Kalėdos Kalėdos 

Lietuvos ganytojų kalėdiniai sveikinimai

Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų, taip pat Telšių, Panevėžio, Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų ganytojų kalėdiniai sveikinimai, kardinolo S. Tamkevičiaus, arkivyskupo L. Virbalo kalėdiniai linkėjimai bei neseniai amžinybėn iškeliavusio LVK delegato užsienio lietuviams prel. Edmundo Putrimo paskutinysis sveikinimas.
Kastantas Lukėnas:

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kalėdinį sveikinimą pradeda žvilgsniu į karo niokojamą Ukrainą, kur žmonės neturi elektros ir šildymo, praranda artimuosius, o Kalėdas pasitinka tamsoje ir šaltyje. Ganytojas patikina: „Vienintelė šviesa, kuri gali apšviesti ir sušildyti šiandienos kariaujantį pasaulį, – tai Dievo meilė. Esame pakviesti šią meilės šviesą priimti į savo širdis ir atspindėti ją savo gyvenimu kitiems“ <...> „Dievas, tikroji meilė atėjo į pasaulį. Jis atėjo išgelbėti kiekvieną iš nuodėmių ir jų pasekmių. Jis yra mūsų viltis šių dienų pasaulyje. Jis vienas yra Taikos Kunigaikštis – tikrosios taikos teikėjas“.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ vaizdo žinioje dalijasi kalėdiniu sveikinimu, kurį gavo prieš 40 metų atlikdamas karinę tarnybą: tai prieš pat Kalėdas į dangiškojo Tėvo namus iškeliavusio jėzuito vyskupo Jono Borutos SJ mintys. Anuomet pogrindžio kunigo kelią pasirinkęs jėzuitas sveikino kitą tikėjimo bendrakeleivį šiais žodžiais: „Kalėdos – kūdikiško džiaugsmo diena. Mažas šviesos spindulėlis jose virsta laimės šaltiniu. Pačiose blogiausiose sąlygose,  net jei sieloj didžiausia painiava, vieno atodūsio, vieno minties skrydžio gana, kad būtų ramu, gera, saugu, nes tai diena, kai Tėvas parodė tokį nuostabų rūpestį kiekvienu iš mūsų“.

Paskutinį testamentinį Kalėdų sveikinimą iš anksto parengė lapkričio viduryje amžinybėn iškeliavęs LVK delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas Putrimas. Jis linki, kad svetur gyvenantys lietuviai išlaikytų savo tautinę tapatybę, kurtų lietuviškumo salas, kuriose galima jaustis kaip namuose ir per Kalėdas vieni kitiems palinkėtų ramybės ir taikos. Prelatas kviečia Kalėdų proga prisiminti Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – sugrįžimą iš Egipto tremties į Nazaretą. Jis taip pat ragina sugrįžti prie savo šaknų, branginti ir puoselėti savąją tapatybę bei kultūrinį paveldą, prisimindamas, kad ir popiežius Pranciškus, lankydamasis Lietuvoje, kvietė gerbti protėvių atminimą ir semtis iš jų išminties. „Kalėdų laiku vieni kitiems palinkėkime ramybės ir taikos. Prie Kalėdų stalo susėskime vienybės, susitaikymo ir vilties dvasioje, maldoje prisimindami ir mūsų brolius bei seseris Ukrainoje“, – rašė prel. Edmundas Putrimas.

