Kristaus kapo bazilika Jeruzalėje Kristaus kapo bazilika Jeruzalėje  

Laiškas apie gyvybiškai svarbią rinkliavą Šventajai Žemei

Rytų Bažnyčių kongregacijos vadovai laiške viso pasaulio katalikų vyskupams prašo, kad brolybės dvasioje būtų paremti Šventosios Žemės krikščionys: nuo jų nebūtų nenusigręžta, nebūtų ignoruojami jų poreikiai ir sunkumai. Didžiojo penktadienio rinkliava 2021 metais tapo gyvybiškai svarbi, nes pernai daug kur dėl pandemijos neįvyko.

Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri ir sekretorius arkivyskupas Giorgio Demetrio Gallaro kreipėsi dėl 2021 metų Didžiojo penktadienio rinkliavos, kuri tradiciškai skirta Šventosios Žemės bendruomenėms paremti, proga. Rinkliava šiemet vyks  balandžio 2 d.

Švęsdami Didžiąją savaitę kasmet visi tampame dvasiniais piligrimais į Jeruzalę, kontempliuojame mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Apaštalas šv. Paulius, kuris asmeniškai išgyveno šį slėpinį, apie jį rašė: „Dievo Sūnus (...) pamilo mane ir paaukojo save už mane“ (Gal 2, 20). Tai, ką išgyveno Paulius, yra naujosios brolybės pamatas. Ir popiežius Pranciškus savo enciklikoje „Fratelli tutti“ kviečia brolybės principo šviesoje įvertinti visą mūsų gyvenimą ir mūsų santykius su kitais – religinius, ekonominius, ekologinius, politinius, komunikacinius.

Visų mūsų brolystės ir seserystės pagrindas yra Kalvarija – vieta, kurioje per didžiausią meilės auką Jėzus Kristus atstūmė nedraugystę ir neapykantą, kiekvienam vyrui ir moteriai atverdamas susitaikinimo kelią – su dangiškuoju Tėvu, su kiekvienu žmogumi, su kūrinijos tikrove.

Laiške vyskupams kardinolas L. Sandri ir arkivyskupas G. D. Gallaro priminė visą pasaulį, taip pat Šventąją Žemė apgaubusios pandemijos kontekstą, paminėjo popiežiaus Pranciškaus maldą tuščioje Šv. Petro aikštėje prieš metus, 2020 metų kovo 27 dieną, kai jis po kryžiumi sudėjo savo ir visų maldas, prašydamas pandemijos pabaigos. Ištuštėjusios šventojo Jeruzalės miesto gatvės prie Jėzaus kapo bazilikos simboliškai  primena Pranciškaus maldą už žmoniją tuščioje Šv. Petro aikštėje, patikino laiško autoriai.

Palestinos krikščionys trokšta būti Evangelijos šviesa, druska ir raugu, tačiau per 2020 metus jie pasijuto esantys dar labiau izoliuoti, atskirti nuo gyvybiško ryšio su kitų pasaulio kraštų broliais ir seserimis, kurių parama jiems labai svarbi. Daugelis Šventojoje Žemėje neteko darbų dėl nebeatvykstančių piligrimų, vietiniams krikščionims tapo sunkiau gyventi oriai ir užtikrinti pragyvenimą šeimoms. Regione vykstantys karai ir kraštams taikomos sankcijos dar labiau pagilino pandemijos sunkumus. Be viso to, tikinčiųjų bendruomenės nesulaukė ekonominės paramos, kurią kasmet užtikrina Didžiojo penktadienio rinkliava Šventajai Žemei todėl, kad pernai dėl pandemijos ji daug kur negalėjo įvykti.

Rytų Bažnyčių kongregacijos vadovai laiške kviečia visus tikinčiuosius popiežiaus enciklikos „Fratelli tutti“ žodžiais savęs paklausti: „Su kuo tapatinamės?“ – su geruoju samariečiu, nedelsiant suteikusiu pagalbą nukentėjusiam, ar su kitais šios istorijos veikėjais, kurie nusigręžė ir nuėjo, norėdami kuo greičiau užmiršti nelaimės ištiktą ir pagalbos reikalingą gatvėje paliktą leisgyvį žmogų.

2021 metų Didžiojo penktadienio rinkliava visiems tebūna proga nenusigręžti, nenuskubėti savo keliu ir neužmiršti Šventojoje Žemėje gyvenančių brolių ir seserų poreikių ir sunkumų. Nedalyvavimas šioje rinkliavoje, kad ir simbolišku solidarumo ir dalijimosi gestu, reikš, kad daugeliui to regiono krikščionių taps daug sunkiau atsispirti pagundai išvykti iš nesaugaus ir nestabilaus regiono, sunkiau tęsti Šventosios Žemės parapijų misiją, ugdymą krikščioniškose mokyklose ir užtikrinti socialinį įsipareigojimą visiems, kurie vargsta ir kenčia.

Reikia draugiška pagalbos ranka paguosti visus, kurie dėl konfliktų regione tapo pabėgėliais ir benamiais; rūpintis šventųjų vietų globa – jos konkrečiai liudija Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpinį ir jo gyvybės auką iš meilės mums ir dėl mūsų išganymo. (SAK / Vatican News)

2021 kovo 11, 15:51