvienības pastāvēšanas, kā arī 10 gadiem, kopš mūžībā aizgājis tās dibinātājs, jezuītu tēvs Džuzepe Arione, jaunie mūziķi un dziedātāji bija ieradušies Vatikānā, lai tiktos ar Svēto tēvu.

Pāvests atcerējās tēvu Arioni, kurš praksē iedzīvinot Vatikāna II koncila  mācību, centās veikt dialogu ar mūsdienu pasauli. Viņš nodevās tādai apustulātai formai, kurā mūzika un dziesma tika izmantoti kā valoda, kas universālā veidā spēj izplatīt kristīgās mīlestības skaistumu un spēku. Tēvs Arione nebaidījās iet uz vietām, kurās Baznīca līdz tam nebija spērusi kāju, lai satiktu pusaudžus un jauniešus. Pie visiem viņš vērsās ar līdzjūtīgu un labestīgu sirdi, piedāvādams iet pa ticības un brālīguma ceļu. Viņa mērķis bija evaņģelizēt ar dziesmu, apdziedot Dieva mīlestību, nodibinot draudzību un brālīgu dalīšanos.

Pāvests aicināja apvienības “Debesu audzēkņi” locekļus ar prieku turpināt šī dedzīgā un dāsnā jezuīta harizmu, atjaunojot evaņģelizācijas formas, bet tai pašā laikā saglabājot pravietisko iedvesmu, kas ir derīga un aktuāla joprojām. Lai to darītu, ir nepieciešams rūpēties par savu iekšējo dzīvi, neļaujot to “nozagt” pasaules trokšņiem, bet kultivēt caur personīgo un kopienas lūgšanu, klausoties Dieva Vārdu, piedaloties sakramentos, jo īpaši Grēksūdzē un Euharistijā. “Tādējādi, jūsu balsis un jūsu melodijas būs ne tikai patīkamas, bet arī bagātas ar kristīgās dzīves liecību, kas pamudinās tos, kuri jūs klausās, tiekties pēc kopības ar Dievu,” teica pāvests.

Apvienības misija sakņojas Svēto Rakstu tradīcijā, jo īpaši Psalmos, kas aicina slavēt Kungu ar kokli un cītaru, ar bungām un deju, ar stīgām un stabulēm, ar skanīgām cimbalēm (sal. Ps 33; 150). Pāvests atzīmēja, ka dziedāt labi, nozīmē pamatīgu darba ieguldījumu un labo gribu, tomēr tas sniedz gandarījumu, jo pacilā dvēseli, padarot to jūtīgāku pret Svētā Gara iedvesmām. Liturģiskās svinības, kas tiek kuplinātas ar dziesmām, ticīgajiem ļauj vairāk tuvināties un padziļināt attiecības ar Dievu. “Dziesma ļauj izpausties priekam, uzticībai, grēku nožēlai, mīlestībai... Dziesma ir valoda, kas ved pie siržu kopības,” teica Francisks.

Turpinot uzrunāt apvienības “Debesu audzēkņi” locekļus, pāvests īpaši pievērsās dziedāšanai korī. Svētā tēva sirdij tuva ir polifoniskā dziedāšana. Viņš aicināja būt “polifoniskiem” arī ikdienas dzīvē – gan savā starpā, gan attiecībās ar citiem. “Ja mīlēsiet cits citu, kā Kristus jūs ir mīlējis, tad jūs atzīs kā Viņa mācekļus un lieciniekus,” sacīja Francisks.

Tēvs Arione ir teicis: “Ej, lai sameklētu citus, apstājies, lai atrastu pats sevi”. Pāvests novēlēja, lai smaids jauniešu sejās, viņu balsu svaigums, dziesmu harmonija, pamodina viņos lūgšanu un raisa patiesu dzīves prieku un nākotnes cerību visos, kas viņus klausās.

10 novembris 2018, 17:35