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Kalėdų sveikinime pabrėžia džiugią žinią apie dangaus ir žemės Kūrėjo iniciatyvą padovanoti save, primena apie Dievo įžengimą į istorijos ir laiko tėkmę, įkvėpusį žmoniją naujam žvilgsniui į pasaulio tikrovę. Drauge ganytojas pažymi, kad „šios didžiõs šventės džiaugsmą kėsinasi „pavogti“ karo siaubas, kai Ukrainos miestuose sprogsta raketos, žūsta nekalti žmonės, daugybė praranda savo namus ir priversti bėgti į aplinkines šalis. Arkivyskupas kviečia prisiminti Kristaus gimimą lydėjusias grėsmes ir Šventajai Šeimai tekusius išbandymus. Jis patikina: „Jėzus, pats patyręs grėsmę gyvybei bei tremtinio dalią, drąsina šiandien kenčiančius žmones atsilaikyti išbandymuose ir priimti Jo artumo paguodą“. Ganytojas kviečia: „Šiandien vėl naujai apsispręskime būti Kristaus bičiuliais, gebančiais ir neramiu, įtampos ar nusiminimo laiku dovanoti kitiems įkvėpimą, ramybę ir viltį!“

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ vaizdo sveikinimu linki, visiems Jėzaus draugams, kad Betliejaus Kūdikis jų širdyse užimtų pačią gražiausią vietą, kad švenčiamų Kalėdų centre būtų Betliejaus Kūdikis, kuris nori, kad visi būtume geri Dievo vaikai.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius Kalėdiniame laiške pažymi: „Šios Kalėdos neįprastos, nes turi daug kontrastų: skelbiama ramybė, nors artimoje aplinkoje vyksta karas; raginama džiaugtis Atpirkėjo gimimu, nors tvyro nerimas dėl ateities... Imkimės patys iniciatyvos ir tapkime tais, kurie kuria taikią ateitį“. Ganytojas taip pat kviečia į nelengvą užduotį: melstis, kad Kristus gimtų taip pat ir agresorių širdyse paskatindamas juos atsivertimui bei atgailai. Jis paaiškina: melstis už priešus mums norisi mažiausiai, tačiau tai yra svarbi krikščioniškojo tikėjimo dalis. Telšių vyskupas vaizdo žinioje tradiciškai kreipiasi į tikinčiuosius ir žemaičių kalba.

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM Kalėdiniame sveikinime palygina Mesijo užgimimo istorijos dalyvių reakcijas: baimę, išgąstį, sumišimą –su Dievo per angelą perduotu kvietimu nebijoti, neprarasti vilties ir neužverti durų Dievo žingsniams. Sugretindamas tai su pastarųjų metų iššūkiais, atseikėjusiais nemažai baimių, nuovargio sumaišties, pykčio, ganytojas ragina: negalime užsisklęsti savyje, tapti neveiklūs, pasiduoti vien pykčiui ir neapykantai. Dievas mus ragina ne bijoti, bet mylėti gyvenimą ir imtis atsakomybės. Vyskupas kviečia džiugiai švęsti Viešpaties gimimą, nes „džiugesys visada pirmiau pralaužia užtvaras, kliūtis, susikurtas ribas ir baimes, kad galėtų prasiveržti iš žmogaus būties gelmių“.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Kalėdiniame žodyje-sveikinime atskleidžia teologinę žinią, atkreipdamas dėmesį į Mesijo gimimo aplinkybes, pasaulio galingųjų nustatytą tvarką pranokstantį Dievo planą. Dievo buvimo su žmonėmis išmintis reiškiasi tuo, kad Jis visada pasirenka būti su tais, kurie yra silpni, žemos kilmės, paniekinti, paskutiniai.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila Kalėdų sveikinime apibendrina nelengvus praėjusius metus, pandemiją sekusius suspaudimus dėl karo žiaurumų, žmonių kančių, daugelį palietusių ekonominių iššūkių. Tačiau ganytojas kviečia ginti šalin nerimą ir pasitikti gimusį Išganytoją naujomis viltimis bei lūkesčiais. Jis rašo „Tikimės, kad patyrę daug išbandymų, žmonės bus geranoriškesni, atsakingesni. <....> Skatins kurti gėrį, pastebėti šalia mūsų esantį brolį ir seserį, kuriems sunkiau nei mums. <...>. Juk to ir moko mus visus Viešpaties Gimimo šventė“.

(Parengė K. Lukėnas)

2022 gruodžio 26, 15:21