Vatican News
Siksto choras Siksto choras 

Popiežiaus giesmininkai bus pavaldūs ceremonmeisteriui

Popiežiaus vadovaujamų liturginių apeigų metu Vatikane giedantis vyrų ir berniukų choras, pagal įkūrėją popiežių Sikstą IV vadinamas Siksto choru, prijungiamas prie Popiežiaus liturginių apeigų tarnybos ir popiežiaus ceremonmeisteris tampa choro vadovu.

Taip popiežius Pranciškus nustatė šeštadienį paskelbtu motu proprio. Potvarkio preambulėje priminta, kad Siksto choru vadinamas popiežiškasis ansamblis nuo seno garsėja aukšta menine atliekamos liturginės muzikos kokybe, taip pat nuo seno jis instituciškai susijęs su popiežiaus namais. Preambulėje paminėta ir Vatikano II Susirinkimo liturginė konstitucija „Sacrosanctum Concilium“, skelbianti, jog „liturginių apeigų metu kiekvienas [...] taip pat ir tie, kurie priklauso chorui, atlieka tikrą liturginę tarnybą“ (SC 28–29). Dėl to popiežius nurodo, kad choras būtų įjungtas į Popiežiaus liturginių apeigų tarnybos sudėtį. Tai kartu reiškia, kad popiežiaus ceremonmeisteris prel. Guido Marini tampa ir choro vadovu. Jam taip pat suteikta pareiga parengti naują choro statutą.

Tuo pačiu potvarkiu popiežius vyskupą Guido Pozzo, iki šiol ėjusį Popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“ vadovo pareigas, įgaliojo tvarkyti popiežiškojo choro ekonominius reiklaus.

Per popiežiaus aukojamas Mišias giedančio choro istorija siekia penkioliktąjį amžių. Po vadinamosios Avinjono tremties popiežių sostinę sugrąžinus į Romą, kartu su kitais atkūrimo darbais, pasirūpinta ir bažnytinės muzikos kokybe. Tuo metu buvo įkurti garsieji Romos didžiųjų bazilikų giesmininkų ansambliai – tarp jų ir iki mūsų dienų veikiantis Siksto choras, įkurtas popiežiaus Siksto IV, valdžiusio nuo 1471 iki 1484 m.

Prieš šio šeštadienio naujus patvarkymus Siksto choras vadovavosi statutu, kurį 1969 m. jam buvo suteikęs popiežius Paulius VI. (JM / VaticanNews)

2019 sausio 19, 14:40