Ticības mācības kongregācijas ēka Ticības mācības kongregācijas ēka 

Baznīca nevar svētīt vienāda dzimuma pārus

“Nav iespējams svētīt vienāda dzimuma pārus” – tāda ir Baznīcas nostāja. Ticības mācības kongregācija sniedz negatīvu atbildi uz kādu iesniegumu, paskaidrojot, ka Baznīcai nepieder vara svētīt tā paša dzimuma pārstāvjus. Tāpēc nav tiesīgi, ka priesteri svētī homoseksuālus pārus, kuri prasa savas savienības reliģisku atzīšanu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Ticības mācības kongregācija ir informējusi pāvestu un ir saņemta viņa piekrišana atbildes publicēšanai un paskaidrojošai notai, ko parakstījuši minētās kongregācijas prefekts, kardināls Frančesko Ladarija un sekretārs, arhibīskaps Džakomo Morandi.

Deklarācija veido daļu no “patiesas vēlēšanās pieņemt un pavadīt homoseksuālas personas, kurām tiek piedāvāta izaugsme ticībā”. Deklarācijā ieturēts Apustuliskā pamudinājuma “Amoris laetitia” gars, kurā tiek runāts par “nepieciešamo palīdzību” homoseksuālām personām, “lai saprastu un pilnīgā veidā īstenotu Dieva gribu viņu dzīvē”. Tātad, pastorālo plānu un ieteikumu vidū ir arī tie, kas attiecas uz jautājumu par homoseksuālu savienību svētīšanu.

Kongregācijas tekstā tiek ievērota atšķirība starp cilvēkiem un viņu savienību. Negatīva atbilde attiecībā uz šādu savienību svētīšanu nenozīmē iesaistīto personu tiesāšanu, gluži pretēji, izskan pamudinājums tās pieņemt “ar cieņu, līdzjūtību un delikātumu”, izvairoties no “jebkāda veida netaisnīgas diskriminācijas”, kā tas jau ir apgalvots Baznīcas maģisteriālajos dokumentos.

Lūk, kādas motivācijas ir negatīvas atbildes par homoseksuālu pāru savienību svētīšanu pamatā. Pirmā attiecas uz svētību īstumu un vērtību. Svētības ir “sakramentālijas”, Baznīcas liturģiskās darbības, un tās prasa, lai tas, kurš tiek svētīts, būtu “objektīvi gatavs pieņemt un izpaust žēlastību, saskaņā ar Dieva plāniem, kas ir ierakstīti radībā”. Savienības, tai skaitā stabilas savienības, “kas ietver seksuālu praksi ārpus laulības”, tas ir, “ārpus vīrieša un sievietes nesaraujamas savienības”, kas ir atvērta dzīvībai, neatbilst šiem “Dieva plāniem”, lai arī šādās attiecībās pastāv “pozitīvi elementi”. Tas attiecas ne tikai uz homoseksuāliem pāriem, bet uz visām savienībām, kurās seksualitāte tiek praktizēta ārpus laulības. Otra motivācija negatīvas atbildes sniegšanai ir saistīta ar risku kļūdaini asimilēt svētību starp vienāda dzimuma savienībām un Laulības sakramentu.

Visbeidzot, Ticības mācības kongregācija precizē, ka tās sniegtā atbilde neizslēdz, ka “svētītas var tikt atsevišķas personas ar homoseksuālām novirzēm”, kuras pauž apņēmību dzīvot saskaņā ar Dieva plāniem”. Tai pašā laikā par nelegālu tiek atzīta “jebkāda svētību forma, kas tiecas atzīt homoseksuālas savienības”.

15 marts 2021, 16:11