Diego Ravelli ir popiežius Pranciškus Diego Ravelli ir popiežius Pranciškus 

Popiežius paskyrė naują ceremonmeisterį

Naujuoju Popiežiaus liturginių apeigų ceremonmeisteriu paskirtas prel. Diego Giovanni Ravelli, ilgametis Popiežiškosios elemozinerijos reikalų vedėjas. Iš Milano arkivyskupijos kilęs dvasininkas taip pat paskirtas Siksto koplyčios choro vadovu.

Diego G. Ravelli, kuriam lapkričio 1 dieną sukanka 56 metai, šiuo metu yra Velletri-Segni vyskupijos kunigas, jis gavo kunigystės šventimus 1991 metais kaip Nukryžiuotojo Jėzaus kunigų asociacijos narys. 1998 metais prel. D. G. Ravelli įsidarbino popiežiaus labdarą skirstančioje Elemozinerijoje, 2013 metais paskirtas jos reikalų vedėju, ligi šiol ėjo šias pareigas. Apsigynęs liturgijos daktaratą Popiežiškajame Šv. Anzelmo universitete Romoje pradėjo bendradarbiauti su Popiežiaus liturginių apeigų tarnyba kaip padėjėjas, o 2006 metais buvo paskirtas tarnybos nariu.

Popiežiaus ceremonmeisterio pareigose prel. D.G. Ravelli pakeičia prel. Guido Marini, kurį sekmadienį, spalio 17 d., popiežius konsekruos naujuoju Tortonos vyskupu. Ta pat proga popiežius arkivyskupu konsekruos naująjį Dvasininkijos kongregacijos sekretorių, iš Čilės kilusį 52 m. kun. Andres Gabriel Ferrada Moreira. Apeigos įvyks Šv. Petro bazilikoje.

Naujas Šv. Petro bazilikos klebonas

Popiežiaus vikaras Vatikane kardinolas Mauro Gambetti naujuoju Šv. Petro bazilikos klebonu paskyrė t. Agnello Stoia, kuris šias pareigas pradėjo eiti nuo spalio 10 dienos. 54 metų pranciškonas konventualas A. Stoia pastaruosius aštuonerius metus buvo Šventųjų apaštalų bazilikos Romos istoriniame senamiestyje klebonas ir ilgametis Romos vyskupijos kunigų tarybos narys. (SAK / Vatican News)

t. Agnello Stoia OFM Conv
t. Agnello Stoia OFM Conv
2021 spalio 11, 14:23