Verbų sekmadienio procesija Šventojo Kapo bazilkoje Verbų sekmadienio procesija Šventojo Kapo bazilkoje  (ANSA)

Didžioji savaitė Jeruzalėje – ten, kur vyko liturgijoje minimi įvykiai

Šventosios Žemės krikščionys ir ypač svarbiausių švenčių proga ją lankantys piligrimai turi galimybę minėti išganymo istorijos įvykius tose pačiose vietose, kur jie įvyko. Tai nepaprasta privilegija ir malonė, sakė Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas t. Francesco Pattonas, Didžiosios savaitė pirmadienį aukodamas Mišias Betanijoje.

„Šešioms dienoms belikus iki Velykų, Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius. Ten buvo jam iškeltos vaišės. Morta tarnavo, o Lozorius kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. Paėmusi svarą brangių tepalų iš gryno nardo, Marija patepė Jėzui kojas“ (Jn 12, 1–3), – skaitome Evangelijos pagal Joną dvyliktojo skyriaus pradžioje. Žodžiai „šešioms dienoms belikus iki Velykų“ – tai labai aiški nuoroda, kuria remdamiesi Šventosios Žemės krikščionys kasmet Didįjį pirmadienį švenčia Jėzaus apsilankymo Marijos, Mortos ir Lozoriaus namuose atminimą.

Betanija – tai kaimas Alyvų kalno rytinėje pusėje. Šiandien ten stovi Šventosios Žemės kustodijai priklausanti nedidelė bažnyčia, kurioje broliai pranciškonai švenčia Didįjį pirmadienį. Panašiai šioje bažnyčioje minimas ir Lozoriaus prikėlimo iš numirusių atminimas bei Jėzaus draugų Lozoriaus, Marijos ir Mortos liturginis minėjimas.

Velykų tridienio svarbiausi momentai bus švenčiami Jeruzalės Šventojo kapo bazilikoje. Kaip žinoma, šia svarbiausia viso pasaulio krikščionims šventąja vieta dalijasi trijų konfesijų tikintieji – katalikai, graikai ortodoksai ir armėnai. Prieiga yra užtikrinta ir kitų konfesijų atstovams. Nuo XIX amžiaus, kai Palestiną valdė Osmanų imperija, galioja griežta tvarka, nustatanti, kuriuo metu kurios konfesijos krikščionys gali šioje bazilikoje rengti savo pamaldas. Katalikams tenka rytinės valandos, dėl to 8 val. ryto prasidės tiek Paskutinės vakarienės Mišios Didįjį ketvirtadienį, tiek Kristaus kančios atminimo pamaldos Didįjį penktadienį, tiek ir Velyknakčio liturgija Didįjį šeštadienį. 8 val. ryto bus aukojamos ir Mišios Velykų sekmadienį.

Didžiojo tridienio dienomis taip pat numatyta eisena į Getsemanę (Didįjį ketvirtadienį 15:30 val.) bei Kryžiaus kelias Jeruzalės senamiesčio Via Dolorosa gatve (Didį penktadienį 11:30 val.) (jm / Vatican News)

2023 balandžio 04, 14:37