Tavadroso II susitikimas su Pranciškumi 2013 m. Tavadroso II susitikimas su Pranciškumi 2013 m. 

Koptų ortodoksų popiežius Vatikane

Gegužės 10 d. minima Koptų Bažnyčios ir Romos Bažnyčios draugystės diena. Metinės dienos proga Romoje lankosi ir su Romos vyskupu popiežiumi Pranciškumi susitiks Aleksandrijos koptų patriarchas popiežius Tavadrosas II (Teodoras II).

Tavadroso II vizitas Romoje tęsis nuo gegužės 9 iki 11 d. Koptų ortodoksų patriarcho sostas yra Aleksandrijoje (Egipte), koptų ortodoksų tikinčiųjų bendruomenę, be diasporos, sudaro per 10 milijonų Egipto gyventojų ir ji yra gausiausia krikščioniška bendruomenė arabų pasaulyje.

Abiejų Bažnyčių vyriausieji ganytojai popiežiai trečiadienį, gegužės 10 d., kartu dalyvaus Pranciškaus bendrojoje audiencijoje Šv. Petro aikštėje, o ketvirtadienį privačiame susitikime kartu pagerbs koptų kankinių atminimą.

Aleksandrijos koptų popiežius Tavadrosas II Romoje apsilankys Krikščionių vienybės dikasterijos būstinėje, susitiks su Romos koptų ortodoksų bendruomene ir Romos vyskupijos katedroje – Laterano Švč. Išganytojo ir Šv. Jono bazilikoje – vadovaus sekmadienio liturgijai.

Tavadroso II vizitu Romoje minima istorinio Koptų popiežiaus Šenūdos III ir popiežius Pauliaus VI susitikimo penkiasdešimtosios metinės. Susitikimas Romoje 1973 m. gegužės mėnesį buvo pirmas nuo neatmenamų laikų abiejų Bažnyčių vadovų susitikimas ir yra laikomas kertiniu Koptų ortodoksų ir Romos katalikų ekumeniniame kelyje.

1973 m. gegužės 10 d. popiežiai Šenūda III ir Paulius VI pasirašė kristologinę deklaraciją, išsprendusią istorinį po ketvirtojo visuotinio susirinkimo 451 m. Chalkedone (dabartinio Stambulo dalis) kilusį nesutarimą dėl Jėzaus prigimties – monofizitizmo doktrinos. Po penkiolikos amžių buvo pašalinta kliūtis krikščionių vienybės kelyje.

Šventojo Sosto vardu santykius su Koptų ortodoksų Bažnyčia kuruojanti Krikščionių vienybės dikasterija popiežiaus Tavadroso vizito proga išleido naują veikalą apie abiejų Bažnyčių suartėjimą po Vatikano II susirinkimo: „Katalikų Bažnyčia ir Koptų ortodoksų Bažnyčia. 50–asis Pauliaus VI ir Šenūdos III susitikimo jubiliejus (1973–2023)“. Veikalo pratarmės autoriai: popiežius Pranciškus ir popiežius Tavadrosas II.

Koptų ortodoksų Bažnyčia savo žingsnius Krikščionių vienybės kelyje tampriai derina su Romos Katalikų Bažnyčia. Tavadrosas II labai ryžtingai remia pastangas dėl bendros datos Velykų iškilmėms, kurią skirtingos Bažnyčios ir krikštytųjų bendruomenės dabar švenčia skirtingomis dienomis. Tavadrosas II 2014 m. laiške popiežiui Pranciškui paragino nustatyti bendrą Velykų datą, tai pakartojo ir suvažiavime Vienoje, minint Fondo Pro Oriente įsteigimo penkiasdešimtąsias metines.

Tavadrosas II ir Pranciškkus 2013 m.
Tavadrosas II ir Pranciškkus 2013 m.

Popiežius Tavadrosas II: Kelyje į visišką vienybę kliaukimės išimtinai Kristaus Kryžiumi

 

Tavadrosas II, kelionės į Vatikaną išvakarėse per oficialius Koptų ortodoksų Bažnyčios kanalus išplatintame video įraše įvardijo pamatinius krikščioniškų konfesijų santykių punktus visiškai visų krikštytųjų vienybei atkurti. Anot Tavadroso II, įvardijusio keturis pamatinius punktus arba žingsnius, Bažnyčių dialogas ir jų kelias į visišką vienybę privalo kliautis išimtinai Kristaus Kryžiumi ir būti jo formuojamas.

Pirmas punktas: pripažinti, kad skirtingų krikščioniškų konfesijų vienybės šaltinis, leidžiantis vienybei atsiskleisti, yra bendra meilė Kristuje. Tavadrosas II pažymėjo, kad tai yra vienybė meilėje, kurią galima patirti tik sekant Kristaus mokymu ir einant jo pėdomis. Jis pripažįsta, kad po nevienybės amžių ir dešimtmečių reikia laiko, kad būtų atrastas visiškos vienybės kelias, o širdyse turi užgimti pasitikėjimas ir nuoširdus troškimas.

Antras punktas: reikia solidaus žinių apie skirtingų Bažnyčių doktriną, geografiją, istoriją ir tradicijas bagažo.

Trečias punktas: dialogas. Jis semiasi šviesos ir veiksmingumo iš pirmųjų dviejų punktų. Patriarchas pateikė pavyzdį sakydamas, kad krikščionys dialoge gali vieni kitų paklausti: „paaiškink, ką iš tikrųjų nori pasakyti savo formulėmis ir žodžiais?“. „Tokiu būdu mes galime pamatyti, kad dalijamės tuo pačiu tikėjimu, tačiau mūsų terminologija mums nepadeda. O tai yra problema, dėl kurios kenčiame nuo Chalkedono laikų“, – pažymėjo Tavadrosas II. Jis paaiškino, kad po šio Susirinkimo prasidėjęs susiskaldymas ėmė draskyti krikščionis ir dėl ginčų, kilusių dėl teologinės terminologijos. „Mes buvome apkaltinti monofizitizmu“, – patikino Koptų ortodoksų popiežius kalbėdamas apie Kristaus žmogiškąją prigimtį nepripažįstantį mokymą. „Terminu, – pridūrė Tavadrosas II, – kuris jokiu būdu neatspindi mūsų esmės“.

Ketvirtas punktas: malda. Anot Aleksandrijos koptų ortodoksų patriarcho ir popiežiaus Tavadroso II, šių punktų įgyvendinimas leidžia pasiekti Kristaus širdį ir eiti koja kojon. Koptų ortodoksų Bažnyčia vadovaujasi šiais kriterijais santykiuose su visomis pasaulio Bažnyčiomis. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 09, 11:01