2018.08.19 Angelus in Piazza San Pietro 2018.08.19 Angelus in Piazza San Pietro 

Pāvests: Euharistija mūs pārveido, dara līdzīgus Kristum

Svētlaime un mūžīgā dzīve ir atkarīga no mūsu gribas padarīt auglīgu evaņģēlisko mīlestību, ko saņemam Euharistijā. Par to pāvests runāja apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”. Viņš skaidroja, ka Euharistija mūs pārveido, lai mēs dzīvotu nevis paši sev, bet Kungam un saviem brāļiem.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Savas pārdomas pāvests balstīja uz svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus sevi stāda priekšā, sakot: “Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no Debesīm. Ja jūs neēdīsiet Cilvēka Dēla Miesu un nedzersiet Viņa Asinis, jums nebūs pašiem sevī dzīves”. Francisks atgādināja, ka Bībeles valodā miesa un asinis nozīmē konkrētu un integrālu cilvēku. “Ļaudis un mācekļi saprata, ka Jēzus aicina viņus ienākt komūnijā ar Viņu, «baroties» no Viņa Miesas un Asinīm, lai kopā ar Viņu dzīvotu mūžam”. Tas ir kaut kas lielāks par triumfu un panākumiem”, – sacīja pāvests.

“Euharistijā mums tiek dāvāta dzīvā maize, tiek dāvāts Kristus Miesas un Asiņu sakraments. Uz altāra atrodam to, kas mūs baro un remdina garīgās slāpes šodien un mūžīgi. Katru reizi, kad piedalāmies Svētajā Misē, mēs virs zemes sludinām Debesis. Euharistiskā barība, Jēzus Miesa un Asinis, palīdz mums atklāt mūžīgās dzīves nozīmi. “Kas ēd manu Miesu un dzer manas Asinis, tas dzīvos caur mani”, saka Kungs. Euharistija mūs pārveido, lai mēs dzīvotu nevis paši sev, bet Kungam un saviem brāļiem. Svētlaime un mūžīgā dzīve ir atkarīga no mūsu gribas padarīt auglīgu evaņģēlisko mīlestību, ko saņemam Euharistijā”.

Svētais tēvs skaidroja, ka Jēzus vārdi par mūžīgās dzīves barību attiecas uz katru no mums. Te nav runa par materiālo barību, bet “dzīvo maizi, kas nākusi no Debesīm. Ja kāds ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžam”, – raksta svētais Jānis. Dzirdot Jēzus aicinājumu ēst Viņa Miesu un dzert Viņa Asinis, nereti izjūtam pretestību. Šāda reakcija bija arī tiem, kas klausījās Jēzus vārdus. Tas ir tāpēc, ka mums ir grūti dzīvot saskaņā ar Jēzus aicinājumu. Stiprinoties ar šo barību, mēs kļūstam līdzīgāki Kristum, – sacīja pāvests.

Francisks runāja arī par piedalīšanās Svētajā Misē un Komūnijas pieņemšanas svarīgo nozīmi. “Pieņemt Kristus Miesu nozīmē pieņemt pašu Jēzu, kas pārveido mūs no iekšienes un sagatavo mūs Debesīm”, – skaidroja Svētais tēvs.

20 augusts 2018, 10:23